Kärkikurssit

Biotaiteen kärkikurssi lukiolaisille Aalto-yliopistolla

Aika

3-5.12.2018

Paikka

Otaniemen kampus

Kategoria

Tägit

Kuvaus

 

Biol­o­gista taidet­ta tehdään usein bioti­etei­den ja biotekni­ikan menetelmin ja työkaluin lab­o­ra­to­rio-olo­suhteis­sa. Taiteil­i­ja käyt­tää tieteel­lisiä menetelmiä ja työvä­lineitä osana oma luo­vaa työsken­te­lyään ja tutkimus­taan. Syn­tyvät teok­set voivat olla yhteiskun­nal­lisia tai poli­it­tisia kan­nan­ot­to­ja, käsitel­lä biote­knolo­gian tuo­mia eet­tisiä kysymyk­siä tai tuo­da esi­in elämän ja elävien organ­is­mien ja pros­essien kauneu­den, rumuu­den tai mon­imutkaisu­u­den.

Biol­o­gista taidet­ta voi olla esimerkik­si elävä kudosveis­tos tai -pihvi, per­for­manssi, jos­sa eris­tetään DNA:ta tai yri­tys jalostaa ulkoavaru­u­den olo­suhteis­sa elävä banaanikär­pä­nen.

Kurssin vetäjinä ovat Aal­to-yliopis­ton biol­o­gisen taiteen lab­o­ra­to­ri­on, Biofil­ian lab­o­ra­to­ri­omes­tari Mari­ka Hell­man ja taide/tiede-kent­tään erikois­tunut kuraat­tori Ulla Taipale.

Aika: 3-5.12. 2018, klo 9-16 (inten­si­ivikurssi)
Paik­ka: Biofil­ia & Junior Lab, Kemistin­tie 1B, Otanie­mi.

Jär­jestäjät: Aal­to-yliopis­to Junior & Biofil­ia

Hake­muk­set, jos­sa lyhyt perustelu, mik­si halu­aa kurssille, lukio ja omat yhteystiedot 16.11.2018 men­nessä: maija.flinkman(at)espoo.fi tai pirjo.putila(at)aalto.fi