Näin koodataan soiva piirustus

Talvilo­ma toi nuoret taide- ja tiedeleir­ille Otaniemen kam­puk­selle.

Uusi Aal­to-yliopis­to Junior -han­ke kokosi ryh­män talvilo­maansa viet­täviä yläk­oul­u­laisia innos­tu­maan taiteen ja tieteen yhdis­telmistä juuri avat­tui­hin Junior-lab­o­ra­to­ri­otiloi­hin. Kurssin aikana nuoret rak­en­si­vat esimerkik­si soivan piirus­tuk­sen, inter­ak­ti­ivisen julis­teen ja mon­en­laista muu­ta jän­nit­tävää.

”Kurssis­sa paras­ta on ollut, kun saati­in tutkia lyi­jykynä- ja tus­sipi­irus­tus­ta mikroskoopin alla”, ker­too kurssille osal­lis­tunut Suvi Sos­sa, 11 vuot­ta. Elek­tron­imikroskoop­il­la pal­jas­tu­i­v­at muun muas­sa tussin ja lyi­jykynän alkuainekoos­t­u­muk­set. Soi­va piirus­tus syn­tyi koul­u­lais­ten käsis­sä siten, että sähköjo­htaval­la lyi­jykynäl­lä piir­ret­ty teos yhdis­tet­ti­in Arduino-elek­tron­i­ikkaym­päristöön, joka ohjel­moiti­in Arduinon C++ -poh­jaisel­la ohjel­moin­tikielel­lä. Kurssin lopuk­si työt asete­taan näyt­te­lyk­si raken­nuk­sen aulaan.

Kasperi Mäki-Reinikka opas­taa Suvi Sos­saa Arduino-elek­tron­i­ikan rak­en­tamises­sa.

”Halusimme luo­da ilmiöop­pimisen kurssin, jos­sa lähdet­täisi­in jostain yhteis­es­tä ilmiöstä – kuten tässä lyi­jykynästä – ja jol­la olisi luo­tavis­sa sisältöjä sekä elek­tron­i­ikan että kuvataiteen puolelle”, ker­too toinen kurssin vetäjistä, LUMA-koor­di­naat­tori Kasperi Mäki-Reinikka. Hän vas­taa kurssista kol­le­gansa Heta Närhen kanssa. Mäki-Reinikka itse on tohtorik­oulutet­ta­va Taitei­den ja suun­nit­telun korkeak­oulus­sa. Kurssi yhdis­tääkin leir­imuo­tois­es­ti taiteen ja tieteen ope­tus­ta. ”Halusimme yhtäältä lähteä kokeile­maan, miten tuo­da inno­vati­ivi­su­ut­ta tieteeseen, ja toisaal­ta tiedet­tä taiteeseen”, sanoo Heta Närhi.

Aal­to-yliopis­to Junior on Aal­to-yliopis­ton lap­sille ja nuo­rille suun­nat­tua toim­intaa, joka sijait­see Otaniemen kam­puk­sel­la Kemi­an tekni­ikan korkeak­oulun tilois­sa. Samoissa lab­o­ra­to­ri­otilois­sa toimii myös Taitei­den ja suun­nit­telun korkeak­oulun Biofil­ia, joka on bio­taiteen tutkimus- ja ope­tusyk­sikkö. Aal­to-yliopis­to Junior on osa LUMA-keskus Suomea.

Tek­sti ja kuvat: Mikko Rask­i­nen