Elokuun uutiskirje 2019

Uutiskir­jeel­lä tiedote­taan Aal­to-yliopis­ton junior-toimin­nas­ta. Keskuk­semme sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaan.

 1. Mil­len­ni­um Youth Prize tulee jälleen
 2. Ter­ve­tu­loa EIT-fes­ti­vaalin luki­o­laistapah­tu­maan
 3. Pro­topa­ja-kesäkurssin lop­punäytös nyt torstaina!
 4. Mur­toluku­ja draa­mamenetelmin 8.10.2019
 5. Matem­ati­ikkaleiri luki­o­laisille San­nä­sis­sä 4.-6.10.2019
 6. BioTech-viikon Life Sci­ence -työ­pa­ja Junioris­sa 25.9
 7. Avaru­ustekni­ik­ka tutuk­si –koulu­tus lukion opet­ta­jille
 8. Syksyn Luon­non­tiedeluen­not alka­vat tiis­taina 10.9.
 9. Matik­ka-akatemi­an kokoon­tu­miset jatku­vat
 10. Insinööri­ti­etei­den uud­is­tuneet opin­tokäyn­nit
 11. Etsimme koul­u­lu­okkia kehit­tämään kanssamme moni­alaisia oppi­sisältöjä
 12. Math­e­mat­ics and Art: näyt­te­ly Espoon kult­tuurikeskuk­ses­sa Tapi­o­las­sa
 13. LUMATIK­KA-täy­den­nysk­oulu­tuk­sia tar­jol­la
 14. Ter­ve­tu­loa StarT-ohjel­maan luku­vuodelle 2019-2020

1. Millennium Youth Prize tulee jälleen

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­­to etsii pla­neet­tamme elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta. Tästä inspiroituneena Aal­­to-yliopis­­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF jär­jestävät toista ker­taa kil­pailun alle 19-vuo­ti­aille inno­vaat­tor­eille.

Aal­­to-yliopis­­ton pro­fes­sorit anta­vat viime vuo­den tapaan nuorten selvitet­täviksi neljä eri­laista globaalia kestävän kehi­tyk­sen haastet­ta. Kil­pailutöis­sä esitetään uusia toteut­tamiskelpoisia ratkaisu­ja näi­hin haasteisi­in.

Mil­len­ni­um Youth Price –inno­vaa­tiok­il­pailu on nyt auki! Täl­lä ker­taa haastei­ta anta­vat:

 • Pro­fes­sori Peter Lund, teknilli­nen fysi­ik­ka, uudet ener­giatekni­ikat, tutkii tule­vaisu­u­den ener­giakysymyk­siä
 • Pro­fes­sori Mikko Möt­tö­nen kvant­ti­lasken­nan ja –lait­tei­den tutkimus­ryh­män vetäjä teknil­lisen fysi­ikan laitok­selta
 • Pro­fes­sori Hele Savin, mikro- ja nan­otekni­ik­ka, mikroelek­tron­i­ikan ja nan­otekni­ikan laitos
 • Pro­fes­sori Moni­ka Öster­berg, bio­tuotekemia, bio­tuot­tei­den ja biotekni­ikan laitos

Kat­so haas­teet tarkem­min verkko­sivuil­tamme.

Ensim­mäisen palkin­non suu­ru­us on 5 000 euroa, toisen 3 000 euroa ja kol­man­nen 2 000 euroa.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize

MIKÄ
Mil­len­ni­um Youth Prize nuo­rille, kan­sain­välisen Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­non juniorver­sio

KENELLE
19-vuo­ti­aat ja sitä nuorem­mat

MIKSI
Halu­amme innos­taa nuo­ria teknolo­gian ja inno­vaa­tioiden pari­in. Lisäk­si uskomme, että heil­lä on avain ihmisen parem­paan tule­vaisu­u­teen. Globaalei­hin haasteisi­in on ole­mas­sa mon­i­naisia ratkaisu­ja. Inno­vaa­tiot syn­tyvät uuden­lais­es­ta ajat­telus­ta.


2. Tervetuloa EIT-festivaalin lukiolaistapahtumaan

Otaniemessä jär­jestetään iso EIT – fes­ti­vaali, jos­sa tiede ja teknolo­gia esit­täy­tyy kiehto­val­la taval­la. EIT on lyhenne Euro­pean Insti­tute of Inno­va­tion and Tech­nol­o­gy. Tapah­tu­mas­sa on puheen­vuoro­ja ja työ­pa­jo­ja tärkeistä aihep­i­ireistä kuten esimerkik­si kestävä kehi­tys ja kier­to­talous. Pää­paikkana on Väre, jos­sa sijait­see tapah­tu­ma­tori tutus­tu­mispis­tei­neen. Päivä alkaa ava­jaisil­la klo 9.

Aal­to-yliopis­to Junior jär­jestää fes­ti­vaaleil­la luki­o­laisille kier­tokäyn­te­jä Otaniemen kam­puk­sen kiin­nos­tavi­in kohteisi­in (mm. ChemArts, Add­Lab ja GTK) sekä kier­to­talouteen liit­tyviä työ­pa­jo­ja Junior­Labis­sa. Voit vara­ta luokalle­si (n. 20 oppi­las­ta) tutus­tu­miskäyn­nin ja työ­pa­jan alla ole­vista ajanko­hdista alla ole­van linkin takaa löy­tyvästä lomak­keesta. Voit vali­ta samalle ryh­mälle use­am­man kohteen. Tapah­tu­ma­to­rille voi saa­pua vapaasti isom­mal­lakin ryh­mäl­lä.

9.00 – 11.00, Junior­Lab-work­shop: Met­al­lien kier­to­talous
10.00 – 11.30, Vierailukäyn­ti: ChemArts
10.00 – 11.30, Vierailukäyn­ti: Add­Lab
11.00 – 11.30 Vierailukäyn­ti: ChemArts
11.00 – 11.30 Vierailukäyn­ti: Geonäyt­te­ly GTK
13.00 – 13.30 Vierailukäyn­ti: Add­Lab
13.30 – 14.00 Vierailukäyn­ti: Geonäyt­te­ly GTK
14.00 – 16.00 Junior­Lab-work­shop: Met­al­lien kier­to­talous

Varaa work­shopit ja vierailut tämän linkin takaa.

https://junior.aalto.fi/catalogue/eit-festival-2019/

Lisäti­eto­ja päivästä: veli-matti.ikavalko@aalto.fi


3. Protopaja-kesäkurssin loppunäytös nyt torstaina!

Neljät­tä ker­taa jär­jestet­täväl­lä Pro­topa­ja-kesäkurssil­la opiske­li­jat suun­nit­tel­e­vat ja rak­en­ta­vat pro­to­tyyppe­jä yri­tys­ten antamista aiheista. Eri aloil­la toimivien yhteistyöyri­tys­ten ansios­ta toimek­sianto­jen teemat vai­htel­e­vat dig­i­tal­isaa­tios­ta sähkövoi­matekni­ikkaan, raken­nusalaan ja älytek­sti­ilei­hin. Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan kurssin lop­punäytöstä!

Mil­loin: 22.8.2019 13:00 – 16:00
Mis­sä: Maar­in­tie 8 / Sali AS2

Tapah­tu­ma Aal­lon sivul­la. Uuti­nen myös viime vuo­den kurssista.


4. Murtolukuja draamamenetelmin 8.10.2019

Tule kokeile­maan miten draa­ma sopii luon­non­ti­etei­den ja matem­ati­ikan opet­tamiseen ja eri­tyis­es­ti mur­toluku­jen oppimiseen!Mitä on draa­ma?

Draa­ma on ope­tus­me­to­d­i­na tari­noiden ker­tomista, fik­tios­sa tekemistä, koko kehoa liikut­tavaa ja ennen kaikkea tekemäl­lä oppimista.

Mitä teemme työ­pa­jas­sa?

Kut­summe tei­dät kol­men tun­nin työ­pa­jaan, jos­sa käsit­telemme mur­toluku­jen ope­tus­ta draa­man keinoin. Tässä työ­pa­jas­sa teemme mur­toluku­jen ja taiku­u­den maail­maan sijoit­tuvan draamapros­essin.

Työ­pa­jan ohjaa­jat

Soile Rusa­nen (TeT, FM) on koulu­tuk­seltaan teat­ter­i­taiteen tohtori ja viestin­nän koulut­ta­ja. Soile toimii Teat­terik­oulun avoimel­la kam­puk­sel­la tun­tiopet­ta­jana ja yrit­täjänä viestin­nän koulut­ta­jana.

San­na Franck (FM) on koulu­tuk­seltaan puhe­vi­estin­nän ja draa­man opet­ta­ja. San­na toimii koulu­tusalan yrit­täjänä (Puh­es­fääri) ja draa­man tun­tiopet­ta­jana Omni­as­sa ja Jyväskylän avoimes­sa yliopis­tossa.

Tilaisu­us on suun­nat­tu luon­non­ti­etei­den ja matem­ati­ikan opetuk­ses­ta kiin­nos­tuneille opet­ta­jille. Ilmoit­taudu tästä.

Aika: 8.10.2019 klo 15.15 Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja kahvi, n. 15.30-18.30 työ­pa­ja
Paik­ka: Junior-lab­o­ra­to­rio, Kemistin­tie 1 B, Espoo
Jär­jestäjät: Aal­to-yliopis­to Junior
Lisäti­eto­ja: Riik­ka Keto-Tokoi (riikka.keto-tokoi@aalto.fi) tai Pir­jo Puti­la (pirjo.putila@aalto.fi)


5. Matematiikkaleiri lukiolaisille Sannäsissä 4.-6.10.2019

Aal­to-yliopis­to Junior jär­jestää lukion 1. ja 2. vuosikurssin aloit­taville opiske­li­joille Matem­ati­ikkaleirin 4. – 6.10.2019 Por­voos­sa, San­näsin kar­tanos­sa. Aal­to-yliopis­ton perusti­etei­den korkeak­oulun Matem­ati­ikan ja sys­teemi­ana­lyysin laitok­sen tutk­i­jat ohjaa­vat leir­iläisiä matem­ati­ikan mie­lenki­in­toiseen maail­maan.

Tule mukaan tekemään mie­lenki­in­toisia havain­to­ja ja naut­ti­maan huikeas­ta viikon­lo­pus­ta muiden matem­ati­ikas­ta kiin­nos­tunei­den opiske­li­joiden kanssa! Ilmoit­tau­tu­mi­nen aukeaa 2.9.2019

Tarkem­mat tiedot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen.


6. BioTech-viikon Life Science -työpaja 25.9

Kiin­nos­taisi kuul­la Aal­to-yliopis­ton Life Sci­ence -ohjel­mas­ta? Jär­jestämme luki­o­laisille, OPO:ille ja opet­ta­jille tilaisu­u­den tutus­tua tähän eri­no­maiseen opin­tokokon­aisu­u­teen.

Mis­sä: Junior­Lab, Kemistin­tie 1B
Mil­loin: 25.9.2019, klo 16.30 -19.30

Lisäti­eto­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen:
veli-matti.ikavalko@aalto.fi


7. Avaruustekniikka tutuksi –koulutus lukion opettajille ti 1.10.19

Mitä on avaru­ustekni­ik­ka, miten satel­li­itit toimi­vat ja mitä hyö­tyä niistä on?

Junior-lab­o­ra­to­ri­oon on han­kit­tu Kit­Sat –satel­li­it­te­ja koulu­jen ja lukioiden käyt­töön. Tule pere­htymään, miten voit hyö­dyn­tää niitä omas­sa opetuk­ses­sasi.

Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan satel­li­it­timis­sioon Kit­Sat-ope­tus­satel­li­itin avul­la (https://www.kitsat.fi/ ). Kit­Sat-ope­tus­satel­li­it­ti kootaan yhdessä ja pere­hdytään sen toim­intaan, anturei­hin ja mit­tauk­si­in, joiden avul­la voidaan tutkia mm. ilmas­ton­muu­tok­sen seu­rauk­sia.  Siihen liit­tyy ope­tus­ma­te­ri­aalia, joka sopii mon­en­laisi­in luma-opetuk­sen sisältöi­hin lukios­sa ja yläk­oulus­sa.

Lisätiedot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: viimeistään 23.9.19 tästä linkistä.


8. Syksyn Luonnontiedeluennot alkavat tiistaina 10.9.

Aal­to-yliopis­ton Perusti­etei­den korkeak­oulun avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös opet­ta­jat, Aal­lon opiske­li­jat ja luon­non­ti­eteistä kiin­nos­tuneet yläk­oul­u­laiset ovat ter­ve­tullei­ta. Luen­noit­si­jat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta. Luen­noille on vapaa pääsy.

Syksyn 2019 luen­not jär­jestetään tiis­taisin klo 15.00-16.00, Aal­to-yliopis­ton Kan­di­daat­tikeskuk­ses­sa (Otakaari 1, Espoo).

Ti 10.9. klo 15-16, Apu­lais­pro­fes­sori Lau­ri Saari­nen, Tuotan­to­talous.
Paik­ka: C-sali

Ti 8.10. klo 15-16, Joni Tam­mi, Met­sähovin radio­tutkimusase­ma.
Paik­ka: C-sali

Ti 29.10. klo 15-16, Pro­fes­sor Sebas­ti­aan van Dijken, Fysi­ik­ka: The physics behind google, youtube and insta­gram
Paik­ka: E-sali

Ti 12.11. klo 15-16, Apu­lais­pro­fes­sori Anton Kuzyk, Neu­roti­eteet: DNA as con­trac­tion mate­r­i­al at nanoscale
Paik­ka: E-sali

Ajan­ta­saiset tiedot luen­noista löy­tyvät tästä.

Lisäti­eto­ja: eija.myotyri@aalto.fi


9. Matikka-akatemian kokoontumiset jatkuvat syyskuussa

Jos olet innos­tunut ratko­maan matemaat­tisia ongelmia ja halu­at tava­ta matemaatikko­ja, tämä on paikkasi. Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa.

Yhdessä pohdimme matem­ati­ikkak­il­pailu­jen tehtäviä sekä teo­ri­aa niiden takana, ja ker­ran kuus­sa mukana on matemaatikkovieras joh­dat­ta­mas­sa mie­lenki­in­tois­t­en matemaat­tis­ten kysymys­ten pari­in.

Matik­ka-akatemia ei edel­lytä matem­ati­ikkak­il­pailui­hin osal­lis­tu­mista tai etenkään niis­sä men­estymistä, vaan mukaan saa tul­la ihan puh­taas­ta mie­lenki­in­nos­ta matem­ati­ikkaa kohtaan. Mukaan voi tul­la vain yhdel­lä ker­ral­la tai sään­nöl­lis­es­ti.

Tutus­tu matik­ka-akatemi­an tarkem­paan ohjel­maan tääl­lä.


10. Insinööritieteiden uudistuneet opintokäynnit

Kesän aikana Insinööri­ti­etei­den korkeak­oulu on luonut uusia työ­pa­jo­ja ja kehit­tänyt jo aiem­min tar­jot­tu­ja har­joituk­si­aan. Kesän aikana ENGin opin­tokäyn­tien valikoima on kas­vanut kaksinker­taisek­si. Nyt koulu­jen alka­es­sa on koit­tanut aika julka­ista pitkän työu­rakan seu­rauk­se­na uud­is­tunut valikoima.

Valikoimaan palaa suosi­tut suun­nit­teluhar­joituk­set: Kanan­mu­nan tipu­tus, Spaget­tisil­ta ja Vaah­tokarkki­torni. Myös tut­tu Tin­ker­cad 3D-mallinnu­so­hjel­man har­joi­tus palaa suuren kehi­tystyön jäl­keen nimel­lä 3D-Mallinnus osa 1.

Uusi­na har­joituksi­na valikoimaan liit­tyvät 3D-Mallinnus osa 2, Hydrauli­nen präs­si, Put-put-vene ja Mec­ca­noa­jot.

3D-Mallinnus osa 2:ssa pere­hdytään ammat­ti­lais­ta­son ohjel­maan Creo Parametric:iin. Tämä on hyvää jatkoa jo aiem­min esimerkik­si Tin­ker­ca­dia tai muu­ta 3D-mallinnus ohjel­maa käyt­täneille, sekä enem­män vaik­ka 3D-print­taamis­es­ta kiin­nos­tuneille. HUOM! Tätä työ­pa­jaa ei jär­jestetä Aal­to Junior­in lab­o­ra­to­rios­sa vaan kam­puk­sen tietokonelu­okas­sa, joten ilmoit­tau­tu­miseen ei tarvitse kat­soa Junior varauska­len­te­ria! Ota siis suo­raan yhteys Insinööri­ti­etei­den korkeak­oulun koor­di­naat­tori­in ja sovi aika ryh­mälle­si.

Hydrauli­nen präs­si on laa­jen­net­tu kokon­aisu­us van­has­ta ras­timuo­tois­es­ta har­joituk­ses­ta. Tässä työssä tutus­tu­taan paineeseen ja raken­netaan itse pienoiskokoinen hydrauli­nen präs­si.

Put-put-vene on täysin uusi työ­pa­ja, jos­sa oppi­laat pää­sevät rak­en­ta­maan ryh­mis­sä läm­pövoimakoneen peri­aat­tel­la toimi­van veneen.

Mec­ca­noa­jot-työ­pa­jas­sa raken­netaan Mec­ca­noista ryh­mis­sä mäki­au­tot, joil­la kisa­taan toisia ryh­miä vas­taan. Mäki­au­tot ovat osa per­in­teistä teekkarikult­tuuria, joten tämä työ­pa­ja on hauskasti kytkök­sis­sä Aal­toon muunkin kuin mekani­ikan, suun­nit­telun ja rak­en­telun kaut­ta.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen opin­tokäyn­neille tapah­tuu sähkö­pos­til­la Insinööri­ti­etei­den korkeak­oulun koor­di­naat­to­rille. Kat­so sopi­vaa aikaa varauska­len­ter­ista. Lisäti­eto­ja Insinööri­ti­etei­den korkeak­oulun työ­pa­joista.

Tom­mi Sap­pinen, koor­di­naat­tori

tommi.sappinen@aalto.fi


11. Etsimme koululuokkia kehittämään kanssamme monialaisia oppisisältöjä

Hae mukaan uuteen LUMA-kehit­tämisy­hteistyöhön korkeak­oulu­jen ja työelämän kanssa eri puo­lil­la Suomea 15.9. men­nessä.

Kaipaatko uusia ideoita opetuk­seen tai apua uuden ope­tus­su­un­nitel­man toteu­tuk­seen? Hae mukaan uuteen LUMA-ohjel­maan, jos­sa mukana olevil­la oppimisy­hteisöil­lä on ain­ut­laa­tu­inen mah­dol­lisu­us päästä suun­nit­tele­maan ja toteut­ta­maan oman koulun tarpeisi­in räätälöi­tyä LUMA-toim­intaa asiantun­ti­joiden avus­tuk­sel­la.

Ohjel­mas­sa mukana ole­vat opet­ta­jat voivat yhdessä ratkoa esimerkik­si, miten lisätä oppi­laiden kiin­nos­tus­ta matem­ati­ikkaa kohtaan, kuin­ka jär­jestää kestävän kehi­tyk­sen teemapäivä tai mil­lainen pro­jek­ti sopisi esik­oulun teknolo­giaopetuk­seen.

Lue lisää.


12. Mathematics and Art: näyttely Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa

Poikki­ti­eteel­lisen Kristal­likukkia peil­isaleis­sa -kurssin opiske­li­joiden lop­punäyt­te­ly on konkreet­ti­nen avaus tieteen ja taiteen vuorovaiku­tuk­sen lisäämisek­si. Se nos­taa syväl­lisiä ilmiöitä ihmis­ten vuorovaiku­tuk­sen tasolle. Ennakkolu­u­lo­ton, rajo­ja rikko­va yhteistyö avaa mah­dol­lisu­u­den yhteisille tavoit­teille. Aito kohtaami­nen haas­taa per­in­teiset näke­myk­set ja luo innos­ta­van esimerkin uusista mah­dol­lisuuk­sista.

Näyt­te­ly on Espoon kult­tuurikeskuk­ses­sa 31.8.2019 saak­ka. Lue lisäti­eto­ja tästä.

 


13. LUMATIKKA-täydennyskoulutuksia tarjolla

Matem­ati­ikan täy­den­nysk­oulu­tu­so­hjel­ma LUMATIKKA läh­tee jälleen käyn­ti­in syksyl­lä. Kat­so alla olev­as­ta linkistä Etelä-Suomen koulu­tuk­set. Myös hausko­ja koulu­tuk­sia varhaiskas­vatuk­seen!

Etelä-Suomen koulu­tuk­set.
Varhaiskas­vatuk­sen koulu­tuk­set.


14. Tervetuloa StarT-ohjelmaan lukuvuodelle 2019-2020

Kol­me­na vuon­na men­estyk­sekkäästi toteutet­tu LUMA-keskus Suomen StarT-tiedekas­va­tushanke toteutetaan myös tule­vana luku­vuon­na. StarT-ohjel­mas­sa opi­taan yhdessä moni­ti­eteis­ten pro­jek­tien avul­la, jae­taan oppimisen iloa sekä hyviä ope­tuskäytän­teitä!

Ohjel­man toteu­tuk­ses­sa keskeistä ovat val­takun­nal­lis­ten ope­tus­su­un­nitelmien perustei­den mukaiset eheyt­tävät moni­alaiset opin­tokokon­aisu­udet ja teemaopin­not oppi­ain­er­a­jat ylit­täen. StarT tukee opet­ta­jia alueel­lis­ten LUMA-keskusten kaut­ta sekä jaka­mal­la toteutetut pro­jek­tit ja hyvät käytän­teet mate­ri­aali­pankin kaut­ta.

Nyt voit hakea mukaan kaudelle 2019–2020. Hak­eneille pystytään tar­joa­maan enem­män koulu­tus­ta ja tukea. Osal­lis­tut samal­la kehit­tämiso­hjel­maan.