Helmikuun uutiskirje 2019

Uutiskir­jeel­lä tiedote­taan Aal­to-yliopis­ton junior-toimin­nas­ta. Keskuk­semme sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaan.

  1. Kevään ker­hot alak­oul­u­laisille
  2. Koulu­tuk­sia opet­ta­jille fysi­ikas­ta ja 3D-mallinnuk­ses­ta
  3. Kevään 2019 luon­non­tiedeluen­not
  4.  Matik­ka-akatemi­an kevätlukukausi käyn­nis­sä
  5. Tutkimuk­sen talvipäivät 13.3.2019
  6. Tilaa tiede­tuokio koulu­usi
  7. Aal­to-yliopis­ton tutk­i­javierail­i­jat koului­hin
  8. Kesän leirien ilmoit­tau­tu­mi­nen aukeaa 1.3 klo 9.00.

1. Kevään kerhot alakoululaisille

Mitä tapah­tuu kun tiede on kivaa? Las­ten luon­non­ti­eteen, matem­ati­ikan, teknolo­gian ja taiteen ker­hois­sa syn­tyy kaiken­laista jän­nää. Aal­­to-yliopis­­to Junior­in iltapäiväk­er­hot yhdis­tävät hauskalla taval­la tiedet­tä ja taidet­ta, ja tar­joa­vat inspi­raa­tio­ta koh­da­ta maail­ma eri­lais­es­ta näkökul­mas­ta.

Lef­­fal­ab­o­ra­­to­rio-ker­ho (4.-6. luokkalaisille) 28.2-28.3.2019

Kemi­arts-ker­ho (4.-6.luokkalaisille) 11.4-16.5.2019


2. Koulutuksia opettajille fysiikasta ja 3D-mallinnuksesta

Uusia työ­tapo­ja, näkökul­mia ja tekni­ikoi­ta luon­non­ti­eteen, matem­ati­ikan, teknolo­gian ja taiteen aloil­ta opet­ta­jan työn tuek­si, inspi­raa­tiok­si sekä ammat­ti­taidon kehit­tämisek­si. Aal­to-yliopis­to poikki­ti­eteel­lisenä tutkimus- ja koulu­tu­s­paikkana on rajoit­tam­a­ton ideoiden lähde.

Fysi­ikan töi­den koulu­tus opet­ta­jille 20.3.2019

Täy­den­nysk­oulu­tus 3D-mallinnuk­ses­ta (CAD) 24.4.2019


3. Kevään 2019 luonnontiedeluennot

Aal­to-yliopis­ton Perusti­etei­den korkeak­oulun avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös opet­ta­jat, Aal­lon opiske­li­jat ja luon­non­ti­eteistä kiin­nos­tuneet yläk­oul­u­laiset ovat ter­ve­tullei­ta. Luen­noit­si­jat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta. Luen­noille on vapaa pääsy.

Kevään 2019 luen­not jär­jestetään pääasi­as­sa tiis­taisin klo 15.00-16.00, Aal­to-yliopis­ton Kan­di­daat­tikeskuk­ses­sa (Otakaari 1, Espoo).

Ma 25.2.2019 klo 15-16, Matem­ati­ik­ka
Tähtilu­en­to: Paul Jack­son: The Art and Sci­ence of Fold­ing
Kan­di­daat­tikeskus, Aal­­to-sali (pääaula 2.krs)

Ti 19.3.2019 klo 15-16, Akusti­ik­ka
Pro­fes­sori Tapio Lok­ki
Maar­in­tie 8, sali AS2

Ti 16.4.2019. klo 15-16, Tuotan­to­talous
Tohtori Ruth Kaila: Talouden ja matem­ati­ikan rajap­in­nal­la
Kan­di­daat­tikeskus, sali E (Otakaari 1, Espoo)

Ti 7.5.2019 klo 15-16, Neu­roti­eteet
Apu­lais­pro­fes­sori Heik­ki J. Niem­i­nen
Kan­di­daat­tikeskus, sali E (Otakaari 1, Espoo)

Lisäti­eto­ja luen­noista voi kysel­lä:
eija.myotyri@aalto.fi


4. Matikka-akatemian kevätlukukausi käynnissä

Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa.
Kevään seu­raa­va tapaami­nen on torstaina 28.2.2019 klo 16.30. Tutus­tu tapah­tu­mien tarkem­paan ohjel­maan tääl­lä. Ter­ve­tu­loa mukaan!


5. Tutkimuksen talvipäivät 13.3. klo 14

Hyvä lukion opet­ta­ja! Sähkötekni­ikan korkeak­oulus­sa tehdään maail­man luokan tutkimus­ta. Esimerkkinä on aito 5G-verkko kaikkine sys­teemei­neen, jota ei muil­la Euroopan yliopis­toil­la ole. Tutkimuk­sen talvipäivässä on esil­lä huikei­ta demo­ja sähkötekni­ikas­ta, akusti­ikas­ta, avaru­ustekni­ikas­ta, mikro- ja nan­otekni­ikas­ta, ter­veyste­knolo­gias­ta, tietoli­iken­netekni­ikas­ta  ja roboti­ikas­ta, kat­so lista alem­pana (demot selitet­ty englan­niksi). Talvipäivään sisäl­tyy ruo­ka- ja juo­matar­joilu. Tilaisu­us on mak­su­ton ja pide­tään englan­niksi. Lue lisää ja ilmoit­taudu…


6. Tilaa tiedetuokio kouluusi

Tiede­tuokio omas­sa luokas­sasi. Aal­­to-yliopis­to Junior­ista voit nyt tila­ta tiede­tuokion myös omaan luokkaasi. Tiede­tuokios­sa Aal­­to-yliopis­­ton edus­ta­ja saa­puu luokkaasi jär­jestämään toimin­nal­lisen tiedeop­pitun­nin mie­lenki­in­tois­es­ta ja innos­tavas­ta aiheesta. Tuomme mukanamme kaiken tarvit­ta­van – koul­ul­ta tarvi­taan vain innokkaat oppi­laat ja tyhjää pöytäti­laa. Lue lisää.


6. Aalto-yliopiston tutkijavierailijat kouluihin

Kiin­nos­taisiko kuul­la, minkälaisia ovat tule­vaisu­u­den nanolait­teet? Entä miten toimii kvant­ti­ti­etokone? Tilaa tutk­i­ja vierailulle koulu­unne! Aal­to-yliopis­to tar­joaa perusk­ouluille ja lukioille tutk­i­javierailu­ja. Tutk­i­jat jär­jestävät pienen tiede­tuokion luokkaanne: esit­televät omaa tutkimus­taan hauskalla taval­la oppi­laiden tason huomioiden tai tekevät mie­lenki­in­toisia kokei­ta sekä ker­to­vat työstään ja vas­taa­vat oppi­laiden kysymyk­si­in. Lue lisää: Sci­en­tists in Schools.


7. Kesäleirien ilmoittautuminen aukeaa 1.3 klo 9.00.

Kesäleirien ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa maalisku­un 1, päivä klo 9. Leire­jä on ala- ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille tutkimuskurssi. Sisäl­löis­sä yhdis­tel­lään kiehto­vasti tieteitä, taitei­ta ja teknolo­giaa. Viiden päivän leirien ja kurssin hin­ta on 150€ ja neljän päivän 120€. Biolo­gian olympiaval­men­nuk­seen haetaan erik­seen. Leirien tarkem­mat kuvauk­set tule­vat viikol­la 9.

3.-7.6.2019 Tutkimustyö yliopis­tol­la -kurssi luki­o­laisille
3.-7.6.2019 AR-leiri: Toisen­lainen maail­ma yläk­oul­u­laisille
10.-14.6.2019 Ele­men­tit -leiri 4.-6. luokkalaisille
10.-14.6.2019 Lef­fal­ab­o­ra­to­rio -leiri 1.-6. luokkalaisille
17.-20.6.2019 Värivi­ikko -leiri 1.-3.luokkalaisille
17.-20.6.2019 Ele­men­tit -leiri 1.-3.luokkalaisille
29.7.-2.8.2019 Värivi­ikko -leiri 4.-6.luokkalaisille
29.7.-2.8.2019 Biolo­gian olympiaval­men­nus luki­o­laisille

Lisäti­eto­ja voi kysel­lä: veli-matti.ikavalko@aalto.fi