Huhtikuun uutiskirje 2018

Uutiskir­jeel­lä tiedote­taan Aal­to-yliopis­ton junior-toimin­nas­ta. Keskuk­semme sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaan.

 1. Keskustele Mil­len­ni­um-voit­ta­jan kanssa 23.5!
 2. Mil­len­ni­um Youth Prize -ennakkotiedote
 3. Uuden­maan StarT-fes­ti­vaalit Design Fac­toys­sa 20.4
 4. Liike­pelit-kesäleiri luki­o­laisille ja yläk­oul­u­laisille
 5. Tiedeluen­not jatku­vat
 6. Tule Aal­to-yliopis­toon opin­tokäyn­nille: Värit ja val­ot – abstrak­tia ani­maa­tio­ta
 7. Aal­to-yliopis­ton tutk­i­javierail­i­jat koului­hin
 8. Kehitä Aal­to-yliopis­to Junio­r­ia kanssamme

1. Keskustele Millennium-voittajan kanssa!

Luki­o­laisil­la on mah­dol­lisu­us tava­ta henkilöko­htais­es­ti tuore vuo­den 2018 Mil­len­ni­um-teknolo­gia­palkin­non voit­ta­ja.

Millen­ni­um-teknolo­gia­palk­in­to on suo­ma­lainen, miljoo­nan euron arvoinen kun­ni­anosoi­tus maail­man huip­puin­no­vaa­tioille, jot­ka paran­ta­vat ihmis­ten elämän­laat­ua ja edis­tävät kestävää kehi­tys­tä. Aiemp­ina vuosi­na palk­in­to on jaet­tu muun muas­sa Linus Tor­vald­sille Lin­ux-käyt­töjär­jestelmän kehit­tämis­es­tä, Shinya Yamanakalle eet­tis­es­tä kan­ta­so­lu­tutkimuk­ses­ta sekä Michael Grätzelille uuden sukupol­ven väri­herk­iste­ty­istä aurinko­ken­noista. Nyt luki­o­laisille avau­tuu mah­dol­lisu­us tava­ta henkilöko­htais­es­ti voit­ta­ja ja keskustel­la hänen kanssaan.

Keskuste­lu­ti­laisu­u­teen mah­tuu rajoitet­tu määrä henkilöitä, joten tämä on täysin uni­ik­ki tilaisu­us! Mukaan pääsee 50 ensim­mäisenä ilmoit­tau­tunut­ta. Yhdestä koulus­ta voi ilmoit­tau­tua mak­simis­saan 5 opiske­li­jaa paikko­jen rajal­lisu­ud­es­ta johtuen.

Tilaisu­us jär­jestetään Aal­to-yliopis­ton tilois­sa Otaniemessä 23.5.2018 klo 10.45-12.15. Ilmoit­tau­tuneille annetaan sähkö­pos­titse lisäti­eto­ja.


2. Millennium Youth Prize -ennakkotiedote

 

Uusi Mil­len­ni­um Youth Prize avau­tuu toukoku­us­sa 14–18-vuotiaille nuo­rille. Tule mukaan ratkaise­maan tule­vaisu­u­den haastei­ta! Kil­pailun jär­jestävät Aal­to-yliopis­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF.

Kansain­vä­li­nen Mil­len­ni­um-teknolo­gia­palk­in­to (Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize) on kun­ni­anosoi­tus elämän­laat­ua paran­taville huip­puin­no­vaa­tioille, ja rantau­tuu Aal­to-yliopis­ton avul­la nuorten kesku­u­teen. Nuorten kil­pailus­sa kan­nuste­taan nuo­ria tutus­tu­maan aiem­pi­en Mil­len­ni­um-palkit­tu­jen voit­ta­jien aloi­hin: ter­veyste­knolo­gia ja uudet kestävän kehi­tyk­sen ener­gia­ratkaisut.

Aalto-yliopis­ton pro­fes­sorit anta­vat nuorten selvitet­täviksi neljä vai­h­toe­htoista ajanko­htaista haastet­ta, joi­hin myös maail­man johta­vat tutk­i­jat pyrkivät löytämään ratkaisu­ja globaal­isti.

Kilpailutöis­sä esitetään ratkaisu­ja! Työt voi lähet­tää kir­jal­lisi­na selvi­tyksinä, videoina, pro­to­tyyppeinä tai niiden yhdis­telminä. Arvioin­tikri­teere­inä ovat tieteel­lisyys, luovu­us, inno­vati­ivi­su­us ja toteut­tamiskelpoisu­us. Parhaat työt kut­su­taan mar­rasku­un lop­ul­la 2018 Junc­tion-tapah­tu­maan, jos­sa tuo­maris­to val­it­see voit­ta­jat.

Lue lisää…


3. Uudenmaan StarT-festivaalit Design Factoyssa 20.4

Aalto-yliopis­to Junior ja Helsin­gin yliopis­ton LumA-tiedekas­va­tuskeskus  jär­jestävät Uuden­maan StarT-fes­ti­vaalin 2018 Design Fac­to­ryssa per­jan­taina 20.4. klo 10-14. Tapah­tu­ma on kaikille avoin.

Lue lisää…4. Liikepelit -kesäleirit lukiolaisille ja 5.-9.luokkalaisille

Tule teknolo­giaa ja liikun­taa yhdis­televälle leir­ille Otaniemeen kesäku­un alus­sa..

Ter­ve­tu­loa Aal­to-yliopis­ton ja Innokas-verkos­ton jär­jestämälle luki­o­lais­ten kesäleir­ille, jos­sa raken­netaan yhdessä liikun­nal­lisia ja inter­ak­ti­ivisia pele­jä Arduino-ympäristöä käyt­täen.

Leir­ille et tarvitse mitään esi­ti­eto­ja, aloita­mme aivan perusteista ja jokainen voi tehdä kiin­nos­tus­taan ja taitoaan vas­taa­van pelin.

Tutus­tu leirei­hin:

Liike­pelit-leiri luki­o­laisille 4.-8.6.2018

Liike­pelit-leiri 5.-9.luokkalaisille 18.-20.6.2018


5. Luonnontiedeluennot jatkuvat

Aal­to-yliopis­ton Perusti­etei­den korkeak­oulun avoin­ten luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös opet­ta­jat, Aal­lon opiske­li­jat ja luon­non­ti­eteistä kiin­nos­tuneet yläk­oul­u­laiset ovat ter­ve­tullei­ta. Luen­noille on vapaa pääsy, tilan riit­tämisek­si yli 10 hen­gen ryh­män kanssa saa­pu­via opet­ta­jia pyy­de­tään kuitenkin ilmoit­tau­tu­maan etukä­teen osoit­teeseen eija.myotyri@aalto.fi. Luen­noit­si­jat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta.

Kevään 2018 luen­not jär­jestetään keskivi­ikkoisin klo 15.00-16.00, salis­sa Ke2 (Kemi­an tekni­ikan talo, Kemistin­tie 1, Espoo).

 • Ke 25.4. klo 15-16, Matem­ati­ik­ka: Using math­e­mat­ics to make bet­ter deci­sions
  Apu­lais­pro­fes­sori Fabri­cio Oliveira
  sali Ke2 (Kemistin­tie 1, Espoo)

 • Ke 9.5. klo 15-16, Matem­ati­ik­ka: Evoluu­tiopelit evakuoin­ti­mallinnuk­ses­sa
  DI Anton von Schantz
  sali Ke2 (Kemistin­tie 1, Espoo)

6. Tule opintokäynnille Aalto-yliopistoon: Värit ja valot – abstraktia animaatiota

Toimin­nal­lisel­la opin­tokäyn­nil­lä kuvataidekas­vat­ta­ja Paa­vo Makko­nen joh­dat­taa ryh­män abstrak­tn ani­maa­tion saloi­hin. Eri­laisil­la nesteil­lä ja kiin­teil­lä mate­ri­aaleil­la, val­oil­la ja väreil­lä saadaan aikaan lumoavia kuva­p­in­to­ja. Sopii main­iosti koulun kuvataiteen ja medi­akurssien sisäl­löik­si.

Paik­ka: Lumarts-lab­o­ra­to­rio Otaniemessä
Ikäryh­mä: sisältö muokat­tavis­sa kaikille vuosikurs­seille (perusk­oulu-lukio)

Kysy lisää ja varaa käyn­ti: kasperi.maki-reinikka@aalto.fi


7. Aalto-yliopiston tutkijavierailijat kouluihin

Kiin­nos­taisiko kuul­la, minkälaisia ovat tule­vaisu­u­den nanolait­teet? Entä miten toimii kvant­ti­ti­etokone? Tilaa tutk­i­ja vierailulle koulu­unne! Aal­to-yliopis­ton LUMA-keskus tar­joaa perusk­ouluille ja lukioille tutk­i­javierailu­ja. Tutk­i­jat jär­jestävät pienen tiede­tuokion luokkaanne: esit­televät omaa tutkimus­taan hauskalla taval­la oppi­laiden tason huomioiden tai tekevät mie­lenki­in­toisia kokei­ta sekä ker­to­vat työstään ja vas­taa­vat oppi­laiden kysymyk­si­in. Lue lisää: Sci­en­tists in Schools.


8. Kehitä Aalto-yliopisto Junioria kanssamme

Mitä toivoisit meiltä? Opin­tokäyn­te­jä omaan koulu­usi, mate­ri­aale­ja, videoita, välinei­den lain­aus­ta… Ota yhteyt­tä koor­di­naat­tori­in, niin voimme suun­nitel­la yhdessä tarpeitte­si mukaan.

veli-matti.ikavalko@aalto.fi