Huhtikuun uutiskirje 2019

Uutiskir­jeel­lä tiedote­taan Aal­to-yliopis­ton junior-toimin­nas­ta. Keskuk­semme sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaan.

  1. Aal­to-yliopis­to Junior­in per­hep­äivä 25.5
  2. Tutkimustyö yliopis­tol­la -kesäkurssi luki­o­laisille
  3. Espoon lukioiden kesäkurssit kesäku­us­sa
  4. Move! Camp -leiri 4-6-luokkalaisille Nuuk­sios­sa
  5. Meet­ing Sal­vador Dali in the Fourth Dimen­sion 2.5.
  6. Kevään 2019 luon­non­tiedeluen­not
  7. Sähkö­työ­pa­jan lop­punäytös Dipolis­sa 21.5
  8. Matik­ka-akatemi­an kevään viimeiset tapaamiset
  9. Tilaa tiede­tuokio koulu­usi
  10. Aal­to-yliopis­ton tutk­i­javierail­i­jat koului­hin

 


1. Aalto-yliopisto Juniorin perhepäivä 25.5

Kun uteliaisu­us on rajana, voi tehdä mitä vaan! Aal­to-yliopis­to Junior jär­jestää jälleen per­hep­äivän toukoku­us­sa. Tapah­tu­mas­sa on kaikkea jän­nää ja puuhail­tavaa kaikenikäisille. Kuin­ka voisit valmis­taa mikroaal­tou­u­nis­sa bio­ha­joavaa muovia tai entä miten sähkö toimii? Opit myös tekemään hausko­ja ani­maa­tioi­ta padil­la. Tapah­tu­ma on osa Aal­to Fes­ti­vaalia ja paikkana toimii Junior Lab. Ilmoit­tau­tu­mista ei tarvi­ta vaan ovet ovat avoimet. Ter­ve­tu­loa!
Aika: lauan­tai 25.5.2019 klo 10-14
Paik­ka: Aal­to-yliopis­to Junior Lab, Kemistin­tie 1B
Lisäti­eto­ja: veli-matti.ikavalko@aalto.fi

2. Tutkimustyö yliopistolla -kesäkurssi lukiolaisille

Ter­ve­tu­loa tekemään tutkimus­ta yliopis­toon! Täl­lä kurssil­la pääset koke­maan, mil­laista on tutk­i­jan työ yliopis­tossa. Kurssil­la tehdään ryh­mä­työ, jos­sa ratkaistaan aito tutkimu­songel­ma käyt­tämäl­lä tyyp­il­lisiä luon­non­ti­etei­den ja tekni­ikan alo­jen tutkimus­menetelmiä ja lait­teis­to­ja.

Kurssin hin­ta on 50 euroa, mut­ta kurssi­mak­su­un on mah­dol­lista saa­da stipen­di. Stipendin eli mak­sut­toman kurssin saami­nen edel­lyt­tää moti­vaa­tiokir­jeen kir­joit­tamista 29.4. men­nessä Sai­ja Väisäselle (maili alla).

Voit hyväksyä tämän kesäkurssin osak­si lukio-opin­to­jasi!

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tästä.

Aika: ma 3.6.2019 – pe 7.6.2019  (klo 9-15)
Paik­ka: Aal­to-yliopis­to, Otanie­mi
Kieli: suo­mi
Ikäryh­mä: luki­o­laiset
Ryh­mäkoko: 16
Hin­ta: 
50€, sisältäen ruokailut, tarvikkeet ja vaku­u­tuk­sen


3. Espoon lukioiden kesäkurssit kesäkuussa

Espoon lukiot sekä Aal­to-yliopis­to Junior toteut­ta­vat kesäku­us­sa 2019 ma 3.6 – pe 7.6 luki­o­laisille ja opet­ta­jille suun­natut teknolo­giakurssin sekä ma 10. – pe 15.6. pelio­hjel­moin­tikurssin. Teknolo­giakurssil­la toteutetaan rasp­ber­ry pi ja arduino-alus­toil­la valin­naisia, ain­er­a­jo­ja ylit­täviä STEAM-pro­jek­titöitä (Sci­ence, Tech­nol­o­gy, Engi­neer­ing, Math­e­mat­ics and Arts). Pelio­hjel­moitikurssil­la toim­i­taan Uni­ty-ympäristössä.

Kurs­seil­la tehdään myös vierailu­ja Aal­lon eri tutkimusyk­siköi­hin, ja tutus­tu­taan tieteel­liseen tutkimuk­seen, sekä Aal­toon opiskelu­paikkana. Kurssi ei vaa­di esi­ti­eto­ja ohjel­moin­nista. Opet­ta­jien näkökul­mas­ta kurssil­la har­joitel­laan, miten teknolo­giapro­jek­tit saadaan osak­si lukion ope­tus­su­un­nitel­man kursse­ja.

Kurssi TO02 : 3.-7.6.2019
Kurssi TO02.2 : 10.-15.6.2019

Lue lisää


4. Move! Camp -päiväleiri 4-6-luokkalaisille Nuuksiossa

Täl­lä leir­il­lä yhdis­tyvät innos­taval­la taval­la liike luon­non, liikun­nan ja teknolo­gian näkökul­mista! Leiri toteutetaan yhteistyössä Aal­to-yliopis­to Junior­in, Solval­lan urheilu­opis­ton ja Suomen luon­tokeskus Halt­ian kanssa.

Täl­lä akti­ivisel­la leir­il­lä tutus­tumme liik­keeseen eri näkökul­mista. Yhdis­tämme osaamisemme ja luomme yhdessä jotain ain­ut­laa­tu­ista uno­hta­mat­ta hauskan­pitoa. Yhdessä tutkimme, tes­taamme, pohdimme ja koemme näitä eri osa-aluei­ta. Tämä on leiri sin­ulle, joka halu­at oppia uut­ta liik­keestä eri tieteenalo­jen kaut­ta. Lounas ja väli­pala sisäl­tyvät hin­taan.

Aika: päiväleiri ma 17.- to 20.6.2018, joka päivä klo 8.00-16.30
Kenelle: 4-6-luokkalaisille
Hin­ta: 155 €

Lue lisää


 5. Salvador Dali and the Fourth Dimension – public talk by Thomas Banchoff 2.5

Hele­na Seder­holm opens the event Meet­ing Sal­vador Dali in the Fourth Dimen­sion.

How did Sal­vador Dali choose an unfold­ed four-dimen­sion­al cross as the cen­tral fig­ure in one of his most famous reli­gious paint­ings?  This talk will describe a ten-year series of meet­ings with the artist start­ing in 1975 and a sur­vey of forty years of devel­op­ments in com­put­er graph­ics approach­es to phe­nom­e­na in four and high­er dimen­sions.

Thomas F. Ban­choff is a geome­ter, and an emer­i­tus pro­fes­sor at since July 1, 2014 after 47 years teach­ing at Brown Uni­ver­si­ty. Fur­ther infor­ma­tion.


6. Kevään 2019 luonnontiedeluennot

Aal­to-yliopis­ton Perusti­etei­den korkeak­oulun avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös opet­ta­jat, Aal­lon opiske­li­jat ja luon­non­ti­eteistä kiin­nos­tuneet yläk­oul­u­laiset ovat ter­ve­tullei­ta. Luen­noit­si­jat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta. Luen­noille on vapaa pääsy.

Kevään 2019 luen­not jär­jestetään pääasi­as­sa tiis­taisin klo 15.00-16.00, Aal­to-yliopis­ton Kan­di­daat­tikeskuk­ses­sa (Otakaari 1, Espoo).

Ti 7.5.2019 klo 15-16, Neu­roti­eteet
Apu­lais­pro­fes­sori Heik­ki J. Niem­i­nen: Voiko ultra­ää­ni­aal­loil­la surf­fa­ta? Ultra­ää­nen mah­dol­lisu­udet poti­laan hoi­dos­sa. Kan­di­daat­tikeskus, sali E (Otakaari 1, Espoo)

Lisäti­eto­ja luen­noista voi kysel­lä:
eija.myotyri@aalto.fi


7. Sähkötyöpajan loppunäytös 21.5

Tule kat­so­maan mitä syn­tyy, kun ensim­mäisen vuo­den opiske­li­joil­la on aikaa, inspi­raa­tio­ta ja iso kasa elek­tron­i­ikkaa sekä mm. 3D-tulostimia?

Tiis­taina 21.5.2019 klo 14.15-16.30, Dipolin Lumi­tu­uli-audi­to­rios­sa Aal­to-yliopis­ton opiske­li­jat esit­televät Sähkö­pa­ja-kurssil­la suun­nit­telemi­aan ja rak­en­tami­aan lait­tei­ta. (Lumi­tu­uli-audi­to­rio: Käpy­oves­ta sisään ja vasem­malle)
Lop­punäytös on mukaansa tem­paa­va ja haus­ka. Tule ja näe mitä fuk­sit eli 1. vuo­den opiske­li­jat ovat saa­neet aikaan. Häm­mästyt var­masti. Lop­punäytök­seen ei tarvitse ilmoit­tau­tua. Sinne voi tul­la myös myöhem­min kesken esi­tys­ten.
Tilaisu­u­teen on vapaa pääsy ja myös korkeak­oulun ulkop­uoliset vier­aat, mm. yläk­oulu ja luki­o­laiset sekä kaik­ki asi­as­ta kiin­nos­tuneet opet­ta­jat ovat erit­täin ter­ve­tullei­ta.

8. Matikka-akatemian kevään viimeinen tapaaminen 9.5

Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa.
Seu­raa­va tapaami­nen on torstaina 21.3. klo 16.30. Kevään lop­ut matemaatikkovier­aat ovat paikalla tapaami­sis­sa 11.4. ja 25.4.

Tutus­tu tapah­tu­mien tarkem­paan ohjel­maan tääl­lä.
Ter­ve­tu­loa mukaan!


9. Tilaa tiedetuokio kouluusi

Tiede­tuokio omas­sa luokas­sasi. Aal­­to-yliopis­to Junior­ista voit nyt tila­ta tiede­tuokion myös omaan luokkaasi. Tiede­tuokios­sa Aal­­to-yliopis­­ton edus­ta­ja saa­puu luokkaasi jär­jestämään toimin­nal­lisen tiedeop­pitun­nin mie­lenki­in­tois­es­ta ja innos­tavas­ta aiheesta. Tuomme mukanamme kaiken tarvit­ta­van – koul­ul­ta tarvi­taan vain innokkaat oppi­laat ja tyhjää pöytäti­laa. Lue lisää.


10. Tutkijavierailijat kouluihin

Kiin­nos­taisiko kuul­la, minkälaisia ovat tule­vaisu­u­den nanolait­teet? Entä miten toimii kvant­ti­ti­etokone? Tilaa tutk­i­ja vierailulle koulu­unne! Aal­to-yliopis­to tar­joaa perusk­ouluille ja lukioille tutk­i­javierailu­ja. Tutk­i­jat jär­jestävät pienen tiede­tuokion luokkaanne: esit­televät omaa tutkimus­taan hauskalla taval­la oppi­laiden tason huomioiden tai tekevät mie­lenki­in­toisia kokei­ta sekä ker­to­vat työstään ja vas­taa­vat oppi­laiden kysymyk­si­in. Lue lisää: Sci­en­tists in Schools.