Joulukuun uutiskirje 2019

Uutiskir­jeel­lä tiedote­taan Aal­to-yliopis­ton junior-toimin­nas­ta. Keskuk­semme sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaan.

  1. Kiitos vauhdikkaas­ta vuodes­ta 2019
  2. Aal­to 3D tools and man­u­fac­tur­ing -kurssi luki­o­laisille
  3. Taide ja tutk­i­ja -talvilo­ma­leiri lap­sille 2020
  4. Mil­len­ni­um Youth Prize -työ­pa­ja 7.2.2020
  5. Avaru­us­teemainen Aal­to-kurssi myös luki­o­laisille
  6. Biokemi­aa tam­miku­un luon­non­tiedeluen­nol­la
  7. Val­takun­nal­liset LUMA-päivät Aal­to-yliopis­tossa 2020
  8. Matik­ka-akatemi­an kokoon­tu­miset jatku­vat tam­miku­us­sa

1. Kiitos vauhdikkaasta vuodesta 2019

Kulunut vuosi on ollut tohi­naa täyn­nä Aal­to-yliopis­to Junioris­sa. Saavu­timme uuden ennä­tyk­sen tavoit­ta­mal­la 19 000 las­ta, nuor­ta, opet­ta­jaa ja van­hempaa. Suosi­tu­im­mat toim­intomme oli­vat toimin­nal­liset opin­tokäyn­nit Junior­Labi­in (8 400 vieras­ta), Tiede­tuokiot koului­hin (4 000 koul­u­laista), Tiede- ja taide­ta­pah­tu­mat (3 000 kävi­jää) sekä Sci­en­tist in Schools (2 000 koul­u­laista).

Mukav­in­ta oli huo­ma­ta, että koul­u­lais­ryh­mät ovat löytäneet mei­dät eri luok­ka-asteil­ta. Junior­Labin vierail­i­jat jakau­tu­i­v­at tasais­es­ti alak­oulu­jen, yläk­oulu­jen ja toisen asteen välille. Uudet taitei­ta ja tieteitä yhdis­televät työ­pa­jat sekä kestävä kehi­tys oli­vat toiv­ot­tu­ja sisältöjä.

Vuo­teen on mah­tunut opin­tokäyn­tien lisäk­si Helsin­ki Design Weekia, Taitei­den yötä, usei­ta per­hep­äiviä ja Sci­ence Cap­i­tal­in etsimistä. Kiitos kaikille lap­sille, nuo­rille, opet­ta­jille ja van­hem­mille, jot­ka osal­lis­tuitte Junior­in toim­intaan! Kiitos myös yhteistyötä kanssamme tehneille tahoille (mm. LUMA-verkos­to, Heure­ka, Teknolo­gia­te­ol­lisu­us, TAF).

Rauhal­lista joulu­naikaa ja nähdään ensi vuon­na, viimeistään kesän LUMA-päivil­lä. T. Aal­to-yliopis­to Junior­in tii­mi


2. Aalto 3D tools and manufacturing -kurssi lukiolaisille

Aal­to 3D tools and man­u­fac­tur­ing on luki­o­laisille tarkoitet­tu kurssi, jos­sa opetel­laan 3D-mallinnuk­sen ja valmis­tustekni­ikan sisältöjä.

Kurssil­la opetel­laan 3D-mallintamista ammat­ti­lais­ta­son ohjel­mal­la sekä pere­hdytään 3D-tulostamisen peri­aat­teisi­in ja toteu­tus tapoi­hin.

Kurssi on sisäl­löltään puo­likkaan lukiokurssin kokoinen ja sen voi hyväksyä osak­si yliop­pi­las­tutk­in­toa. Kurssi suorite­taan Maar­in­talol­la Otaniemessä hel­mi-maalisku­us­sa keskivi­ikkoisin.

Akti­ivisim­mat opiske­li­jat voivat myös laa­jen­taa suorituk­sen kokon­aisek­si kurssik­si. Kurssille ilmoit­tau­tu­mi­nen alla olev­as­ta linkistä.

Lisäti­eto­ja kurssista Aal­to Junior­in insinööri­ti­etei­den korkeak­oulun koor­di­naat­to­ril­ta: Tom­mi Sap­pinen, tommi.sappinen@aalto.fi Ilmoit­tau­tu­miset 21.2.2020 men­nessä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen: https://forms.gle/74ERCpD7ePRMa8A


3. Taide ja tutkija -talvilomaleiri lapsille 2020

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on avau­tunut Aal­to Junior­in Taide ja Tutk­i­ja-leir­ille, jos­sa lapset pää­sevät tutki­maan ja tekemään itse taidet­ta. Tule kanssamme tutki­maan, mitä taide voi nyky­isin olla ja kuin­ka taide sekä tiede voivat yhdis­tyä poikki­ti­eteel­lisik­si kokon­aisuuk­sik­si. Taidet­ta voi tehdä tutki­ak­seen, ilmais­tak­seen tun­teitaan tai kas­vaak­seen ihmisenä. Leiri on suun­nat­tu 4.-6. luokkalaisille.

Aika: ma 17.2. – to 20.2.2020 (klo 9 – 15)
Paik­ka: Junior­Lab, Otanie­mi, Kemistin­tie 1B
Kieli: suo­mi ja englan­ti
Ikäryh­mä: 4.-6.luokkalaiset
Ryh­mäkoko: 16
Hin­ta: 100, sisältäen ruokailut, vaku­u­tuk­set ja mate­ri­aalit

Lisäti­eto­ja ilmoit­tau­tu­mis­es­ta ja leirin sisäl­löstä: veli-matti.ikavalko@aalto.fi & paavo.makkonen@aalto.fi


4. Millennium Youth Prize -työpaja 7.2.2020

Aal­­to-yliopis­­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF jär­jestävät toista ker­taa Mil­len­ni­um Youth Prize -kil­pailun alle 19-vuo­ti­aille inno­vaat­tor­eille.

Haastei­den anta­jat ovat tavat­tavis­sa per­jan­taina 7.2.2020 klo 13-16. Tavoit­teena on, että haastei­den anta­jat voivat antaa vinkke­jä ja tukea kil­pail­i­joille. Paikalle saa­puu myös vuo­den 2018 Mil­len­ni­um-voit­ta­ja Tuo­mo Sun­to­la. Tilaisu­us on Otaniemessä ja tarkem­mat tiedot saat ilmoit­tau­tu­mal­la: veli-matti.ikavalko@aalto.fi

Tilaisu­us on tarkoitet­tu kaikille Mil­len­ni­um Youth Prizeen osal­lis­tu­jille sekä siitä kiin­nos­tuneille. Tilaisu­u­teen voi osal­lis­tua myös verkon väl­i­tyk­sel­lä.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize


5. Avaruusteemainen Aalto-kurssi sopii myös lukiolaisille

Tam­miku­us­sa Aal­to-yliopis­tossa alkaa poikki­ti­eteelli­nen tähti­tiedekurssi ‘Astro­nom­i­cal View of the World’ (Tähti­ti­eteelli­nen maail­manku­va), jon­ka tavoit­teena on saa­da eri alo­jen opiske­li­jat uno­hta­maan “vain taivas on rajana” -ajat­telun ja otta­maan myös avaru­u­den mukaan oman alansa töi­hin ja opin­toi­hin. Kurssil­la käy­dään läpi tähti­ti­eteen ja tähti­ti­eteel­lisen maail­manku­van kehi­tys­tä ja vaiku­tus­ta kult­tuurei­hin ja ihmisi­in. Keskeisenä tee­m­ana on luo­da ja vahvis­taa linkkiä “kos­mis­ten aihei­den” ja eri alo­jen opiske­li­joiden oman työn välil­lä. Kurssi sopii hyvin myös luki­o­laisille.

Kurssi alkaa tiis­taina 7.1.2020, jota ennen tulee vielä kevyt ennakkote­htävä. Lisäti­eto­ja löy­tyy kurssin sivul­ta. Kurssin vas­tu­uopet­ta­jana toimii Joni Tam­mi (joni.tammi@aalto.fi) Aal­to-yliopis­ton Met­sähovin radio­tutkimusase­mal­ta.


6. Biokemiaa tammikuun luonnontiedeluennolla

Aal­to-yliopis­ton avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös opet­ta­jat, Aal­lon opiske­li­jat ja luon­non­ti­eteistä kiin­nos­tuneet yläk­oul­u­laiset ovat ter­ve­tullei­ta. Luen­noit­si­jat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta ja luen­noille on vapaa pääsy.

Luen­to­jen kevätkau­den avaa biokemi­an pro­fes­sori Sil­van Scheller tiis­taina 21.1.2020 klo 15.00-16.00.
Paik­ka: Kemi­an tekni­ikan talo, sali Ke2 (Kemistin­tie 1)

Ajan­ta­saiset tiedot luen­noista löy­tyvät tästä.

Lisäti­eto­ja: eija.myotyri@aalto.fi


7. Valtakunnalliset LUMA-päivät Aalto-yliopistossa 2020

Ter­ve­tu­loa Aal­to-yliopis­toon ensi kesäku­us­sa. Aal­to-yliopis­to Junior jär­jestää vuo­den 2020 LUMA-päivät Dipolis­sa ja Design Fac­to­rys­sa. Ohjel­maa löy­tyy varhaiskas­vatuk­ses­ta lukioon ja ammatil­liseen opetuk­seen. Ruotsinkielis­ten ses­sioiden määrä on suurem­pi kuin koskaan aiem­min LUMA-päivil­lä. Teemak­si on valit­tu tut­tu moni­ti­eteelli­nen viesti tule­vaisu­u­den taito­jen tarpeel­lisu­ud­es­ta. Tiede ja taide kohtaa­vat tekni­ikan ja talouden, eli Tule­vaisu­u­den tek­i­jät val­taa­vat Otaniemen. Päivien yhtey­dessä jär­jestetään myös kan­sain­vä­li­nen LUMAT-tutkimuskon­fer­enssi ja StarT-gaala.

Varaa jo nyt kalen­teri­isi kesäku­un ensim­mäiseltä viikol­ta 3.-.5.6.2020. LUMA-päivät ovat tut­tuun tapaan mak­sut­tomat.

 


8. Matikka-akatemian kokoontumiset jatkuvat tammikuussa

Jos olet innos­tunut ratko­maan matemaat­tisia ongelmia ja halu­at tava­ta matemaatikko­ja, tämä on paikkasi. Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa.

Matik­ka-akatemi­an syyskausi on päät­tynyt ja tapaamiset jatku­vat kevääl­lä. Kevään ensim­mäi­nen tapaamisker­ta on keskivi­ikkona 22.1.2020 klo 17-19. Muut tapaamis­päivät ja tarkem­mat tiedot löy­dät Matik­ka-akatemi­an oma­l­ta sivul­ta.

Yhdessä pohdimme matem­ati­ikkak­il­pailu­jen tehtäviä sekä teo­ri­aa niiden takana, ja ker­ran kuus­sa mukana on matemaatikkovieras joh­dat­ta­mas­sa mie­lenki­in­tois­t­en matemaat­tis­ten kysymys­ten pari­in.

Matik­ka-akatemia ei edel­lytä matem­ati­ikkak­il­pailui­hin osal­lis­tu­mista tai etenkään niis­sä men­estymistä, vaan mukaan saa tul­la ihan puh­taas­ta mie­lenki­in­nos­ta matem­ati­ikkaa kohtaan. Mukaan voi tul­la vain yhdel­lä ker­ral­la tai sään­nöl­lis­es­ti.