Lokakuun uutiskirje 2019

Uutiskir­jeel­lä tiedote­taan Aal­to-yliopis­ton junior-toimin­nas­ta. Keskuk­semme sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaan.

  1. Math­Arts-ker­ho alak­oul­u­laisille mar­rasku­us­sa
  2. Ilmoit­taudu nyt Mil­len­ni­um Youth Prize -kil­pailu­un
  3. Google, Youtube ja Insta­gram -aiheena seu­raavas­sa luon­non­tiedeluen­nos­sa
  4. Kahdelle alak­oul­u­lu­okalle tar­jol­la Cli­mATE-työ­pa­ja
  5. Shak­ing Up Tech! -val­loit­ti Suomen
  6. Matik­ka-akatemi­an kokoon­tu­miset jatku­vat
  7. Kiin­nos­tavia näyt­te­ly­itä Aal­to-yliopis­ton syksyssä
  8. Inter­net Forum yleisölu­en­tosar­ja syksy 2019
  9. Ter­ve­tu­loa StarT-ohjel­maan luku­vuodelle 2019-2020

 


1. MathArts-kerho alakoululaisille marraskuussa

Ter­ve­tu­loa viikot­taiseen Math­Arts-ker­hoon, jos­sa matem­ati­ik­ka ja taide yhdis­tyvät hauskoil­la ja mie­lenki­in­toisil­la tavoil­la. Mil­laista matem­ati­ikkaa voikaan luo­da omin käsin lan­gas­ta, painaa kankaalle tai taiteil­la paperi­sta? Miten taide voi ammen­taa inspi­raa­tio­ta matem­ati­ikas­ta?

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Aika: Keskivi­ikkoisin 6-27.11.2019, kel­lo 17-18.30 (6.11, 13.11, 20.11 & 27.11.2019)
Paik­ka: Junior Lab, Kemistin­tie 1B, Espoo
Kieli: suo­mi
Ikäryh­mä: 3.-6. Luokkalaiset
Ryh­mäkoko: Max. 16
Hin­ta: 40€

Lisäti­eto­ja: eija.myotyri@aalto.fi & ida.ruuth@aalto.fi


2. Ilmoittaudu nyt Millennium Youth Prize -kilpailuun

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­­to etsii pla­neet­tamme elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta. Tästä inspiroituneena Aal­­to-yliopis­­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF jär­jestävät toista ker­taa kil­pailun alle 19-vuo­ti­aille inno­vaat­tor­eille. Aal­­to-yliopis­­ton pro­fes­sorit anta­vat viime vuo­den tapaan nuorten selvitet­täviksi neljä eri­laista globaalia kestävän kehi­tyk­sen haastet­ta.

Kat­so haas­teet tarkem­min verkko­sivuil­tamme. Ilmoit­taudu mukaan, sil­lä saat tärkeää tietoa! Jär­jestämme mm. 4.11 Q&A-työpajan verkos­sa. Finaali jär­jestetään kevääl­lä 2020.

Ensim­mäisen palkin­non suu­ru­us on 5 000 euroa, toisen 3 000 euroa ja kol­man­nen 2 000 euroa.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize


3. Google, Youtube ja Instagram -aiheena seuraavassa luonnontiedeluennossa

Aal­to-yliopis­ton avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös opet­ta­jat, Aal­lon opiske­li­jat ja luon­non­ti­eteistä kiin­nos­tuneet yläk­oul­u­laiset ovat ter­ve­tullei­ta. Luen­noit­si­jat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta ja luen­noille on vapaa pääsy.

Syksyn 2019 luen­not jär­jestetään tiis­taisin klo 15.00-16.00, Aal­to-yliopis­ton Kan­di­daat­tikeskuk­ses­sa (Otakaari 1, Espoo).

Ti 29.10. klo 15-16, Pro­fes­sor Sebas­ti­aan van Dijken, Fysi­ik­ka: The physics behind google, youtube and insta­gram
Paik­ka: E-sali

Ti 12.11. klo 15-16, Apu­lais­pro­fes­sori Anton Kuzyk, Neu­roti­eteet: DNA as con­trac­tion mate­r­i­al at nanoscale
Paik­ka: E-sali

Ajan­ta­saiset tiedot luen­noista löy­tyvät tästä.

Lisäti­eto­ja: eija.myotyri@aalto.fi


4. Kahdelle alakoululuokalle tarjolla ClimATE-työpaja

Aal­to-yliopis­tossa  jär­jestet­tävä Cli­mATE on näyt­te­ly- ja tapah­tu­masar­ja, jon­ka ohjel­ma keskit­tyy kestävään kehi­tyk­seen ja ruoka­jär­jestelmi­in.

Osana kokon­aisu­ut­ta tar­joamme työ­pa­jaa kahdelle noin 30 oppi­laan koul­u­lais­ryh­mälle (8-12 v.). Tar­jol­la ole­van työ­pa­jan tee­m­ana on mer­ilevä. Aktivi­teeteis­sa yhdis­tyy kestävä kehi­tys ja muo­toilu. Lapset esimerkik­si tutki­vat mer­ilevää, tarkkail­e­vat värin­muu­tos­ta keit­et­täessä ja siitä suun­nitel­laan oma leipä. Lopuk­si syödään, piir­retään ja pohdi­taan koke­muk­sia.

Työ­pa­ja jär­jestetään koul­u­lais­ryh­män toivo­muk­ses­ta joko 18. tai 19.11.2019. Lisätiedot ja varauk­set: bilge.hasdemir@aalto.fi (in Eng­lish)


5. Shaking Up Tech! -valloitti Suomen

Shak­ing up Tech -tapah­tu­maan osal­lis­tui torstaina 10. lokaku­u­ta yhteen­sä 460 luki­o­laista naista Espoos­sa, Lappeen­ran­nas­sa ja Tam­pereel­la. Moniosaa­ja ja Shak­ing up Techin suo­jeli­ja Lin­da Liukas avasi tyt­tö­jen päivän tapah­tu­man rohkai­sev­asti.

Lue kiehto­van päivän uuti­soin­ti: Aal­to-yliopis­to, Iltale­htiHelsin­gin sanomat 1, Helsin­gin sanomat 2, Tam­pereen yliopis­to


6. Matikka-akatemian kokoontumiset jatkuvat

Jos olet innos­tunut ratko­maan matemaat­tisia ongelmia ja halu­at tava­ta matemaatikko­ja, tämä on paikkasi. Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa.

Yhdessä pohdimme matem­ati­ikkak­il­pailu­jen tehtäviä sekä teo­ri­aa niiden takana, ja ker­ran kuus­sa mukana on matemaatikkovieras joh­dat­ta­mas­sa mie­lenki­in­tois­t­en matemaat­tis­ten kysymys­ten pari­in. Seu­raa­vana vier­aana on Lau­ra Jakob­s­son 6.11.2019.

Matik­ka-akatemia ei edel­lytä matem­ati­ikkak­il­pailui­hin osal­lis­tu­mista tai etenkään niis­sä men­estymistä, vaan mukaan saa tul­la ihan puh­taas­ta mie­lenki­in­nos­ta matem­ati­ikkaa kohtaan. Mukaan voi tul­la vain yhdel­lä ker­ral­la tai sään­nöl­lis­es­ti.

Tutus­tu matik­ka-akatemi­an tarkem­paan ohjel­maan tääl­lä.


7. Kiinnostavia näyttelyitä Aalto-yliopiston syksyssä

16.10-15.11.2019 Quan­tum Explo­rations on kokeil­e­va, osit­tain inter­ak­ti­ivi­nen kvant­tite­knolo­gian näyt­te­ly Dipolis­sa 16. lokaku­u­ta – 15. mar­rasku­u­ta. Näyt­te­ly kuvaa kvant­tite­knolo­gian nykyti­laa, avaa keskeisiä kvant­ti­fysi­ikan käsit­teitä ja tuo esille huip­pututkimus­ta ja teknolo­gian kehi­tys­tä Otaniemen kam­puk­sel­la.

20.11.2019-16.1.2020 Con­nect­ing the Dots on hands-on tekoä­lynäyt­te­ly. Näyt­telyssä on esil­lä vil­liä ja inter­ak­ti­ivista teknolo­giaa.


8. Internet Forum yleisöluentosarja

Mitä dig­i­tal­isaa­tio tarkoit­taa käytän­nössä liike­toimin­nalle, suo­ma­laiselle yhteiskun­nalle ja tur­val­lisu­udelle? Entä miten joht­a­mi­nen ja eet­tiset kysymyk­set liit­tyvät dig­i­tal­isaa­tioon?

Huip­pu­luen­noit­si­jat anta­vat vas­tauk­sia näin ja moni­in mui­hin aihet­ta koske­vi­in ajanko­htaisi­in kysymyk­si­in.

Luen­to­ja jär­jestetään tiis­tai-iltaisin. Voit seu­ra­ta luen­to­ja verkon väl­i­tyk­sel­lä tai paikan pääl­lä Maar­in­tie 8:n luen­tos­alis­sa AS2. Kat­so tarkem­mat ajat ja luen­noit­si­jat tapah­tu­ma­sivul­ta.

Luen­noista tehdään myös tal­len­teet inter­neti­in, jot­ka ovat jälkikä­teen kat­sot­tavis­sa. Livelähetyk­set ja tal­len­teet löy­tyvät osoit­teesta aalto.fi/internetforum.

Luen­tosar­ja on mak­su­ton. Kie­lenä on englan­ti.


9. Tervetuloa StarT-ohjelmaan lukuvuodelle 2019-2020

Kol­me­na vuon­na men­estyk­sekkäästi toteutet­tu LUMA-keskus Suomen StarT-tiedekas­va­tushanke toteutetaan myös tule­vana luku­vuon­na. StarT-ohjel­mas­sa opi­taan yhdessä moni­ti­eteis­ten pro­jek­tien avul­la, jae­taan oppimisen iloa sekä hyviä ope­tuskäytän­teitä!

Ohjel­man toteu­tuk­ses­sa keskeistä ovat val­takun­nal­lis­ten ope­tus­su­un­nitelmien perustei­den mukaiset eheyt­tävät moni­alaiset opin­tokokon­aisu­udet ja teemaopin­not oppi­ain­er­a­jat ylit­täen. StarT tukee opet­ta­jia alueel­lis­ten LUMA-keskusten kaut­ta sekä jaka­mal­la toteutetut pro­jek­tit ja hyvät käytän­teet mate­ri­aali­pankin kaut­ta.

Nyt voit hakea mukaan kaudelle 2019–2020. Hak­eneille pystytään tar­joa­maan enem­män koulu­tus­ta ja tukea. Osal­lis­tut samal­la kehit­tämiso­hjel­maan.