Maaliskuun uutiskirje 2018

Uutiskir­jeel­lä tiedote­taan Aal­to-yliopis­ton junior-toimin­nas­ta. Keskuk­semme sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaan.

 1. Avaru­us ja satel­li­itit -kärkikurssille ilmoit­tau­tu­mi­nen avau­tunut
 2. Draa­matyö­ta­vat LUMA-opetuk­ses­sa ti 20.3.2018
 3. Liike­pelit-kesäleiri luki­o­laisille
 4. Nat­ur­al Fan­ta­sy Work­shop
 5. Luon­non­tiedeluen­not taas käyn­nis­sä
 6. Ilmoit­taudu Mecha­tron­ic Cir­cus 2018 tapah­tu­maan
 7. Voita tiedeton­ni
 8. Aal­to-yliopis­ton tutk­i­javierail­i­jat koului­hin

1. Avaruus ja satelliitit -kärkikurssille ilmoittautuminen avautunut

Avaru­us ja satel­li­itit kärkikurssi jär­jestetään luki­o­laisille 9.-13.4.2018 Aal­to-yliopis­tol­la Otaniemessä.

Kurssin vetäjänä pro­fes­sori Jaan Praks

Kurssin sisältö:

Avaru­ustekni­ikan his­to­ria, onnis­tu­misia ja epäon­nis­tu­misia

Pien­satel­li­itit Aal­to-1, Aal­to-2 ja Aal­to-3

Pla­neet­tamis­siot ja avaru­u­den val­loi­tus

Avaru­us­ro­mu

Kaukokar­toi­tus avaru­ud­es­ta

Miten avaru­us­mis­sio raken­netaan

Hake­muk­set kurssille lähetetään Mai­ja Flinkmanille: maija.flinkman@espoo.fi torstai­hin 22.3.2018 men­nessä.

Lisäk­si ekskur­sio Met­sähovi­in ja ekskur­sio Ilmati­eteen laitok­sen avaru­us­labraan tai Iceye avaru­us­labraan.

Kurssi alkaa TUAS-talol­la, Maar­in­tie 8, klo 9.00.

Tarkem­pi ohjel­ma lähetetään kurssille hyväksy­ty­ille.


2. Draamatyötavat LUMA-opetuksessa 20.3.2018

Tule kokeile­maan sopi­iko draa­ma luon­non­ti­etei­den-matem­ati­ikan opet­tamiseen!

Mitä on draa­ma?
Draa­ma on ope­tus­me­to­d­i­na tari­noiden ker­tomista, fik­tios­sa tekemistä, koko kehoa liikut­tavaa ja ennen kaikkea tekemäl­lä oppimista.

Mitä teemme työ­pa­jas­sa?
Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan draa­matyösken­te­lyyn. Autamme teitä ideoimaan, miten LUMA-ainei­den opetuk­ses­sa voisi hyö­dyn­tää draa­mallisia menetelmiä.

Työ­pa­jan ohjaa­jat
Soile Rusa­nen (TeT, FM) on koulu­tuk­seltaan teat­ter­i­taiteen tohtori ja viestin­nän koulut­ta­ja. Soile toimii Teat­terik­oulun avoimel­la kam­puk­sel­la tun­tiopet­ta­jana ja yrit­täjänä viestin­nän koulut­ta­jana.

San­na Franck (FM) on koulu­tuk­seltaan puhe­vi­estin­nän ja draa­man opet­ta­ja. San­na toimii koulu­tusalan yrit­täjänä (Puh­es­fääri) ja draa­man tun­tiopet­ta­jana Omni­as­sa ja Jyväskylän avoimes­sa yliopis­tossa.

ti 20.3.2018 klo 15.15-18.30

Paik­ka: Aal­to-yliopis­to Lumarts-lab­o­ra­to­rio, Kemistin­tie 1 B

Ohjel­ma

Klo 15.15  Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja kahvi
Noin klo 15.30-18.30 Draa­matyö­pa­ja

Osal­lis­tu­jamäärä max 18.

Tästä Ilmoit­tau­tu­mi­nen


3. Liikepelit-kesäleiri lukiolaisille

Tule teknolo­giaa ja liikun­taa yhdis­televälle leir­ille 4.-8.6.2018 Otaniemeen.

Terve­tu­loa Aal­to-yliopis­ton ja Innokas-verkos­ton jär­jestämälle luki­o­lais­ten kesäleir­ille, jos­sa raken­netaan yhdessä liikun­nal­lisia ja inter­ak­ti­ivisia pele­jä Arduino-ympäristöä käyt­täen.

Leir­ille et tarvitse mitään esi­ti­eto­ja, aloita­mme aivan perusteista ja jokainen voi tehdä kiin­nos­tus­taan ja taitoaan vas­taa­van pelin.

Aika:

4.-8.6.2018 (päiväleiri klo 9-15)

Paik­ka:

Maar­in­tie 6, Otanie­mi, Espoo.

Leiri alkaa maanan­taina klo 9.00 Maar­in­tie 6 ala-aulas­sa.

Kielet:

suo­mi ja englan­ti

Ikäryh­mä:

luki­o­laiset ympäri Suomea

Ryh­mäkoko:

16, puo­let paikoista on varat­tu tytöille ja puo­let pojille

Hin­ta: 150 € (sisältää ruokailut, tarvikkeet ja vaku­u­tuk­sen)
Ilmoit­taudu tästä
Lisäti­eto­ja: heta.narhi@aalto.fi & ville.klar@aalto.fi

4. Natural Fantasy Workshop

“This a work­shop for health edu­ca­tion and art teach­ers. Var­i­ous stud­ies have proven that the lack of chil­dren engage­ment with nature has been impli­cat­ed in health issues, espe­cial­ly in reduc­tion of emo­tion­al well-being.” Read more.

Date & Time: 5th April 2018, 4.30pm – 7.00 pm (total 2.5 hours)

Loca­tion: Biofil­ia and Lumarts-lab­o­ra­to­ry

Address: Kemistin­tie 1B, Otanie­mi Espoo (entrance is next to the Metro exit).

Max 10  par­tic­i­pants

Reg­is­tra­tion and more infosara.ruedamejia@aalto.fi – Cre­ative Sus­tain­abil­i­ty Master’s Pro­gramme


5. Luonnontiedeluennot taas käynnissä

Aal­to-yliopis­ton Perusti­etei­den korkeak­oulun avoin­ten luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös opet­ta­jat, Aal­lon opiske­li­jat ja luon­non­ti­eteistä kiin­nos­tuneet yläk­oul­u­laiset ovat ter­ve­tullei­ta. Luen­noille on vapaa pääsy, tilan riit­tämisek­si yli 10 hen­gen ryh­män kanssa saa­pu­via opet­ta­jia pyy­de­tään kuitenkin ilmoit­tau­tu­maan etukä­teen osoit­teeseen eija.myotyri@aalto.fi. Luen­noit­si­jat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta.

Kevään 2018 luen­not jär­jestetään keskivi­ikkoisin klo 15.00-16.00, salis­sa Ke2 (Kemi­an tekni­ikan talo, Kemistin­tie 1, Espoo).

 • Fysi­ik­ka:(Kvantti)fysiikkaa matalis­sa läm­pötilois­sa
  Apu­lais­pro­fes­sori Mika Sil­lan­pää
  sali Ke2 (Kemistin­tie 1, Espoo)
 • Ke 11.4. klo 15-16, Sys­teemi­ana­lyysi: Evoluu­tiopelit evakuoin­ti­mallinnuk­ses­sa
  DI Anton von Schantz
  sali Ke2 (Kemistin­tie 1, Espoo)
 • Ke 25.4. klo 15-16, Matem­ati­ik­ka: Using math­e­mat­ics to make bet­ter deci­sions
  Apu­lais­pro­fes­sori Fabri­cio Oliveira
  sali Ke2 (Kemistin­tie 1, Espoo)

6. Ilmoittaudu Mechatronic Circus 2018 tapahtumaan

Aal­to-yliopis­ton koul­u­lais­toim­intaa pyörit­tävä Aal­to Junior tar­joaa Mecha­tron­ic Cir­cus -tapah­tu­man yhtey­dessä työ­pa­jan, jos­sa koul­u­laiset pää­sevät käytän­nössä tutus­tu­maan meka­tron­i­ikan kon­septei­hin kokeilun kaut­ta. Työ­pa­jo­ja on tar­jol­la neljälle luokalle ilmoit­tau­tu­misjärjestyk­sessä. Työ­pa­jan pitu­us on 45 min­u­ut­tia. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu lomak­keel­la.

5.4.2018 klo 10-16, Aal­to-yliopis­to, Puumiehenku­ja 5 E, 02150 Espoo (Otanie­mi)

Lisäti­eto­ja Mecha­tron­ic Cir­cuk­ses­ta antaa Suvi Lav­in­to, suvi.lavinto@aalto.fi, puh 0503615568 ja Aal­to-yliopis­to Junior työ­pa­joista Ville Klar, ville.klar@aalto.fi, puh 0405677855.


7. Voita Tiedetonni opiskelijoidesi kanssa!

Miten sin­un lukios­sasi tiede ja ope­tus kohtaa­vat? Löy­tyykö työkalu­pak­istasi hyviä toim­inta­malle­ja yhteistyöstä tieteen­tek­i­jöi­den kanssa? Suomen akatemia hakee hyviä esimerkke­jä siitä, miten lukiot, korkeak­oulut ja tutkimu­sor­gan­isaa­tiot voivat tuo­da yhdessä tiedet­tä ja tutkimus­ta opiske­li­joiden elämään jo mah­dol­lisim­man varhain. Lue lisää.


8. Aalto-yliopiston tutkijavierailijat kouluihin

Kiin­nos­taisiko kuul­la, minkälaisia ovat tule­vaisu­u­den nanolait­teet? Entä miten toimii kvant­ti­ti­etokone? Tilaa tutk­i­ja vierailulle koulu­unne! Aal­to-yliopis­ton LUMA-keskus tar­joaa perusk­ouluille ja lukioille tutk­i­javierailu­ja. Tutk­i­jat jär­jestävät pienen tiede­tuokion luokkaanne: esit­televät omaa tutkimus­taan hauskalla taval­la oppi­laiden tason huomioiden tai tekevät mie­lenki­in­toisia kokei­ta sekä ker­to­vat työstään ja vas­taa­vat oppi­laiden kysymyk­si­in. Lue lisää: Sci­en­tists in Schools.