Maaliskuun uutiskirje 2019

Uutiskir­jeel­lä tiedote­taan Aal­to-yliopis­ton junior-toimin­nas­ta. Keskuk­semme sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaan.

  1. Mecha­tron­ic Cir­cus -tapah­tu­ma 4.4
  2. Junior­in kesäleir­it ja kurssit
  3. Fysi­ikan töi­den koulu­tus opet­ta­jille 20.3.2019
  4. Täy­den­nysk­oulu­tus 3D-mallinnuk­ses­ta
  5. Kemi­arts-ker­ho alak­oul­u­laisille
  6. StarT-fes­ti­vaalit tule­vat jälleen
  7. Machine learn­ing with Python 2 ECTS
  8. Kevään 2019 luon­non­tiedeluen­not
  9. Sähkö­työ­pa­jan lop­punäytös Dipolis­sa 21.5
  10. Matik­ka-akatemi­an kevätlukukausi käyn­nis­sä
  11. Tilaa tiede­tuokio koulu­usi
  12. Aal­to-yliopis­ton tutk­i­javierail­i­jat koului­hin

1. Mechatronic Circus -tapahtuma 4.4.

Ter­ve­tu­loa Mecha­tron­ic Cir­cus 2019 tapah­tu­maan tutus­tu­maan Aal­to-yliopis­ton opiske­li­joiden rak­en­tami­in robot­tei­hin ja mui­hin äly­lait­teisi­in. Tapah­tu­ma sopii yläk­oul­u­laisille ja luki­o­laisille. Tapah­tu­mas­sa on vapaa­ta kierte­lyä pro­jek­tien paris­sa ja pieni aktivoi­va tehtävä, jon­ka palaut­tanei­den kesken arvotaan palk­in­to.  Tapah­tu­ma on avoin­na klo 10-16. Tar­jol­la on hernekeit­toa ja munkke­ja klo 11-14. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tästä linkistä.

Aika ja paik­ka: 4.4.2019 klo 10-16 Otaniemessä, Puumiehenku­ja 5

Tapah­tu­man ohes­sa on myös muu­ta­ma Junior-työ­pa­ja, jos­sa tutus­tu­taan meka­tron­i­ikan perusteisi­in ja päästään itse rak­en­ta­maan sähköl­lä toimi­va pieni laite. Työ­pa­jan jäl­keen siir­ry­tään ohja­tusti tapah­tu­maan. Junior työ­pa­jo­jen mak­si­mi ryh­mäkoko 25 oppi­las­ta. Ilmoit­taudu tästä linkistä.


2. Juniorin kesäleirit ja kurssit

Kesäleirien ilmoit­tau­tu­mi­nen on alka­nut. Leire­jä on ala- ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille tutkimuskurssi. Sisäl­löis­sä yhdis­tel­lään kiehto­vasti tieteitä, taitei­ta ja teknolo­giaa. Tutkimustyö yliopis­tol­la -kurssista saa hyväk­si luet­tua lukiokurssin! Tutus­tu tarkem­min linkeistä. Huom. suuren suo­sion vuok­si jois­sain leireis­sä muu­tamia paikko­ja jäl­jel­lä.

3.-7.6.2019 Tutkimustyö yliopis­tol­la -kurssi luki­o­laisille
3.-7.6.2019 Toinen todel­lisu­us -pelileiri 5.-9. luokkalaisille
10.-14.6.2019 Ele­men­tit -leiri 4.-6.luokkalaisille (Täyn­nä)
10.-14.6.2019 Lef­fal­ab­o­ra­to­rio 1 -leiri 1.-6. luokkalaisille (Täyn­nä)
17.-20.6.2019 Lef­fal­ab­o­ra­to­rio 2 -leiri 1.-6. luokkalaisille
17.-20.6.2019 Värivi­ikko -leiri 1.-3.luokkalaisille (Täyn­nä)
17.-20.6.2019 Ele­men­tit -leiri 1.-3.luokkalaisille
29.7.-2.8.2019 Värivi­ikko -leiri 4.-6. luokkalaisille


3. Fysiikan töiden koulutus opettajille 20.3.2019

Tule tutus­tu­maan Aal­to-yliopis­to Junior­in uusi­in fysi­ikan työ­pa­joi­hin!

Kohderyh­mä: Perusk­oulun ja lukion fysi­ikan opetuk­ses­ta vas­taa­vat opet­ta­jat

Tavoite: Tutus­tu­taan fysi­ikan töi­den uudem­pi­in sisältöi­hin. Liik­keen ja sen kuvaa­jien tutkimi­nen vaunuradal­la on ala- ja yläk­oul­ulle suun­nat­tu uusi työ­pa­jamme. Pienois­tes­la­muun­ta­jan rak­en­t­a­mi­nen käyt­tää laa­jasti ja monipuolis­es­ti sähköopin ja sähkö­mag­net­ismin lukio­ta­soista sisältöä, näyt­tävin tuloksin.

Aika: ke 20.3.2019 klo 16.30-18.30
Paik­ka: Junior Lab, Kemistin­tie 1B, Espoo.

Lisäti­eto­ja: Eija Myö­tyri, eija.myotyri@aalto.fi

Ilmoit­taudu tästä.


4. Täydennyskoulutus 3D-mallinnuksesta

Koulu­tuk­ses­sa tutus­tu­taan Tin­ker­CAD-sovel­luk­seen, jon­ka yksinker­taista käyt­töä on help­po oppia ja avoimen sovel­luk­sen voi hel­posti ottaa mukaan myös omaan opetuk­seen. Koulu­tuk­ses­sa vierail­laan myös tuotan­totekni­ikan ja 3D-print­tauk­sen tutkimustilois­sa. Toim­intaa esit­televät alan ammat­ti­laiset, jot­ka vas­taa­vat mielel­lään kysymyk­si­in. Lop­un osu­udessa kat­so­taan, miltä ammat­ti­lais­ten mallinnustyöka­lut näyt­tävät, ja mitä niil­lä voi tehdä hyvin eri lail­la kuin Tin­ker­CAD-sovel­luk­sel­la.

Aika: Ke 24.4. klo 16-19
Paik­ka: Otaniemessä osoit­teessa Sähkömiehen­tie 3

Ilmoit­taudu tästä


5. Kemiarts-kerho alakoululaisille

Ter­ve­tu­loa alak­oul­u­lais­ten Kemi­arts-ker­hoon. Aal­to-yliopis­to Junior­in taide- ja tiede­lab­o­ra­to­rios­sa värikkäät, pok­su­vat, kupli­vat ja val­u­vat tehtävät innos­ta­vat kemisti­taiteil­i­jat luo­vaan työsken­te­lyyn. Kuu­den viikon mit­taises­sa ker­hos­sa tutus­tu­taan kemi­an ja taiteen yhdis­tämiseen ja niiden uusi­in mah­dol­lisuuk­si­in itse tekemäl­lä. Ilmoit­taudu mukaan!

Kemi­arts-ker­hoon ilmoit­tau­tu­mi­nen.

Aal­to-yliopis­to Junior, Kemistin­tie 1B
Ikäryh­mä: 4-6lk
Ryh­mäkoko: 15
Torstaisin klo: 17:30-19:00 (11.4., 18.4., 25.4., 2.5., 9.5. ja 16.5.)

Lisäti­eto­ja: ida.ruuth@aalto.fi


6. StarT-festivaalit tulevat jälleen

Uuden­maan StarT-fes­tar­it 2019 jär­jestetään Kumpu­lan kam­puk­sel­la 12. huhtiku­u­ta. Las­ten ja nuorten tiime­jä opet­ta­ji­neen eri puo­lil­ta Uut­ta­maa­ta saa­puu jaka­maan tekemisen ja oppimisen iloa. Ter­ve­tu­loa paikalle. Lisäti­eto­ja Face­book-even­tis­sä.

Uudel­la­maal­la StarT-ohjel­mas­sa opiskelupro­jek­te­ja tehneet las­ten ja nuorten tähti­ti­im­it saa­vat tilaisu­u­den lois­taa, esitellen omaa osaamis­taan sekä jakaen tekemisen iloa ja riemua. Pääsy festareille pro­jek­titöitä esit­telemään on palk­in­to sinän­sä, mut­ta ansioituneimpia palk­i­taan erik­seenkin. Lue lisää.


7. Machine learning with Python (2 ECTS)

What about extend­ing basic IT skills (Word, Excel) with some pow­er­ful machine learn­ing tools in a very sim­ple pro­gram­ming lan­guage (Python)? We might have the right course for you. Learn how to deal with Python!

Inter­est­ed in machine learn­ing? Most of us have their own per­son­al “arti­fi­cial intel­li­gence assis­tant” which is imple­ment­ed on her smart­phone. This assis­tant helps us to find the next super­mar­ket, to trans­late infor­ma­tion in for­eign lan­guages or to spot the best Ital­ian restau­rant in town. Many of these abil­i­ties are obtained using machine learn­ing (ML). Study free of charge!

Teach­ing method: The course is con­duct­ed online. You only need a web brows­er!
Date: 15.4. – 15.6.2019

More info & apply now


8. Kevään 2019 luonnontiedeluennot

Aal­to-yliopis­ton Perusti­etei­den korkeak­oulun avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös opet­ta­jat, Aal­lon opiske­li­jat ja luon­non­ti­eteistä kiin­nos­tuneet yläk­oul­u­laiset ovat ter­ve­tullei­ta. Luen­noit­si­jat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta. Luen­noille on vapaa pääsy.

Kevään 2019 luen­not jär­jestetään pääasi­as­sa tiis­taisin klo 15.00-16.00, Aal­to-yliopis­ton Kan­di­daat­tikeskuk­ses­sa (Otakaari 1, Espoo).

Ti 19.3.2019 klo 15-16, Akusti­ik­ka
Pro­fes­sori Tapio Lok­ki
Maar­in­tie 8, sali AS2

Ti 16.4.2019. klo 15-16, Tuotan­to­talous
Tohtori Ruth Kaila: Talouden ja matem­ati­ikan rajap­in­nal­la
Kan­di­daat­tikeskus, sali E (Otakaari 1, Espoo)

Ti 7.5.2019 klo 15-16, Neu­roti­eteet
Apu­lais­pro­fes­sori Heik­ki J. Niem­i­nen
Kan­di­daat­tikeskus, sali E (Otakaari 1, Espoo)

Lisäti­eto­ja luen­noista voi kysel­lä:
eija.myotyri@aalto.fi


9. Sähkötyöpajan loppunäytös 21.5

Tule kat­so­maan mitä syn­tyy, kun ensim­mäisen vuo­den opiske­li­joil­la on aikaa, inspi­raa­tio­ta ja iso kasa elek­tron­i­ikkaa sekä mm. 3D-tulostimia?

Tiis­taina 21.5.2019 klo 14.15-16.30, Dipolin Lumi­tu­uli-audi­to­rios­sa Aal­to-yliopis­ton opiske­li­jat esit­televät Sähkö­pa­ja-kurssil­la suun­nit­telemi­aan ja rak­en­tami­aan lait­tei­ta. (Lumi­tu­uli-audi­to­rio: Käpy­oves­ta sisään ja vasem­malle)
Lop­punäytös on mukaansa tem­paa­va ja haus­ka. Tule ja näe mitä fuk­sit eli 1. vuo­den opiske­li­jat ovat saa­neet aikaan. Häm­mästyt var­masti. Lop­punäytök­seen ei tarvitse ilmoit­tau­tua. Sinne voi tul­la myös myöhem­min kesken esi­tys­ten.
Tilaisu­u­teen on vapaa pääsy ja myös korkeak­oulun ulkop­uoliset vier­aat, mm. yläk­oulu ja luki­o­laiset sekä kaik­ki asi­as­ta kiin­nos­tuneet opet­ta­jat ovat erit­täin ter­ve­tullei­ta.

10. Matikka-akatemian kevätlukukausi käynnissä

Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa.
Seu­raa­va tapaami­nen on torstaina 21.3. klo 16.30. Kevään lop­ut matemaatikkovier­aat ovat paikalla tapaami­sis­sa 11.4. ja 25.4.

Tutus­tu tapah­tu­mien tarkem­paan ohjel­maan tääl­lä.
Ter­ve­tu­loa mukaan!


11. Tilaa tiedetuokio kouluusi

Tiede­tuokio omas­sa luokas­sasi. Aal­­to-yliopis­to Junior­ista voit nyt tila­ta tiede­tuokion myös omaan luokkaasi. Tiede­tuokios­sa Aal­­to-yliopis­­ton edus­ta­ja saa­puu luokkaasi jär­jestämään toimin­nal­lisen tiedeop­pitun­nin mie­lenki­in­tois­es­ta ja innos­tavas­ta aiheesta. Tuomme mukanamme kaiken tarvit­ta­van – koul­ul­ta tarvi­taan vain innokkaat oppi­laat ja tyhjää pöytäti­laa. Lue lisää.


12. Tutkijavierailijat kouluihin

Kiin­nos­taisiko kuul­la, minkälaisia ovat tule­vaisu­u­den nanolait­teet? Entä miten toimii kvant­ti­ti­etokone? Tilaa tutk­i­ja vierailulle koulu­unne! Aal­to-yliopis­to tar­joaa perusk­ouluille ja lukioille tutk­i­javierailu­ja. Tutk­i­jat jär­jestävät pienen tiede­tuokion luokkaanne: esit­televät omaa tutkimus­taan hauskalla taval­la oppi­laiden tason huomioiden tai tekevät mie­lenki­in­toisia kokei­ta sekä ker­to­vat työstään ja vas­taa­vat oppi­laiden kysymyk­si­in. Lue lisää: Sci­en­tists in Schools.