Marraskuun uutiskirje 2019

Uutiskir­jeel­lä tiedote­taan Aal­to-yliopis­ton junior-toimin­nas­ta. Keskuk­semme sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaan.

  1. Lähde mukaan Mil­len­ni­um Youth Prize -kil­pailu­un
  2. Junior­Labis­sa uusia moni­alaisia työ­pa­jo­ja
  3. Tietokoneavusteinen suun­nit­telu aiheena jouluku­un luon­non­tiedeluen­nol­la
  4. Dipolis­sa aukeaa inter­ak­ti­ivi­nen AI-näyt­te­ly
  5. Lap­si mukaan töi­hin -päivää vietetään 22.11
  6. Matik­ka-akatemi­an kokoon­tu­miset jatku­vat
  7. Inter­net forum -luen­not
  8. Ter­ve­tu­loa StarT-ohjel­maan luku­vuodelle 2019-2020

1. Lähde mukaan Millennium Youth Prize -kilpailuun

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­­to etsii pla­neet­tamme elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta. Tästä inspiroituneena Aal­­to-yliopis­­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF jär­jestävät toista ker­taa kil­pailun alle 19-vuo­ti­aille inno­vaat­tor­eille.

Finaali jär­jestetään kevääl­lä 2020. Ensim­mäisen palkin­non suu­ru­us on 5 000 euroa, toisen 3 000 euroa ja kol­man­nen 2 000 euroa. Kat­so kil­pailuhaas­teet verkko­sivuil­tamme. Lataa myös kil­pailu­juliste, jon­ka voit lait­taa koulusi seinälle.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize


2. JuniorLabissa uusia monialaisia työpajoja

ELECARTS
Ele­carts työ­pa­jois­sa yhdis­tel­lään luo­vasti elek­tron­i­ikkaa, taidet­ta ja muo­toilua.

Ihmevekot­timet
Työ­pa­jas­sa suun­nitel­laan ja raken­netaan yksinker­tai­sista elek­tron­i­ikkao­sista omia ihmevekot­timia.

Art machine
Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan elek­tron­i­ikkarak­en­telu­un ja sovel­letaan työ­pa­jas­sa opit­tua omi­in elek­tro­n­isi­in taide­teok­si­in.

Arduino design chal­lenge
Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan elek­tron­i­ikkarak­en­telu­un ja ohjel­moin­ti­in Arduinol­la sekä  sovel­letaan työ­pa­jas­sa opit­tua omi­in elek­tro­n­isi­in taide­teok­si­in.

ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU

Tule­vaisu­u­den kaupun­ki
Haaveiletko omas­ta skeit­tipuis­tos­ta tai kaikkien kaupunki­lais­ten yhteis­es­tä puu­tarhas­ta? Sopisiko lähipuis­toosi julki­nen sauna tai kaikille avoin esi­in­tymis­la­va? Kaupunkisu­un­nit­telu on poikki­ti­eteel­listä ryh­mä­työtä, jos­sa tarvi­taan eri alo­jen ammat­ti­laisia. Tule­vaisu­u­den kaupun­­ki-työ­­pa­­jas­sa työsken­nel­lään ryh­mässä ja suun­nitel­laan kaupunki­laisille uusi julki­nen tila. 

Posti­paket­ti­haaste
Työ­pa­jas­sa osal­lis­tu­jat haaste­taan luo­vaan tila­su­un­nit­telu­un annet­tu­jen mate­ri­aalien ja ajan raameis­sa. Tehtävä tutus­tut­taa osal­lis­tu­jat mit­takaavaan ja pieno­is­mall­in tekemiseen.


3. Tietokoneavusteinen suunnittelu aiheena joulukuun luonnontiedeluennolla

Aal­to-yliopis­ton avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös opet­ta­jat, Aal­lon opiske­li­jat ja luon­non­ti­eteistä kiin­nos­tuneet yläk­oul­u­laiset ovat ter­ve­tullei­ta. Luen­noit­si­jat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta ja luen­noille on vapaa pääsy.

Syksyn 2019 luen­not jär­jestetään tiis­taisin klo 15.00-16.00, Aal­to-yliopis­ton Kan­di­daat­tikeskuk­ses­sa (Otakaari 1, Espoo).

Ti 3.12. klo 15-16, Kaur Jaak­ma, Konetekni­ik­ka: Tietokoneavusteinen tuote­su­un­nit­telu
Paik­ka: D-sali

Kevään 2020 ensim­mäi­nen luon­non­tiedelu­en­to on alus­tavasti tiis­taina 14.1.2020 klo 15-16.

Ajan­ta­saiset tiedot luen­noista löy­tyvät tästä.

Lisäti­eto­ja: eija.myotyri@aalto.fi


4. Dipolissa aukeaa interaktiivinen AI-näyttely

Onko tekoä­ly vihreää? Miten neu­roverkon kanssa sävel­letään? Aal­to Digi Plat­formin ja Suomen tekoä­lykeskus FCAI:n jär­jestämä näyt­te­ly vie kävi­jät ain­ut­laa­tuiselle matkalle tekoä­lyn maail­maan. Ter­ve­tu­loa 27. mar­rasku­u­ta avau­tu­vaan näyt­te­lyyn tutus­tu­maan tekoä­lyn mah­dol­lisuuk­si­in muun muas­sa kestävän kehi­tyk­sen näkökul­mas­ta.

”Tekoä­ly on jo arkipäivää, mut­ta sen toim­intaan ja mah­dol­lisuuk­si­in liit­tyy vielä paljon mys­ti­ikkaa ja kysymyk­siä. Toivomme näyt­te­lyn anta­van niihin vas­tauk­sia”, sanoo näyt­te­lyko­or­di­naat­tori Saara Hal­me­to­ja. Näyt­telyssä on paljon koet­tavaa kaikenikäisille. Lue lisää

Aika: 27. mar­rasku­u­ta 2019–15. tam­miku­u­ta 2020
Paik­ka: Dipoli, Otakaari 24, Espoo


5. Lapsi mukaan töihin -päivää vietetään 22.11

Moni lap­si ei vält­tämät­tä tiedä, saati osaa selit­tää, mitä oma van­hempi tekee työk­seen. Lapset ovatkin usein innokkai­ta näkemään, mis­sä aikuiset työsken­televät ja mitä työn­teko on.

Aal­to-yliopis­to osal­lis­tuu val­takun­nal­liseen Lap­si mukaan töi­hin -päivään, jota vietetään Lapsen oikeuk­sien teemavi­ikon päät­teek­si per­jan­taina 22. mar­rasku­u­ta. Päivän tarkoituk­se­na on tutus­tut­taa lap­si van­hempansa tai muun läheisen aikuisen arkeen. Teemapäivä on lap­si­asi­aval­tu­ute­tun, Las­ten­suo­jelun Keskus­li­iton sekä työ- ja elinkeino­min­is­ter­iön yhteistyössä jär­jestämä.


6. Matikka-akatemian kokoontumiset jatkuvat

Jos olet innos­tunut ratko­maan matemaat­tisia ongelmia ja halu­at tava­ta matemaatikko­ja, tämä on paikkasi. Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa.

Yhdessä pohdimme matem­ati­ikkak­il­pailu­jen tehtäviä sekä teo­ri­aa niiden takana, ja ker­ran kuus­sa mukana on matemaatikkovieras joh­dat­ta­mas­sa mie­lenki­in­tois­t­en matemaat­tis­ten kysymys­ten pari­in.

Vuo­den viimeiset tapaamiset ovat 27.11. ja 11.12., jol­loin vier­aana on Rag­nar Freij-Hol­lan­ti aiheenaan Cod­ing the­o­ry, finite geom­e­try, and the MDS con­jec­ture.

Tapaamiset jatku­vat kevääl­lä. Kevään ensim­mäi­nen tapaamisker­ta on keskivi­ikkona 22.1.2020 klo 17-19.

Matik­ka-akatemia ei edel­lytä matem­ati­ikkak­il­pailui­hin osal­lis­tu­mista tai etenkään niis­sä men­estymistä, vaan mukaan saa tul­la ihan puh­taas­ta mie­lenki­in­nos­ta matem­ati­ikkaa kohtaan. Mukaan voi tul­la vain yhdel­lä ker­ral­la tai sään­nöl­lis­es­ti.

Tutus­tu matik­ka-akatemi­an tarkem­paan ohjel­maan tääl­lä.


7. Internet Forum yleisöluentosarja

Mitä dig­i­tal­isaa­tio tarkoit­taa käytän­nössä liike­toimin­nalle, suo­ma­laiselle yhteiskun­nalle ja tur­val­lisu­udelle? Entä miten joht­a­mi­nen ja eet­tiset kysymyk­set liit­tyvät dig­i­tal­isaa­tioon?

Huip­pu­luen­noit­si­jat anta­vat vas­tauk­sia näin ja moni­in mui­hin aihet­ta koske­vi­in ajanko­htaisi­in kysymyk­si­in.

Luen­to­ja jär­jestetään tiis­tai-iltaisin. Voit seu­ra­ta luen­to­ja verkon väl­i­tyk­sel­lä tai paikan pääl­lä Maar­in­tie 8:n luen­tos­alis­sa AS2. Kat­so tarkem­mat ajat ja luen­noit­si­jat tapah­tu­ma­sivul­ta.

Luen­noista tehdään myös tal­len­teet inter­neti­in, jot­ka ovat jälkikä­teen kat­sot­tavis­sa. Livelähetyk­set ja tal­len­teet löy­tyvät osoit­teesta aalto.fi/internetforum.

Luen­tosar­ja on mak­su­ton. Kie­lenä on englan­ti.


8. Tervetuloa StarT-ohjelmaan lukuvuodelle 2019-2020

Kol­me­na vuon­na men­estyk­sekkäästi toteutet­tu LUMA-keskus Suomen StarT-tiedekas­va­tushanke toteutetaan myös tule­vana luku­vuon­na. StarT-ohjel­mas­sa opi­taan yhdessä moni­ti­eteis­ten pro­jek­tien avul­la, jae­taan oppimisen iloa sekä hyviä ope­tuskäytän­teitä!

Ohjel­man toteu­tuk­ses­sa keskeistä ovat val­takun­nal­lis­ten ope­tus­su­un­nitelmien perustei­den mukaiset eheyt­tävät moni­alaiset opin­tokokon­aisu­udet ja teemaopin­not oppi­ain­er­a­jat ylit­täen. StarT tukee opet­ta­jia alueel­lis­ten LUMA-keskusten kaut­ta sekä jaka­mal­la toteutetut pro­jek­tit ja hyvät käytän­teet mate­ri­aali­pankin kaut­ta.

Nyt voit hakea mukaan kaudelle 2019–2020. Hak­eneille pystytään tar­joa­maan enem­män koulu­tus­ta ja tukea. Osal­lis­tut samal­la kehit­tämiso­hjel­maan.