Syyskuun uutiskirje 2019

Uutiskir­jeel­lä tiedote­taan Aal­to-yliopis­ton junior-toimin­nas­ta. Keskuk­semme sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaan.

 1. Tule­vaisu­u­den tek­i­jät -syys­lo­ma­leiri
 2. Math­Arts-ker­ho alak­oul­u­laisille mar­rasku­us­sa
 3. Tule mukaan Mil­len­ni­um Youth Prize -kil­pailu­un
 4. Matem­ati­ikkaleiri luki­o­laisille San­nä­sis­sä 4.-6.10.
 5. Super­mas­si­iviset mus­tat aukot tiedeluen­nos­sa 8.10.
 6. Vielä ehdit mukaan EIT-fes­ti­vaali­in 2.10.
 7. BioTech-viikon Life Sci­ence -työ­pa­ja Junioris­sa 25.9.
 8. Etsimme koul­u­lu­okkia kehit­tämään kanssamme moni­alaisia oppi­sisältöjä
 9. Mur­toluku­ja draa­mamenetelmin 8.10.
 10. Avaru­ustekni­ik­ka tutuk­si –koulu­tus lukion opet­ta­jille
 11. Matik­ka-akatemi­an kokoon­tu­miset jatku­vat
 12. Ter­ve­tu­loa StarT-ohjel­maan luku­vuodelle 2019-2020
 13. Kiin­nos­tavia näyt­te­ly­itä ja tapah­tu­mia

1. Tulevaisuuden tekijät -syyslomaleiri (3.-6. luokkalaisille)

Aal­to-yliopis­to Junior jär­jestää syys­lo­ma­l­la Tule­vaisu­u­den tek­i­jät-leirin 3.-6.luokkalaisille. Leirin teemoissa yhdis­tel­lään mon­ti­eteel­lis­es­ti tekni­ikkaa, suun­nit­telua ja muo­toilua. Tule mukaan kiehto­vaan maail­maan, jos­sa luovu­us päästetään val­loilleen.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Aika: ma 14.10.2019 – to 17.10.2019 (klo 9 – 15)
Paik­ka: Junior­Lab, Otanie­mi, Kemistin­tie 1B
Kieli: suo­mi ja englan­ti
Ikäryh­mä: 3.-6.luokkalaiset
Ryh­mäkoko: 16
Hin­ta: 120, sisältäen ruokailut, vaku­u­tuk­set ja mate­ri­aalit

Lisäti­eto­ja: veli-matti.ikavalko@aalto.fi


2. MathArts-kerho alakoululaisille marraskuussa

Ter­ve­tu­loa viikot­taiseen Math­Arts-ker­hoon, jos­sa matem­ati­ik­ka ja taide yhdis­tyvät hauskoil­la ja mie­lenki­in­toisil­la tavoil­la. Mil­laista matem­ati­ikkaa voikaan luo­da omin käsin lan­gas­ta, painaa kankaalle tai taiteil­la paperi­sta? Miten taide voi ammen­taa inspi­raa­tio­ta matem­ati­ikas­ta?

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Aika: Keskivi­ikkoisin 6-27.11.2019, kel­lo 17-18.30 (6.11, 13.11, 20.11 & 27.11.2019)
Paik­ka: Junior Lab, Kemistin­tie 1B, Espoo
Kieli: suo­mi
Ikäryh­mä: 3.-6. Luokkalaiset
Ryh­mäkoko: Max. 16
Hin­ta: 40€

Lisäti­eto­ja: eija.myotyri@aalto.fi & ida.ruuth@aalto.fi


3. Tule mukaan Millennium Youth Prize -kilpailuun

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­­to etsii pla­neet­tamme elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta. Tästä inspiroituneena Aal­­to-yliopis­­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF jär­jestävät toista ker­taa kil­pailun alle 19-vuo­ti­aille inno­vaat­tor­eille. Aal­­to-yliopis­­ton pro­fes­sorit anta­vat viime vuo­den tapaan nuorten selvitet­täviksi neljä eri­laista globaalia kestävän kehi­tyk­sen haastet­ta.

Kat­so haas­teet tarkem­min verkko­sivuil­tamme. Ilmoit­taudu mukaan, sil­lä saat tärkeää tietoa! Jär­jestämme mm. 4.11 työ­pa­jan, jos­sa pääset tutus­tu­maan haastei­den anta­ji­in. Finaali jär­jestetään kevääl­lä 2020.

Ensim­mäisen palkin­non suu­ru­us on 5 000 euroa, toisen 3 000 euroa ja kol­man­nen 2 000 euroa.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize


4. Matematiikkaleiri lukiolaisille Sannäsissä 4.-6.10.2019

Aal­to-yliopis­to Junior jär­jestää lukion 1. ja 2. vuosikurssin aloit­taville opiske­li­joille Matem­ati­ikkaleirin 4. – 6.10.2019 Por­voos­sa, San­näsin kar­tanos­sa. Aal­to-yliopis­ton perusti­etei­den korkeak­oulun Matem­ati­ikan ja sys­teemi­ana­lyysin laitok­sen tutk­i­jat ohjaa­vat leir­iläisiä matem­ati­ikan mie­lenki­in­toiseen maail­maan.

Tule mukaan tekemään mie­lenki­in­toisia havain­to­ja ja naut­ti­maan huikeas­ta viikon­lo­pus­ta muiden matem­ati­ikas­ta kiin­nos­tunei­den opiske­li­joiden kanssa! Ilmoit­tau­tu­mi­nen aukeaa 2.9.2019

Tarkem­mat tiedot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen.


5. Supermassiiviset mustat aukot luonnontiedeluennoissa

Aal­to-yliopis­ton avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös opet­ta­jat, Aal­lon opiske­li­jat ja luon­non­ti­eteistä kiin­nos­tuneet yläk­oul­u­laiset ovat ter­ve­tullei­ta. Luen­noit­si­jat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta ja luen­noille on vapaa pääsy.

Syksyn 2019 luen­not jär­jestetään tiis­taisin klo 15.00-16.00, Aal­to-yliopis­ton Kan­di­daat­tikeskuk­ses­sa (Otakaari 1, Espoo).

Ti 8.10. klo 15-16, Joni Tam­mi, Met­sähovin radio­tutkimusase­ma: Super­mas­si­iviset mus­tat aukot
Paik­ka: C-sali

Ti 29.10. klo 15-16, Pro­fes­sor Sebas­ti­aan van Dijken, Fysi­ik­ka: The physics behind google, youtube and insta­gram
Paik­ka: E-sali

Ti 12.11. klo 15-16, Apu­lais­pro­fes­sori Anton Kuzyk, Neu­roti­eteet: DNA as con­trac­tion mate­r­i­al at nanoscale
Paik­ka: E-sali

Ajan­ta­saiset tiedot luen­noista löy­tyvät tästä.

Lisäti­eto­ja: eija.myotyri@aalto.fi


6. Vielä ehdit mukaan EIT-festivaalin lukiolaistapahtumaan 2.10

Aal­to-yliopis­to Junior jär­jestää EIT-fes­ti­vaaleil­la luki­o­laisille kier­tokäyn­te­jä Otaniemen kam­puk­sen kiin­nos­tavi­in kohteisi­in (mm. ChemArts, Add­Lab ja GTK) sekä kier­to­talouteen liit­tyviä työ­pa­jo­ja Junior­Labis­sa. Voit vara­ta luokalle­si (n. 20 oppi­las­ta) tutus­tu­miskäyn­nin ja työ­pa­jan alla ole­vista ajanko­hdista alla ole­van linkin takaa löy­tyvästä lomak­keesta. Voit vali­ta samalle ryh­mälle use­am­man kohteen. Väreen tapah­tu­ma­to­rille voi saa­pua vapaasti isom­mal­lakin ryh­mäl­lä.

Varaa work­shopit ja vierailut tämän linkin takaa.

Lisäti­eto­ja päivästä: veli-matti.ikavalko@aalto.fi


7. BioTech-viikon Life Science -työpaja 25.9

Kiin­nos­taisiko kuul­la Aal­to-yliopis­ton Life Sci­ence -ohjel­mas­ta? Jär­jestämme luki­o­laisille, OPO:ille ja opet­ta­jille tilaisu­u­den tutus­tua tähän eri­no­maiseen opin­tokokon­aisu­u­teen.

Mis­sä: Junior­Lab, Kemistin­tie 1B
Mil­loin: 25.9.2019, klo 16.30 -19.30

Lisäti­eto­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen:
veli-matti.ikavalko@aalto.fi


8. Etsimme koululuokkia kehittämään kanssamme monialaisia oppisisältöjä

Hae mukaan uuteen LUMA-kehit­tämisy­hteistyöhön korkeak­oulu­jen ja työelämän kanssa eri puo­lil­la Suomea 15.9. men­nessä.

Kaipaatko uusia ideoita opetuk­seen tai apua uuden ope­tus­su­un­nitel­man toteu­tuk­seen? Hae mukaan uuteen LUMA-ohjel­maan, jos­sa mukana olevil­la oppimisy­hteisöil­lä on ain­ut­laa­tu­inen mah­dol­lisu­us päästä suun­nit­tele­maan ja toteut­ta­maan oman koulun tarpeisi­in räätälöi­tyä LUMA-toim­intaa asiantun­ti­joiden avus­tuk­sel­la.

Ohjel­mas­sa mukana ole­vat opet­ta­jat voivat yhdessä ratkoa esimerkik­si, miten lisätä oppi­laiden kiin­nos­tus­ta matem­ati­ikkaa kohtaan, kuin­ka jär­jestää kestävän kehi­tyk­sen teemapäivä tai mil­lainen pro­jek­ti sopisi esik­oulun teknolo­giaopetuk­seen.

Lue lisää.


9. Murtolukuja draamamenetelmin 8.10.2019

Tule kokeile­maan miten draa­ma sopii luon­non­ti­etei­den ja matem­ati­ikan opet­tamiseen ja eri­tyis­es­ti mur­toluku­jen oppimiseen!Mitä on draa­ma?

Draa­ma on ope­tus­me­to­d­i­na tari­noiden ker­tomista, fik­tios­sa tekemistä, koko kehoa liikut­tavaa ja ennen kaikkea tekemäl­lä oppimista.

Tilaisu­us on suun­nat­tu luon­non­ti­etei­den ja matem­ati­ikan opetuk­ses­ta kiin­nos­tuneille opet­ta­jille. Ilmoit­taudu tästä.

Aika: 8.10.2019 klo 15.15 Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja kahvi, n. 15.30-18.30 työ­pa­ja
Paik­ka: Junior-lab­o­ra­to­rio, Kemistin­tie 1 B, Espoo
Jär­jestäjät: Aal­to-yliopis­to Junior
Lisäti­eto­ja: Riik­ka Keto-Tokoi (riikka.keto-tokoi@aalto.fi) tai Pir­jo Puti­la (pirjo.putila@aalto.fi)


10. Avaruustekniikka tutuksi –koulutus lukion opettajille ti 1.10.19

Mitä on avaru­ustekni­ik­ka, miten satel­li­itit toimi­vat ja mitä hyö­tyä niistä on?

Junior-lab­o­ra­to­ri­oon on han­kit­tu Kit­Sat –satel­li­it­te­ja koulu­jen ja lukioiden käyt­töön. Tule pere­htymään, miten voit hyö­dyn­tää niitä omas­sa opetuk­ses­sasi.

Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan satel­li­it­timis­sioon Kit­Sat-ope­tus­satel­li­itin avul­la (https://www.kitsat.fi/ ). Kit­Sat-ope­tus­satel­li­it­ti kootaan yhdessä ja pere­hdytään sen toim­intaan, anturei­hin ja mit­tauk­si­in, joiden avul­la voidaan tutkia mm. ilmas­ton­muu­tok­sen seu­rauk­sia.  Siihen liit­tyy ope­tus­ma­te­ri­aalia, joka sopii mon­en­laisi­in luma-opetuk­sen sisältöi­hin lukios­sa ja yläk­oulus­sa.

Lisätiedot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: viimeistään 23.9.19 tästä linkistä.


11. Matikka-akatemian kokoontumiset jatkuvat

Jos olet innos­tunut ratko­maan matemaat­tisia ongelmia ja halu­at tava­ta matemaatikko­ja, tämä on paikkasi. Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa.

Yhdessä pohdimme matem­ati­ikkak­il­pailu­jen tehtäviä sekä teo­ri­aa niiden takana, ja ker­ran kuus­sa mukana on matemaatikkovieras joh­dat­ta­mas­sa mie­lenki­in­tois­t­en matemaat­tis­ten kysymys­ten pari­in.

Matik­ka-akatemia ei edel­lytä matem­ati­ikkak­il­pailui­hin osal­lis­tu­mista tai etenkään niis­sä men­estymistä, vaan mukaan saa tul­la ihan puh­taas­ta mie­lenki­in­nos­ta matem­ati­ikkaa kohtaan. Mukaan voi tul­la vain yhdel­lä ker­ral­la tai sään­nöl­lis­es­ti.

Tutus­tu matik­ka-akatemi­an tarkem­paan ohjel­maan tääl­lä.


12. Tervetuloa StarT-ohjelmaan lukuvuodelle 2019-2020

Kol­me­na vuon­na men­estyk­sekkäästi toteutet­tu LUMA-keskus Suomen StarT-tiedekas­va­tushanke toteutetaan myös tule­vana luku­vuon­na. StarT-ohjel­mas­sa opi­taan yhdessä moni­ti­eteis­ten pro­jek­tien avul­la, jae­taan oppimisen iloa sekä hyviä ope­tuskäytän­teitä!

Ohjel­man toteu­tuk­ses­sa keskeistä ovat val­takun­nal­lis­ten ope­tus­su­un­nitelmien perustei­den mukaiset eheyt­tävät moni­alaiset opin­tokokon­aisu­udet ja teemaopin­not oppi­ain­er­a­jat ylit­täen. StarT tukee opet­ta­jia alueel­lis­ten LUMA-keskusten kaut­ta sekä jaka­mal­la toteutetut pro­jek­tit ja hyvät käytän­teet mate­ri­aali­pankin kaut­ta.

Nyt voit hakea mukaan kaudelle 2019–2020. Hak­eneille pystytään tar­joa­maan enem­män koulu­tus­ta ja tukea. Osal­lis­tut samal­la kehit­tämiso­hjel­maan.


13. Kiinnostavia näyttelyitä ja tapahtumia

ChemArts -kesäk­oulun lop­punäyt­te­ly, Oppimiskeskus Har­ald Her­lin, Otanie­mi.

Crit­i­cal Tide, Design museo, Helsin­ki.

Inter­net Forum -yleisölu­en­tosar­ja: Dig­i­tal­isaa­tion eri puo­let, TUAS-talo, Otanie­mi.