Tammikuun uutiskirje 2019

Uutiskir­jeel­lä tiedote­taan Aal­to-yliopis­ton junior-toimin­nas­ta. Keskuk­semme sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaan.

  1. Hope for plan­et -ryh­mä yläk­oul­u­laisille alkaa 23.1.2019
  2. Kevään 2019 luon­non­tiedeluen­not
  3.  Matik­ka-akatemi­an kevätlukukausi käyn­nis­sä
  4. Salapoli­isileiri alak­oul­u­laisille hiih­tolo­ma­l­la
  5. Draa­matyö­ta­vat LUMA-opetuk­ses­sa 26.2.2019
  6. StarT ilmoit­tau­tu­mi­nen 17.2.2019 saak­ka
  7. Aal­to-yliopis­ton tutk­i­javierail­i­jat koului­hin
  8. Ensi kir­jeessä kevään ker­hot ja kesän leir­it

 


1. Hope for Planet -ryhmä yläkoululaisille alkaa 23.1.2019

Vielä ehdit ilmoit­tau­tu­maan Hope for Plan­et -ryh­mään ratkaise­maan, kuin­ka maa­pal­lo pelaste­taan. Hope for Plan­et luo toivoa ja antaa keino­ja selvitä ympäristöahdis­tuk­sen kanssa. Pääset tutus­tu­maan samanikäisi­in nuori­in ympäristö­teemo­jen paris­sa. Hope for Plan­et on vakaval­la asial­la, mut­ta leikkimielisel­lä otteel­la. Lue lisää…

Kohderyh­mä: 7.-9. luokkalaiset
Aika: Keskivi­ikkoisin 23.1-13.2 klo 15.00-16.30
Paik­ka: Kemistin­tie 1 B, Aal­to-yliopis­to, Espoo
Jär­jestäjät: Aal­to-yliopis­to Junior & Luon­to-Liit­to


2. Kevään 2019 luonnontiedeluennot

Aal­to-yliopis­ton Perusti­etei­den korkeak­oulun avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös opet­ta­jat, Aal­lon opiske­li­jat ja luon­non­ti­eteistä kiin­nos­tuneet yläk­oul­u­laiset ovat ter­ve­tullei­ta. Luen­noit­si­jat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta. Luen­noille on vapaa pääsy.

Kevään 2019 luen­not jär­jestetään pääasi­as­sa tiis­taisin klo 15.00-16.00, Aal­to-yliopis­ton Kan­di­daat­tikeskuk­ses­sa (Otakaari 1, Espoo).

Ti 5.2.2019 klo 15-16, Fysi­ik­ka:
Pro­fes­sori Juk­ka Peko­la: Supra­jo­hteet kvant­tite­knolo­gias­sa
Kan­di­daat­tikeskus, sali C (pääaula 2.krs)

Ma 25.2.2019 klo 15-16, Matem­ati­ik­ka
Tähtilu­en­to: Paul Jack­son: The Art and Sci­ence of Fold­ing
Kan­di­daat­tikeskus, Aal­to-sali (pääaula 2.krs)
Lue lisää…

Ti 19.3.2019 klo 15-16, Teema: Tietotekni­ik­ka

Ti 16.4.2019. klo 15-16, Teema: Tuotan­to­talous

Ti 7.5.2019 klo 15-16, Teema: Neu­roti­eteet

 


3. Matikka-akatemian kevätlukukausi käynnissä

Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa.
Kevään seu­raa­va tapaami­nen on torstaina 7.2.2019 klo 16.30. Tutus­tu tapah­tu­mien tarkem­paan ohjel­maan tääl­lä. Ter­ve­tu­loa mukaan!


4. Salapoliisileiri alakoululaisille hiihtolomalla

Väären­nök­siä on liik­keel­lä Aal­to-yliopis­tossa, kuka on käynyt yöl­lä lab­o­ra­to­rios­sa?  Sor­men­jäl­ki löy­tyy koeputken kyl­jestä! Hiih­tolo­ma­leir­ille kai­vataan salapoli­ise­ja selvit­tämään asi­aa. Lue lisää.

Aika: 18. – 21.2.2019 (päiväleiri klo 9 -15)
Paik­ka: Aal­to-yliopis­to Junior Otaniemessä
Kielet: suo­mi ja englan­ti
Ikäryh­mä: 3.-6. luokkalaiset
Hin­ta: 50€
Ryh­mäkoko: 16, puo­let paikoista on varat­tu tytöille ja puo­let pojille

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

 


5. Draamatyötavat LUMA-opetuksessa 26.2.2019

Tule kokeile­maan vai­h­toe­htoista menetelmää luon­non­ti­etei­den-matem­ati­ikan opet­tamiseen!

Mitä on draa­ma?
Draa­ma on ope­tus­me­to­d­i­na tari­noiden ker­tomista, fik­tios­sa tekemistä, koko kehoa liikut­tavaa ja ennen kaikkea tekemäl­lä oppimista.

Mitä teemme työ­pa­jas­sa?
Kut­summe tei­dät kol­men tun­nin työ­pa­jaan tutus­tu­maan draa­matyösken­te­lyyn. Raken­namme yhdessä lyhy­itä toimin­nal­lisia draama­hetk­iä.

Autamme teitä ideoimaan, miten LUMA-ainei­den opetuk­ses­sa voisi hyö­dyn­tää draa­mallisia menetelmiä.

Lue lisää. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 8.2.2019 men­nessä tästä.
Ter­ve­tu­loa mukaan!

Lisäti­eto­ja: pirjo.putila@aalto.fi

 


6. StarT ilmoittautuminen 17.2.2019 saakka

StarT on pro­jek­tiop­pimista varten perustet­tu LUMA-keskus Suomen han­ke. StarT-oppimisy­hteisö voi olla esimerkik­si per­he, har­ras­tus­poruk­ka, päiväkotiryh­mä, ala- tai yläk­oulu­ti­i­mi, luki­o­lais-, tai ammat­tik­oulu­ti­i­mi. Toisin sanoen kaik­ki ovat ter­ve­tullei­ta.

StarT:ssa on kak­si puol­ta: 1) tuki oppimisy­hteisön pro­jek­ti­työsken­te­lylle ja 2) keväisin StarT-fes­ti­vaalit, jonne oppimisy­hteisöt voivat saa­pua esit­telemään  pro­jek­titöitään.

Ilmoit­tau­tuneille on tar­jol­la lisä­tukea mm. StarT-lähet­tiläi­den muo­dos­sa. Lähet­tiläät anta­vat arvokas­ta apua, tukea ja tietout­ta lap­sille ja nuo­rille. Tuki voi olla pro­jek­titöi­den käytän­nön toteu­tuk­ses­sa aut­tamista, vierailun jär­jestämistä pro­jek­tin kannal­ta oleel­liseen paikkaan, asiantun­ti­jalu­en­to, työ­pa­ja tai yhdet kädet lisää opet­ta­jan avuk­si.

Lue lisää…


7. Aalto-yliopiston tutkijavierailijat kouluihin

Kiin­nos­taisiko kuul­la, minkälaisia ovat tule­vaisu­u­den nanolait­teet? Entä miten toimii kvant­ti­ti­etokone? Tilaa tutk­i­ja vierailulle koulu­unne! Aal­to-yliopis­to tar­joaa perusk­ouluille ja lukioille tutk­i­javierailu­ja. Tutk­i­jat jär­jestävät pienen tiede­tuokion luokkaanne: esit­televät omaa tutkimus­taan hauskalla taval­la oppi­laiden tason huomioiden tai tekevät mie­lenki­in­toisia kokei­ta sekä ker­to­vat työstään ja vas­taa­vat oppi­laiden kysymyk­si­in. Lue lisää: Sci­en­tists in Schools.


8. Ensi kirjeessä keväät kerhot ja kesän leirit

Kevääl­lä 2019 jär­jestämme pääasi­as­sa alak­oul­u­laisille kolme ker­hoa, jot­ka liikku­vat Aal­lon moni­ti­eteel­lisil­lä aloil­la. Kesäleirien ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa maalisku­un alus­sa. Helmiku­un uutiskir­jeessä ilmoita­mme näistä tarkem­min.

veli-matti.ikavalko@aalto.fi