Touko-heinäkuun uutiskirje 2018

Uutiskir­jeel­lä tiedote­taan Aal­to-yliopis­ton junior-toimin­nas­ta. Keskuk­semme sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaan.

  1. Kiitok­set kuluneesta luku­vuodes­ta
  2. Keskustele Mil­len­ni­um-voit­ta­jan kanssa 23.5.
  3. Mil­len­ni­um Youth Prize -ennakkotiedote
  4. Entä jos… -per­hep­äivä Aal­to-fes­ti­vaaleil­la 19.5.
  5. Nobelvoit­ta­ja Rain­er Weissin luen­to grav­i­taa­tioaal­loista 30.5.
  6. Nat­ur­al Fan­ta­sy Work­shop 28.8.
  7. Sähkö­pa­jakurssin lop­punäytös 23.5.
  8. StarT ilmoit­tau­tu­mi­nen on alka­nut
  9. Aal­to-yliopis­ton tutk­i­javierail­i­jat koului­hin
  10. Kehitä Aal­to-yliopis­to Junio­r­ia kanssamme

1. Kiitokset kuluneesta lukuvuodesta

Aal­to-yliopis­to Junior kiit­tää kuluneesta luku­vuodes­ta. Vuo­teen mah­tui hur­jasti tapah­tu­mia. Mei­dän Otaniemen tapah­tu­mis­sa, opin­tokäyn­neil­lä ja koulu­tuk­sis­sa vieraili yli 5000 las­ta, nuor­ta ja opet­ta­jaa. Jär­jes­timme usei­ta Arduino-koulu­tuk­sia eri puo­lil­la Suomea. Olimme mukana MyTech -ohjel­mas­sa, jos­ta jäi erit­täin hyvät koke­muk­set. Myös mui­ta han­kkei­ta esimerkik­si kier­to­talouden­pi­iris­sä oli usei­ta. Lisäk­si kansal­lisen LUMA-verkos­ton parhaat puo­let tuli­vat esille mm. StarT.

Jatkamme “Val­ot ja värit” -tee­man kehit­tämistä. Tästä pääsee naut­ti­maan lähikuukausi­na kahdesti: “Entä jos…“-per­hep­äivässä 19.5 sekä Flow-fes­ti­vaalien per­heo­hjel­mas­sa 12.8.

Kesäku­un ensim­mäisil­lä viikoil­la Junioris­sa on leir­it täy­dessä tohi­nas­sa ja heinäku­un olemme kiin­ni. Eloku­us­sa käyn­nistymme jälleen. Ensi luku­vuo­den opin­tokäyn­tien varauk­sia voi tehdä jo nyt.

Oikein hyvää kesää toivoo Junior­in tii­mi!


2. Keskustele Millennium-voittajan kanssa!

Nuo­ril­la (14-18 vuo­ti­aat) on mah­dol­lisu­us tava­ta henkilöko­htais­es­ti tuore vuo­den 2018 Mil­len­ni­um-teknolo­gia­palkin­non voit­ta­ja.

Mil­len­ni­um-teknolo­gia­palk­in­to on suo­ma­lainen, miljoo­nan euron arvoinen kun­ni­anosoi­tus maail­man huip­puin­no­vaa­tioille, jot­ka paran­ta­vat ihmis­ten elämän­laat­ua ja edis­tävät kestävää kehi­tys­tä. Aiemp­ina vuosi­na palk­in­to on jaet­tu muun muas­sa Linus Tor­vald­sille Lin­ux-käyt­töjär­jestelmän kehit­tämis­es­tä, Shinya Yamanakalle eet­tis­es­tä kan­ta­so­lu­tutkimuk­ses­ta sekä Michael Grätzelille uuden sukupol­ven väri­herk­iste­ty­istä aurinko­ken­noista. Nyt luki­o­laisille avau­tuu mah­dol­lisu­us tava­ta henkilöko­htais­es­ti voit­ta­ja ja keskustel­la hänen kanssaan.

Keskuste­lu­ti­laisu­u­teen mah­tuu rajoitet­tu määrä henkilöitä, joten tämä on täysin uni­ik­ki tilaisu­us! Mukaan pääsee 50 ensim­mäisenä ilmoit­tau­tunut­ta. Yhdestä koulus­ta voi ilmoit­tau­tua mak­simis­saan 5 opiske­li­jaa paikko­jen rajal­lisu­ud­es­ta johtuen.

Tilaisu­us jär­jestetään Aal­to-yliopis­ton tilois­sa Otaniemessä 23.5.2018 klo 10.45-12.15. Ilmoit­tau­tuneille annetaan sähkö­pos­titse lisäti­eto­ja.

Lue lisää…


3. Millennium Youth Prize -ennakkotiedote

Uusi Mil­len­ni­um Youth Prize avau­tuu toukoku­us­sa 14–18-vuotiaille nuo­rille. Tule mukaan ratkaise­maan tule­vaisu­u­den haastei­ta! Kil­pailun jär­jestävät Aal­to-yliopis­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF.

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um-teknolo­gia­palk­in­to (Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize) on kun­ni­anosoi­tus elämän­laat­ua paran­taville huip­puin­no­vaa­tioille, ja rantau­tuu Aal­to-yliopis­ton avul­la nuorten kesku­u­teen. Nuorten kil­pailus­sa kan­nuste­taan nuo­ria tutus­tu­maan aiem­pi­en Mil­len­ni­um-palkit­tu­jen voit­ta­jien aloi­hin: ter­veyste­knolo­gia ja uudet kestävän kehi­tyk­sen ener­gia­ratkaisut.

Aal­to-yliopis­ton pro­fes­sorit anta­vat nuorten selvitet­täviksi neljä vai­h­toe­htoista ajanko­htaista haastet­ta, joi­hin myös maail­man johta­vat tutk­i­jat pyrkivät löytämään ratkaisu­ja globaal­isti.

Kil­pailutöis­sä esitetään ratkaisu­ja! Työt voi lähet­tää kir­jal­lisi­na selvi­tyksinä, videoina, pro­to­tyyppeinä tai niiden yhdis­telminä. Arvioin­tikri­teere­inä ovat tieteel­lisyys, luovu­us, inno­vati­ivi­su­us ja toteut­tamiskelpoisu­us. Parhaat työt kut­su­taan mar­rasku­un lop­ul­la 2018 Junc­tion-tapah­tu­maan, jos­sa tuo­maris­to val­it­see voit­ta­jat.

Lue lisää…


4. Aalto-yliopisto Junior: “Entä jos…” -perhepäivä 19.5

Entä jos kysymyk­siä on enem­män kuin vas­tauk­sia ja maail­ma näyt­täy­tyy ääret­tömänä leikkikent­tänä? Sil­loin avau­tuu mah­dol­lisu­us uuden oival­tamiselle, oppimiselle ja löytämisen ilolle! Aal­to-yliopis­to Junior tar­joaa kevään nokke­lin­ta puuhaa koko per­heelle. Lue lisää…

Aika: 19. toukoku­u­ta, klo 10.00 — 14.00
Paik­ka: A Grid, Otanie­mi, Otakaari 5.


5. Nobelvoittaja Rainer Weissin luento gravitaatioaalloista keskiviikkona 30.5.2018 klo 18.

Aal­to-yliopis­to ja Suomen fyysikkoseu­ra tar­joa­vat vuo­den 2017 fysi­ikan Nobel-voit­ta­ja Rain­er Weissin luen­non. Luen­to on englan­ninkieli­nen ja avoin kaikille asi­as­ta kiin­nos­tuneille.

Lisäti­eto­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan

Aika: 30.5 klo 18-20.

Paik­ka: Kale­va-sali, Dipoli, Otakaari 24, 02150 Espoo

Luen­to on osa Aal­to Fes­ti­vaalia


6. Natural Fantasy Workshop 28.8

Nat­ur­al Fan­ta­sy is an explo­rative expe­ri­ence for edu­ca­tors that aims to inspire them to raise children’s emo­tion­al aware­ness and encour­age their inter­est in nature as a key ele­ment to improve their phys­i­cal and men­tal well-being, as well as their rela­tion with oth­er beings.

Dur­ing the work­shop, we’ll be using dif­fer­ent tools to visu­alise, grasp, dia­logue and final­ly trans­form the emo­tions. The process is built in a cre­ative and fun way com­bin­ing tools like val­ue cards, sto­ry­telling, med­i­ta­tion, nat­ur­al inks and bio­ma­te­ri­als.

Spe­cial­ly designed for Art and Health edu­ca­tors, how­ev­er, every­one is wel­come to join.


7. Sähkötyöpajakurssin loppunäytös 23.5

Ter­ve­tu­loa kat­so­maan ke 23.5. klo 13.15-15.30 Dipoli­in mil­laisia lait­tei­ta ensim­mäisen vuo­den opiske­li­jat ovat rak­en­ta­neet kevään aikana sähkö­pa­jakurssil­la.

Vapaa pääsy. Tilaisu­us Kale­va salis­sa, 2. krs

Kuvia viime vuo­den tapah­tu­mas­ta http://www.aalto.fi/fi/current/news/2017-12-21-018/

Sähkö­pa­jakurssil­la opiske­li­joiden kek­seliäisyys on raja­ton:

Kurssil­la suun­nitel­laan ja valmis­te­taan elek­tro­n­isia lait­tei­ta. Keskiössä on teo­ri­an sovelt­a­mi­nen käytän­töön tekemisen kaut­ta.

Per­in­teisessä Sähkö­pa­jakurssin lop­punäytök­sessä opiske­li­jat esit­televät sähkötekni­ikan oppi­en soveltamista käytän­nössä.

Kurssi on koet­tu innos­tavak­si ja motivoivak­si, ja siel­lä on koet­tu ole­van hyvä ja kan­nus­ta­va ilmapi­iri. Kurssil­la halu­taan opet­taa käytän­nössä, mihin teo­ri­aa tarvi­taan. Se on saanut kiitet­tävää palautet­ta niin opiske­li­joi­ta kuin korkeak­oulun ulkop­uolisil­takin tahoil­ta. Kurssi on suun­nat­tu pääasi­as­sa ensim­mäisen vuo­den opiske­li­joille, mut­ta mukaan tulee vuosit­tain lisää innokkai­ta osal­lis­tu­jia kaik­ista Aal­to-yliopis­ton korkeak­ouluista.


8. StarT ilmoittautuminen on alkanut

StarT-oppimisy­hteisö voi olla esimerkik­si per­he, har­ras­tus­poruk­ka, päiväkotiryh­mä, ala- tai yläk­oulu­ti­i­mi, luki­o­lais-, tai ammat­tik­oulu­ti­i­mi!

Ilmoit­tau­tuneille on tar­jol­la lisä­tukea mm. StarT-lähet­tiläi­den muo­dos­sa. Lähet­tiläät anta­vat arvokas­ta apua, tukea ja tietout­ta StarTin paris­sa pro­jek­ti­työtä tekeville lap­sille ja nuo­rille. Tuki voi olla pro­jek­titöi­den käytän­nön toteu­tuk­ses­sa aut­tamista, vierailun jär­jestämistä pro­jek­tin kannal­ta oleel­liseen paikkaan, asiantun­ti­jalu­en­to, työ­pa­ja tai yhdet kädet lisää opet­ta­jan avuk­si.

Lue lisää…


9. Aalto-yliopiston tutkijavierailijat kouluihin

Kiin­nos­taisiko kuul­la, minkälaisia ovat tule­vaisu­u­den nanolait­teet? Entä miten toimii kvant­ti­ti­etokone? Tilaa tutk­i­ja vierailulle koulu­unne! Aal­to-yliopis­ton LUMA-keskus tar­joaa perusk­ouluille ja lukioille tutk­i­javierailu­ja. Tutk­i­jat jär­jestävät pienen tiede­tuokion luokkaanne: esit­televät omaa tutkimus­taan hauskalla taval­la oppi­laiden tason huomioiden tai tekevät mie­lenki­in­toisia kokei­ta sekä ker­to­vat työstään ja vas­taa­vat oppi­laiden kysymyk­si­in. Lue lisää: Sci­en­tists in Schools.


10. Kehitä Aalto-yliopisto Junioria kanssamme

Mitä toivoisit meiltä? Opin­tokäyn­te­jä omaan koulu­usi, mate­ri­aale­ja, videoita, välinei­den lain­aus­ta… Ota yhteyt­tä koor­di­naat­tori­in, niin voimme suun­nitel­la yhdessä tarpeitte­si mukaan.

veli-matti.ikavalko@aalto.fi