Toukokuun uutiskirje 2019

Uutiskir­jeel­lä tiedote­taan Aal­to-yliopis­ton junior-toimin­nas­ta. Keskuk­semme sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan toim­intaan.

  1. Aal­to-yliopis­to Junior­in per­hep­äivä 25.5
  2. Mil­len­ni­um Youth Prize tulee jälleen
  3. Tutkimustyö yliopis­tol­la -kesäkurssi luki­o­laisille
  4. Espoon lukioiden kesäkurssit kesäku­us­sa
  5. Move! Camp -leiri 4-6-luokkalaisille Nuuk­sios­sa
  6. Ilmoit­taudu kesän val­takun­nal­lisille LUMA-päiville
  7. Ter­ve­tu­loa StarT-ohjel­maan 2019-2020
  8. Kiitos kuluneesta luku­vuodes­ta ja hyvää kesää!

 


1. Aalto-yliopisto Juniorin perhepäivä 25.5

Kun uteliaisu­us on rajana, voi tehdä mitä vaan! Aal­to-yliopis­to Junior jär­jestää jälleen per­hep­äivän toukoku­us­sa. Tapah­tu­mas­sa on kaikkea jän­nää ja puuhail­tavaa kaikenikäisille. Kuin­ka voisit valmis­taa mikroaal­tou­u­nis­sa bio­ha­joavaa muovia tai entä miten sähkö toimii? Opit myös tekemään hausko­ja ani­maa­tioi­ta padil­la. Tapah­tu­ma on osa Aal­to Fes­ti­vaalia ja paikkana toimii Junior Lab. Ilmoit­tau­tu­mista ei tarvi­ta vaan ovet ovat avoimet. Ter­ve­tu­loa!
Aika: lauan­tai 25.5.2019 klo 10-14
Paik­ka: Aal­to-yliopis­to Junior Lab, Kemistin­tie 1B
Lisäti­eto­ja: veli-matti.ikavalko@aalto.fi

2. Millennium Youth Prize tulee jälleen

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­­to etsii pla­neet­tamme elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta. Tästä inspiroituneena Aal­­to-yliopis­­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF jär­jestävät toista ker­taa kil­pailun alle 19-vuo­ti­aille inno­vaat­tor­eille.

Aal­­to-yliopis­­ton pro­fes­sorit anta­vat viime vuo­den tapaan nuorten selvitet­täviksi neljä eri­laista globaalia kestävän kehi­tyk­sen haastet­ta eloku­us­sa. Kil­pailutöis­sä esitetään uusia toteut­tamiskelpoisia ratkaisu­ja näi­hin haasteisi­in.

Mil­len­ni­um Youth Price –inno­vaa­tiok­il­pailu aukeaa 15. eloku­u­ta, jol­loin julka­istaan uudet haaste­v­ideot Aalto.fissä. Täl­lä ker­taa haastei­ta anta­vat:

 • Pro­fes­sori Peter Lund, teknilli­nen fysi­ik­ka, uudet ener­giatekni­ikat, tutkii tule­vaisu­u­den ener­giakysymyk­siä
 • Pro­fes­sori Mikko Möt­tö­nen kvant­ti­lasken­nan ja –lait­tei­den tutkimus­ryh­män vetäjä teknil­lisen fysi­ikan laitok­selta
 • Pro­fes­sori Hele Savin, mikro- ja nan­otekni­ik­ka, mikroelek­tron­i­ikan ja nan­otekni­ikan laitos
 • Pro­fes­sori Moni­ka Öster­berg, bio­tuotekemia, bio­tuot­tei­den ja biotekni­ikan laitos

Työt voi lähet­tää kir­jal­lisi­na selvi­tyksinä, videoina, pro­to­tyyppeinä tai niiden yhdis­telminä. Arvioin­tikri­teere­inä ovat tieteel­lisyys, mieliku­vi­tuk­sel­lisu­us, luovu­us, inno­vati­ivi­su­us ja toteut­tamiskelpoisu­us.

Ensim­mäisen palkin­non suu­ru­us on 5 000 euroa, toisen 3 000 euroa ja kol­man­nen 2 000 euroa.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize

MIKÄ
Mil­len­ni­um Youth Prize nuo­rille, kan­sain­välisen Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­non juniorver­sio

KENELLE
19-vuo­ti­aat ja sitä nuorem­mat

MIKSI
Halu­amme innos­taa nuo­ria teknolo­gian ja inno­vaa­tioiden pari­in. Lisäk­si uskomme, että heil­lä on avain ihmisen parem­paan tule­vaisu­u­teen. Globaalei­hin haasteisi­in on ole­mas­sa mon­i­naisia ratkaisu­ja. Inno­vaa­tiot syn­tyvät uuden­lais­es­ta ajat­telus­ta.


3. Tutkimustyö yliopistolla -kesäkurssi lukiolaisille

Ter­ve­tu­loa tekemään tutkimus­ta yliopis­toon! Täl­lä kurssil­la pääset koke­maan, mil­laista on tutk­i­jan työ yliopis­tossa. Kurssil­la tehdään ryh­mä­työ, jos­sa ratkaistaan aito tutkimu­songel­ma käyt­tämäl­lä tyyp­il­lisiä luon­non­ti­etei­den ja tekni­ikan alo­jen tutkimus­menetelmiä ja lait­teis­to­ja.

Kurssin hin­ta on 50 euroa, mut­ta kurssi­mak­su­un on mah­dol­lista saa­da stipen­di. Stipendin eli mak­sut­toman kurssin saami­nen edel­lyt­tää moti­vaa­tiokir­jeen kir­joit­tamista 29.4. men­nessä Sai­ja Väisäselle (maili alla).

Voit hyväksyä tämän kesäkurssin osak­si lukio-opin­to­jasi!

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tästä.

Aika: ma 3.6.2019 – pe 7.6.2019  (klo 9-15)
Paik­ka: Aal­to-yliopis­to, Otanie­mi
Kieli: suo­mi
Ikäryh­mä: luki­o­laiset
Ryh­mäkoko: 16
Hin­ta: 
50€, sisältäen ruokailut, tarvikkeet ja vaku­u­tuk­sen


4. Espoon lukioiden kesäkurssit kesäkuussa

Espoon lukiot sekä Aal­to-yliopis­to Junior toteut­ta­vat kesäku­us­sa 2019 ma 3.6 – pe 7.6 luki­o­laisille ja opet­ta­jille suun­natut teknolo­giakurssin sekä ma 10. – pe 15.6. pelio­hjel­moin­tikurssin. Teknolo­giakurssil­la toteutetaan rasp­ber­ry pi ja arduino-alus­toil­la valin­naisia, ain­er­a­jo­ja ylit­täviä STEAM-pro­jek­titöitä (Sci­ence, Tech­nol­o­gy, Engi­neer­ing, Math­e­mat­ics and Arts). Pelio­hjel­moitikurssil­la toim­i­taan Uni­ty-ympäristössä.

Kurs­seil­la tehdään myös vierailu­ja Aal­lon eri tutkimusyk­siköi­hin, ja tutus­tu­taan tieteel­liseen tutkimuk­seen, sekä Aal­toon opiskelu­paikkana. Kurssi ei vaa­di esi­ti­eto­ja ohjel­moin­nista. Opet­ta­jien näkökul­mas­ta kurssil­la har­joitel­laan, miten teknolo­giapro­jek­tit saadaan osak­si lukion ope­tus­su­un­nitel­man kursse­ja.

Kurssi TO02 : 3.-7.6.2019
Kurssi TO02.2 : 10.-15.6.2019

Lue lisää


5. Move! Camp -päiväleiri 4-6-luokkalaisille Nuuksiossa

Täl­lä leir­il­lä yhdis­tyvät innos­taval­la taval­la liike luon­non, liikun­nan ja teknolo­gian näkökul­mista! Leiri toteutetaan yhteistyössä Aal­to-yliopis­to Junior­in, Solval­lan urheilu­opis­ton ja Suomen luon­tokeskus Halt­ian kanssa.

Täl­lä akti­ivisel­la leir­il­lä tutus­tumme liik­keeseen eri näkökul­mista. Yhdis­tämme osaamisemme ja luomme yhdessä jotain ain­ut­laa­tu­ista uno­hta­mat­ta hauskan­pitoa. Yhdessä tutkimme, tes­taamme, pohdimme ja koemme näitä eri osa-aluei­ta. Tämä on leiri sin­ulle, joka halu­at oppia uut­ta liik­keestä eri tieteenalo­jen kaut­ta. Lounas ja väli­pala sisäl­tyvät hin­taan.

Aika: päiväleiri ma 17.- to 20.6.2018, joka päivä klo 8.00-16.30
Kenelle: 4-6-luokkalaisille
Hin­ta: 155 €

Lue lisää


6. Ilmoittaudu kesän valtakunnallisille LUMA-päiville

Val­takun­nal­liset LUMA-päivät 2019 jär­jestetään Jyväskylässä 5.–7.6.2019. Ohjel­mas­sa on mm. luen­to­ja, tutkimus­puheen­vuoro­ja sekä työ­pa­jo­ja LUMA-ainei­den opetuk­ses­ta ja niiden tule­vaisu­ud­es­ta. Tapah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen on kaikille mak­su­ton­ta.

Päivien yhtey­dessä jär­jestetään kan­sain­vä­li­nen LUMAT Sym­po­sium 2019, joten osa tapah­tu­mas­ta on englan­niksi. Lisäk­si päivien yksi kohoko­h­ta on kansalli­nen & kan­sain­vä­li­nen StarT-gaala 2019. Ter­ve­tu­loa mukaan verkos­toi­tu­maan, oppi­maan ja saa­maan ideoita omaan opetuk­seen! Ilmoit­tau­tu­mi­nen 26.5. men­nessä.


7. Tervetuloa StarT-ohjelmaan lukuvuodelle 2019-2020

Kol­me­na vuon­na men­estyk­sekkäästi toteutet­tu LUMA-keskus Suomen StarT-tiedekas­va­tushanke toteutetaan myös tule­vana luku­vuon­na. StarT-ohjel­mas­sa opi­taan yhdessä moni­ti­eteis­ten pro­jek­tien avul­la, jae­taan oppimisen iloa sekä hyviä ope­tuskäytän­teitä!

Ohjel­man toteu­tuk­ses­sa keskeistä ovat val­takun­nal­lis­ten ope­tus­su­un­nitelmien perustei­den mukaiset eheyt­tävät moni­alaiset opin­tokokon­aisu­udet ja teemaopin­not oppi­ain­er­a­jat ylit­täen. StarT tukee opet­ta­jia alueel­lis­ten LUMA-keskusten kaut­ta sekä jaka­mal­la toteutetut pro­jek­tit ja hyvät käytän­teet mate­ri­aali­pankin kaut­ta.

Nyt voit hakea mukaan kaudelle 2019–2020. Hak­eneille pystytään tar­joa­maan enem­män koulu­tus­ta ja tukea. Osal­lis­tut samal­la kehit­tämiso­hjel­maan.


 8. Kiitos kuluneesta lukuvuodesta ja hyvää kesää!

On jälleen se aika vuodes­ta, että voi lev­ähtää ja naut­tia auringos­ta. Junioris­sa kesäleir­it start­taa­vat heti kesäku­un alus­ta, joten meil­lä on het­ken vielä tohi­na pääl­lä. Heinäku­us­sa keski­tymme uusien sisältö­jen kehit­tämiseen ja eloku­us­sa jälleen aktivoidumme. Suosit­telemme opin­tokäyn­tien varaus­ta ajois­sa. Ne ovat osoit­tau­tuneet erit­täin suosi­tuik­si. Kiitos kaikille ja palailemisi­in luku­vuon­na 2019-2020!