Nuoret innovaattorit StarT-festivaalissa Design Factoryssa

Uuden­maan alueen StarT-fes­ti­vaali jär­jestet­ti­in per­jan­taina 20.5.2018 Otaniemessä.

Design Fac­to­rys­sa ihailti­in koul­u­lais­ten ja luki­o­lais­ten pro­jek­titöitä. Paikalle oli saa­punut n.130 henkilöä. Lapset ja nuoret esit­te­liv­ät innokkaasti kevään aikana koulus­sa tekemiään pro­jek­te­ja. Kyseessä oli Aal­to-yliopis­to Junior­in ja Helsin­gin yliopis­ton tiedekas­va­tuskeskuk­sen jär­jestämät StarT-fes­ti­vaalit

Eri puo­lil­la Suomea jär­jestet­tävät StarT-fes­ti­vaalit ovat tapah­tu­mia, jois­sa lapset ja nuoret saa­vat tuo­da esille omaa osaamis­taan ja jakaa yhdessä tekemisen ja oppimisen iloa. Myös opet­ta­jat, ker­ho-ohjaa­jat ja muut oppimisy­hteisö­jen edus­ta­jat saa­vat mah­dol­lisu­u­den jakaa ideoitaan ja hyviä käytän­teitä ilmiöpo­h­jaisen ja moni­alaisen oppimisen toteut­tamiseen.

Helsin­gin Suo­ma­laisen yhteisk­oulun oppi­laat oli­vat kehit­täneet mon­en­laisia ratkaisu­ja maail­man vesion­gelmi­in. Yksi palkit­tu ryh­mä hyö­dyn­si dig­i­tal­isaa­tio­ta per­heko­htaisen ves­imit­tarin avul­la, joka mit­tasi per­heen jäsen­ten kulut­ta­man veden määrää ja ilmoit­ti kun kunkin sal­lit­tu määrä oli täyt­tymässä.

Mankkaan koul­u­laiset palkit­ti­in inno­vati­ivis­es­ta ilmas­ton­muu­tos-lau­tapelistä, jon­ka avul­la oppii ympäristön­suo­jelu­un liit­tyviä asioi­ta.

TEK palk­it­si Kulosaaren yhteisk­oulun luki­o­laiset radioas­trono­mi­aan liit­tyvästä korkeata­sois­es­ta pro­jek­ti­työstä. Lisäk­si Puoti­lan ala-asteen ekalu­okkalaiset sai­vat Tähdet ja avaru­usle­hden vuosik­er­ran hienos­ta luon­nos­samme esi­in­tyvien eläin­ten luokit­te­lu­työstään.

Fes­ti­vaali osoit­ti, että Uuden­maan alueen lap­sis­sa ja nuoris­sa on tule­via inno­vaat­tor­e­i­ta ja monis­sa alueen kouluis­sa hyö­dyn­netään jo oppimises­sa opetuk­ses­sa pro­jek­ti­maisia työ­tapo­ja.

Tek­sti ja kuva: Pir­jo Puti­la