Matikka-akatemia

Matik­ka-akatemia jatkaa syksyl­lä 2019.

Jos olet innos­tunut ratko­maan matemaat­tisia ongelmia ja halu­at tava­ta matemaatikko­ja, tämä on paikkasi. Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa.

Yhdessä pohdimme matem­ati­ikkak­il­pailu­jen tehtäviä sekä teo­ri­aa niiden takana, ja ker­ran kuus­sa mukana on matemaatikkovieras joh­dat­ta­mas­sa mie­lenki­in­tois­t­en matemaat­tis­ten kysymys­ten pari­in.

Matik­ka-akatemia ei edel­lytä matem­ati­ikkak­il­pailui­hin osal­lis­tu­mista tai etenkään niis­sä men­estymistä, vaan mukaan saa tul­la ihan puh­taas­ta mie­lenki­in­nos­ta matem­ati­ikkaa kohtaan.

Tapaami­s­paik­ka on luok­ka M237 Matem­ati­ikan ja sys­teemi­ana­lyysin laitok­sel­la osoit­teessa Otakaari 1, M-siipi, 2. ker­ros.

Tapaamiset ovat torstaisin klo 16.30-18.30:
10.1., 7.2., 28.2, 21.3., 11.4., 25.4. ja 9.5.

Seu­raa­vat tapaamisker­rat:

Palaamme syksyl­lä 2019!

Kil­pa­matem­ati­ikas­ta vas­taa­vat opet­ta­jat Ville Saarikivi Olar­in lukios­ta ja Heik­ki Pokela Tapi­olan lukios­ta. Matemaatikkovier­aat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta.

Mukaan voi tul­la vain yhdel­lä ker­ral­la tai sään­nöl­lis­es­ti. Toivomme kuitenkin, että ilmoit­taudut Matik­ka-akatemi­an tiedo­tus­listalle, jot­ta pystymme mah­dol­lis­ten ohjel­ma­muu­tosten sattues­sa otta­maan sin­u­un yhteyt­tä.

Lisätiedot: eija.myotyri@aalto.fi

—–

Aiem­mat tapaamisker­rat:

Tapaamisker­ta 9.5.2019
Har­joi­tus
Ratkaisut

Tapaamisker­ta 25.4.2019
Matemaatikkovieras: Pauli­ina Ilmo­nen: Kadon­neen viruk­sen met­sästäjät
Har­joi­tus
Ratkaisut

Tapaamisker­ta 11.4.2019
Matemaatikkovieras: Joni Vir­ta: Kadon­neen tiedon etsi­jät: olen­naisen löytämi­nen datas­ta
Har­joi­tus
Ratkaisut

Tapaamisker­ta 21.3.2019
Har­joi­tus
Ratkaisut

Tapaamisker­ta 28.2.2019
Har­joi­tus
Ratkaisut

Tapaamisker­ta 7.2.2019
Matemaatikkovieras: Taoufiq Damir: The Chem­istry of Num­bers
Har­joi­tus
Ratkaisut

Tapaamisker­ta 10.1.2019
Har­joi­tus
Ratkaisut

Tapaamisker­ta 13.12.2018
Har­joi­tus

Tapaamisker­ta 29.11.2018
Har­joi­tus

Tapaamisker­ta 15.11.2018
Matemaatikkovieras: Björn Ivars­son “Sur­pris­ing Appli­ca­tions of the Pigeon-Hole Prin­ci­ple”
Har­joi­tus

Tapaamisker­ta 1.11.2018
Har­joi­tus

Tapaamisker­ta 25.10.2018
Har­joi­tus

Tapaamisker­ta 4.10.2018
Augus­to Gerolin: “Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil Turn Off my sauna in Helsin­ki ?”
Har­joi­tus

Tapaamisker­ta 6.9.2018
Har­joi­tus

Aiem­pia Matik­ka-akatemi­an tehtäviä löy­dät täältä.