Matikka-akatemia

Jos olet innos­tunut ratko­maan matemaat­tisia ongelmia ja halu­at tava­ta matemaatikko­ja, tämä on paikkasi. Matik­ka-akatemia tar­joaa luki­o­lais­ten kil­pa­matem­ati­ikkaval­men­nus­ta ja tutk­i­jat­a­paamisia Aal­to-yliopis­tossa.

Yhdessä pohdimme matem­ati­ikkak­il­pailu­jen tehtäviä sekä teo­ri­aa niiden takana, ja noin ker­ran kuus­sa mukana on matemaatikkovieras joh­dat­ta­mas­sa mie­lenki­in­tois­t­en matemaat­tis­ten kysymys­ten pari­in.

Matik­ka-akatemia ei edel­lytä matem­ati­ikkak­il­pailui­hin osal­lis­tu­mista tai etenkään niis­sä men­estymistä, vaan mukaan saa tul­la ihan puh­taas­ta mie­lenki­in­nos­ta matem­ati­ikkaa kohtaan.

Tapaami­s­paik­ka on luok­ka M237 Aal­to-yliopis­ton Matem­ati­ikan ja sys­teemi­ana­lyysin laitok­sel­la osoit­teessa Otakaari 1, M-siipi, 2. ker­ros. Kevään 2020 tapaamiset ovat keskivi­ikkoisin klo 17.00-19.00.

Tapaamiset on perut­tu 31.5.2020 asti.

Kil­pa­matem­ati­ikas­ta vas­taa­vat opet­ta­jat Ville Saarikivi Otaniemen lukios­ta ja Heik­ki Pokela Tapi­olan lukios­ta. Matemaatikkovier­aat ovat Aal­to-yliopis­ton tutk­i­joi­ta.

Mukaan voi tul­la vain yhdel­lä ker­ral­la tai sään­nöl­lis­es­ti. Toivomme kuitenkin, että ilmoit­taudut Matik­ka-akatemi­an tiedo­tus­listalle, jot­ta pystymme mah­dol­lis­ten ohjel­ma­muu­tosten sattues­sa otta­maan sin­u­un yhteyt­tä.

Lisätiedot: eija.myotyri@aalto.fi

—–

Aiem­pi­en tapaamisker­to­jen tehtävät:

Har­joi­tus 11.3.2020, Ratkaisut 11.3.2020
Har­joi­tus 26.2.2020, Ratkaisut 26.2.2020
Har­joi­tus 5.2.2020, Ratkaisut 5.2.2020
Har­joi­tus 22.1.2020, Ratkaisut 22.1.2020

Har­joi­tus 11.12.2019, Ratkaisut 11.12.2019
Har­joi­tus 27.11.2019, Ratkaisut 27.11.2019
Har­joi­tus 6.11.2019, Ratkaisut 6.11.2019
Har­joi­tus 23.10.2019, Ratkaisut 23.10.2019
Har­joi­tus 2.10.2019, Ratkaisut 2.10.2019
Har­joi­tus 11.9.2019, Ratkaisut 11.9.2019

Har­joi­tus 9.5.2019, Ratkaisut 9.5.2019
Har­joi­tus 25.4.2019, Ratkaisut 25.4.2019
Har­joi­tus 11.4.2019, Ratkaisut 11.4.2019
Har­joi­tus 21.3.2019, Ratkaisut 21.3.2019
Har­joi­tus 28.2.2019, Ratkaisut 28.2.2019
Har­joi­tus 7.2.2019, Ratkaisut 7.2.2019
Har­joi­tus 10.1.2019, Ratkaisut 10.1.2019
Har­joi­tus 13.12.2018
Har­joi­tus 29.11.2018
Har­joi­tus 15.11.2018
Har­joi­tus 1.11.2018
Har­joi­tus 25.10.2018
Har­joi­tus 4.10.2018
Har­joi­tus 6.9.2018

Vielä varhaisem­pia Matik­ka-akatemi­an tehtäviä löy­dät täältä.