Millennium Youth Prize

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­gia­palk­in­to etsii pla­neet­tamme elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta. Tästä inspiroituneena Aal­to-yliopis­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF jär­jestävät kil­pailun 14–18-vuotiaille inno­vaat­tor­eille.

Aal­to-yliopis­ton pro­fes­sorit anta­vat nuorten selvitet­täviksi neljä eri­laista globaalia kestävän kehi­tyk­sen haastet­ta toukoku­us­sa. Kil­pailutöis­sä esitetään uusia toteut­tamiskelpoisia ratkaisu­ja näi­hin haasteisi­in.

Työt voi lähet­tää kir­jal­lisi­na selvi­tyksinä, videoina, pro­to­tyyppeinä tai niiden yhdis­telminä. Arvioin­tikri­teere­inä ovat tieteel­lisyys, mieliku­vi­tuk­sel­lisu­us, luovu­us, inno­vati­ivi­su­us ja toteut­tamiskelpoisu­us. Ilmoit­tau­tu­mi­nen avau­tuu 23.5.2018. Kil­pailu­aikaa on mar­rasku­un alku­un, jon­ka jäl­keen parhaat työt kut­su­taan Junc­tion -tapah­tu­maan, jos­sa tuo­maris­to val­it­see voit­ta­jat.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize

MIKÄ

Mil­len­ni­um Youth Prize nuo­rille, kan­sain­välisen Mil­len­ni­um-teknolo­gia­palkin­non juniorver­sio

KENELLE

14–18-vuotiaat koko Suomes­sa

MIKSI

Halu­amme innos­taa nuo­ria teknolo­gian ja inno­vaa­tioiden pari­in. Lisäk­si uskomme, että heil­lä on avain ihmisen parem­paan tule­vaisu­u­teen. Globaalei­hin haasteisi­in on ole­mas­sa mon­i­naisia ratkaisu­ja. Inno­vaa­tiot syn­tyvät uuden­lais­es­ta ajat­telus­ta.

MILLOIN

Kil­pailu on avat­tu! Vas­tau­saikaa on 2.11.2018 saak­ka. Final­is­tit val­it­see Aal­to-yliopis­ton ja Tekni­ikan Akatemi­an TAFin koost­a­ma asiantun­ti­jaraati. Final­is­tit esit­televät työn­sä mar­rasku­un viimeisenä viikon­lop­puna Aal­to-yliopis­ton Otaniemen kam­puk­sel­la Espoos­sa osana Junc­tion-tapah­tu­maa, jos­sa julk­iste­taan myös voit­ta­jat.

ILMOITTAUDU MUKAAN

Ilmoit­taudu mukaan täl­lä lomak­keel­la. Ilmoit­tau­tua mukaan voit 4.11.2018 saak­ka, eli viimeiseen palau­tus­päivään (huom. jatket­tu sun­nun­tai­hin).

PALAUTA TYÖSI

Palau­tus­lo­make on nyt avat­tu! Voit osal­lis­tua mukaan, vaik­ka et olisikaan etukä­teen ilmoit­tau­tunut. Palau­ta työsi oma­l­la verkkokan­si­ol­lasi (esim. Google Dri­ve), johon olet jakanut meille linkin. Liitä verkkokan­sioosi kaik­ki tarvit­ta­vat doku­men­tit ja videot, joil­la esit­telet työtäsi.

PALKINNOT

1. 5 000 €
2. 3 000 €
3. 2 000 €

Lisäti­eto­ja: veli-matti.ikavalko@aalto.fi

Haaste 1. Professori Peter Lund:

Miten varas­toi­da ener­giaa? (Uudet kestävän kehi­tyk­sen ener­gia­ratkaisut)

Haaste 2. Professori Mari Lundström:

Miten erotel­la kier­toon akku­jen litium? (Uudet kestävän kehi­tyk­sen ener­gia­ratkaisut)

Haaste 3. Pro­fes­sori Anton Kuzyk:

Kuin­ka tehdä DNA:sta rak­en­tei­ta, joil­la löytää vahin­gol­lisia solu­ja? (Ter­veyste­knolo­gia)

Haaste 4. Professori Heikki J Nieminen:

Miten kul­jet­taa lääkeainei­ta oikeaan paikkaan kehos­sa? (Ter­veyste­knolo­gia)