Millennium Youth Prize

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­gia­palk­in­to etsii pla­neet­tamme elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta. Tästä inspiroituneena Aal­to-yliopis­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF jär­jestävät kil­pailun 14–18-vuotiaille inno­vaat­tor­eille.

Aal­to-yliopis­ton pro­fes­sorit anta­vat nuorten selvitet­täviksi neljä eri­laista globaalia kestävän kehi­tyk­sen haastet­ta toukoku­us­sa. Kil­pailutöis­sä esitetään uusia toteut­tamiskelpoisia ratkaisu­ja näi­hin haasteisi­in.

Työt voi lähet­tää kir­jal­lisi­na selvi­tyksinä, videoina, pro­to­tyyppeinä tai niiden yhdis­telminä. Arvioin­tikri­teere­inä ovat tieteel­lisyys, mieliku­vi­tuk­sel­lisu­us, luovu­us, inno­vati­ivi­su­us ja toteut­tamiskelpoisu­us.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize

MIKÄ

Mil­len­ni­um Youth Prize nuo­rille, kan­sain­välisen Mil­len­ni­um-teknolo­gia­palkin­non juniorver­sio

KENELLE

19-vuo­ti­aat ja sitä nuorem­mat

MIKSI

Halu­amme innos­taa nuo­ria teknolo­gian ja inno­vaa­tioiden pari­in. Lisäk­si uskomme, että heil­lä on avain ihmisen parem­paan tule­vaisu­u­teen. Globaalei­hin haasteisi­in on ole­mas­sa mon­i­naisia ratkaisu­ja. Inno­vaa­tiot syn­tyvät uuden­lais­es­ta ajat­telus­ta.

Final­is­tit val­it­see Aal­to-yliopis­ton ja Tekni­ikan Akatemi­an TAFin koost­a­ma asiantun­ti­jaraati. Final­is­tit esit­televät työn­sä mar­rasku­un viimeisenä viikon­lop­puna Aal­to-yliopis­ton Otaniemen kam­puk­sel­la Espoos­sa osana Junc­tion-tapah­tu­maa, jos­sa julk­iste­taan myös voit­ta­jat.

MILLOIN

Lisäti­eto­ja tulee syksyl­lä 2019.

Lisää lisäti­eto­ja: veli-matti.ikavalko@aalto.fi