Millennium Youth Prize 2020

Huom. Palau­tus ja finaali siir­ret­ty syksyyn koronati­lanteen vuok­si. Kat­so lisäti­eto­ja alla.

Kan­sain­vä­li­nen Mil­len­ni­um Tech­nol­o­gy Prize eli Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­­to etsii pla­neet­tamme elämää paran­tavia inno­vaa­tioi­ta. Tästä inspiroituneena Aal­­to-yliopis­­to ja Tekni­ikan Akatemia TAF jär­jestävät toista ker­taa kil­pailun alle 19-vuo­ti­aille inno­vaat­tor­eille.

Aal­­to-yliopis­­ton pro­fes­sorit anta­vat viime vuo­den tapaan nuorten selvitet­täviksi neljä eri­laista globaalia kestävän kehi­tyk­sen haastet­ta eloku­us­sa. Kil­pailutöis­sä esitetään uusia toteut­tamiskelpoisia ratkaisu­ja näi­hin haasteisi­in.

Mil­len­ni­um Youth Price –inno­vaa­tiok­il­pailu on käyn­nis­sä! Täl­lä ker­taa haastei­ta anta­vat:

 • Pro­fes­sori Hele Savin, mikro- ja nan­otekni­ik­ka, mikroelek­tron­i­ikan ja nan­otekni­ikan laitos
  Haaste: Miten hyö­dyn­tää val­on tar­joamia mah­dol­lisuuk­sia ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa?
 • Pro­fes­sori Mikko Möt­tö­nen kvant­ti­lasken­nan ja –lait­tei­den tutkimus­ryh­män vetäjä teknil­lisen fysi­ikan laitok­selta
  Haaste: Miten hyö­dyn­tää kvant­ti­ti­etokonet­ta?
 • Pro­fes­sori Peter Lund, teknilli­nen fysi­ik­ka, uudet ener­giatekni­ikat, tutkii tule­vaisu­u­den ener­giakysymyk­siä
  Haaste: Miten pois­taa yhteiskun­tamme hiiliri­ip­pu­vu­us?
 • Pro­fes­sori Moni­ka Öster­berg, bio­tuotekemia, bio­tuot­tei­den ja biotekni­ikan laitos
  Haaste: Miten pois­taa muo­visaas­teet meristä?

Kat­so haas­teet vielä video­muo­dos­sa sivun alaosas­ta ja ilmoit­taudu mukaan!

Työt voi lähet­tää kir­jal­lisi­na selvi­tyksinä, videoina, pro­to­tyyppeinä tai niiden yhdis­telminä. Arvioin­tikri­teere­inä ovat tieteel­lisyys, mieliku­vi­tuk­sel­lisu­us, luovu­us, inno­vati­ivi­su­us ja toteut­tamiskelpoisu­us.

Kil­pailu­työn palau­tus tapah­tuu lähet­tämäl­lä link­ki verkkokan­sioosi (esim. Google Dri­ve). Kerää kan­sioon kaik­ki tarvit­ta­vat tiedos­tot. Lähetä kil­pailu­työsi 7.9.2020 men­nessä täl­lä lomak­keel­la

Ensim­mäisen palkin­non suu­ru­us on 5 000 euroa, toisen 3 000 euroa ja kol­man­nen 2 000 euroa.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize

MIKÄ

Mil­len­ni­um Youth Prize nuo­rille, kan­sain­välisen Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­non juniorver­sio. Lataa hieno juliste koulusi seinälle.

KENELLE

19-vuo­ti­aat ja sitä nuorem­mat.

MIKSI

Halu­amme innos­taa nuo­ria teknolo­gian ja inno­vaa­tioiden pari­in. Lisäk­si uskomme, että heil­lä on avain ihmisen parem­paan tule­vaisu­u­teen. Globaalei­hin haasteisi­in on ole­mas­sa mon­i­naisia ratkaisu­ja. Inno­vaa­tiot syn­tyvät uuden­lais­es­ta ajat­telus­ta.

MILLOIN

Final­is­tit val­it­see Aal­­to-yliopis­­ton ja Tekni­ikan Akatemi­an TAFin koost­a­ma asiantun­ti­jaraati.

Kil­pailun finaali ja palk­in­to­jen­jako ovat 9.10.2020 Aal­­to-yliopis­­ton Otaniemen kam­puk­sel­la Espoos­sa.

Lisää lisäti­eto­ja: veli-matti.ikavalko@aalto.fi

Haastevideot


Haaste 1.

Pro­fes­sori Hele Savin: Miten hyö­dyn­tää val­on tar­joamia mah­dol­lisuuk­sia ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa?

Haaste 2.

Pro­fes­sori Mikko Möt­tö­nen: Miten hyö­dyn­tää kvant­ti­ti­etokonet­ta?

Haaste 3.

Pro­fes­sori Peter Lund: Miten pois­taa yhteiskun­tamme hiiliri­ip­pu­vu­us?

Haaste 4.

Pro­fes­sori Moni­ka Öster­berg: Miten pois­taa muo­visaas­teet meristä?