Kokeile kotona

Täältä löy­dät innos­tavia tiede- ja taide­töitä, joi­ta voit hel­posti kokeil­la kotona! Tätä sivua päivitetään ja sisältöä lisätään ajoit­tain.

Kun seu­raat Aal­to-yliopis­to Junio­r­ia Insta­gramis­sa  tai Face­bookissa, tiedät mil­loin uut­ta sisältöä julka­istaan.

Aurinkouuni

Tässä työssä tehdään kier­rä­tys­ma­te­ri­aaleista aurink­ou­u­ni ja valmis­te­taan sil­lä vaah­tokarkki­herkku S’mores. Työ sovel­tuu kaiken ikäisille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

Kestävä kehi­tys, aurinkoen­er­gia, uusi­u­tu­va ener­gia, aurink­ou­u­ni

Kat­so ohje tästä

Sähkömoottori

Tässä työssä pääsee rak­en­ta­maan toimi­van sähkö­moot­torin kupar­i­lankaa, paris­toa sekä pieniä kesto­m­ag­neet­te­ja käyt­tämäl­lä. Työ sopii kaikille kouluikäisille ala-asteesta lukioon. Nuorem­mille rak­en­ta­jille tavoite on saa­da karkea kuva sähkö­moot­torin toim­inta­pe­ri­aat­teesta. Van­hem­mille rak­en­ta­jille tavoite taas on mag­neti­soi­tu­misen ymmär­ryk­sen syven­tämi­nen.

Sähköau­to, sähkö­mag­net­is­mi, rak­en­t­a­mi­nen

Kat­so ohje tästä

Geometriaa origameilla

Tässä työssä raken­netaan paperi­sta origamiyk­siköi­den avul­la kuu­tio ja täh­timäis­tet­ty oktaedri. Työssä yhdis­tel­lään matem­ati­ikkaa ja taidet­ta. Ohjeet on suun­nat­tu alak­oul­u­laisille, mut­ta työ sopii kaikenikäisille!

Math­Arts, origamit, geome­tria, sonobe, kuu­tio, täh­timäistämi­nen, oktaedri, sym­me­tria, Pla­tonin kap­paleet

Kat­so ohje tästä

Muovailuvaha

Tässä työssä tehdään itse muo­vailu­va­haa, tutus­tu­taan sen rak­en­teeseen ja muo­vail­laan oma mer­e­nalainen maail­ma. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille ja nuorem­mille.

muo­vailu, rak­en­telu, muo­vailu­va­ha, kuvataide, kemia

Kat­so ohje tästä

Syötävä atomimalli

Tässä työssä tutus­tu­taan atom­ien rak­en­teeseen ja tehdään paperin päälle karkeista tai mar­joista atom­i­malle­ja. Työn teo­riao­su­us on suun­nat­tu yläk­oul­u­laisille, mut­ta syötävä atom­i­malli on help­po toteut­taa ja sovel­tuu kaikille kemi­as­ta kiin­nos­tuneille.

kemia, atom­it, alkuaineet, jak­solli­nen jär­jestelmä

Kat­so ohje tästä ja lataa tulostet­ta­va atom­i­malli tästä

Jäätelöä pussissa

Työssä valmis­te­taan jäätelöä pus­sis­sa. Tutus­tu­taan jään ja veden omi­naisuuk­si­in sekä endoter­miseen reak­tioon. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille tai muille aiheesta kiin­nos­tuneille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

kemia, jäätelö, sulamispiste, endoter­mi­nen reak­tio, kemi­alli­nen reak­tio

Kat­so ohje tästä

Ilmapalloraketti

Työssä valmis­te­taan ilma­pal­losta raket­ti, joka kiitää narua pitkin. Työ innos­taa avaru­usasioiden äärelle ja oppi­maan raket­tien eten­e­misen tiedet­tä. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille ja muille raketeista kiin­nos­tuneille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

raket­ti, ilma­pal­lo, työn­tövoima

Kat­so ohje tästä

Puutarha

Oma puu­tarha raken­netaan pieno­is­mal­li­na pahvi­laatikkoon. Työ on kak­sio­sainen. Ensim­mäisessä vai­heessa istute­taan jokin kasvi siemen­estä tai pis­tokkaas­ta. Tämän jäl­keen raken­netaan kasvin ympärille puu­tarhan pieno­is­malli ulkoa kerä­ty­istä sekä kotoa löy­tyvistä mate­ri­aaleista. Työ on suun­nat­tu ala- ja yläk­oul­u­laisille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

maise­ma-arkkite­htu­uri, kolmi­u­lot­teinen rak­en­t­a­mi­nen, ympäristö, istut­ta­mi­nen, pieno­is­malli

Kat­so ohje tästä

Katapultti

Tässä työssä pohdi­taan kat­a­pult­ti­in liit­tyviä voimia ja raken­netaan oma pienoiskokoinen kat­a­pult­ti. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille, mut­ta ohjeisi­in on liitet­ty paljon teo­ri­aa, joka sovel­tuu myös yläk­oulun tai lukion fysi­ikan opiske­li­joille pohdit­tavak­si.

fysi­ik­ka, insinöörisu­un­nit­telu, ener­gia, voima, elastisu­us, kat­a­pult­ti

Kat­so ohje tästä

Spektroskooppi

Työssä tutus­tu­taan val­on spek­tri­in ja askar­rel­laan talous­pa­perir­ul­lan hyl­sys­tä sekä muista kotoa löy­tyvistä tarvikkeista spek­troskoop­pi, jol­la voi tutkia val­on väre­jä. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille ja muille aiheesta kiin­nos­tuneille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

spek­tri, spek­troskoop­pi, värit, valo

Kat­so ohje tästä

Pareidolia

Tässä työssä tutus­tu­taan Parei­do­lia-ilmiöön ja hyö­dyn­netään sitä taiteen tekemisessä. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille, mut­ta se sovel­tuu myös yläk­oulun kuvataiteen opetuk­seen.

parei­do­lia, mieliku­vi­tus, kek­seliäisyys

Kat­so ohje tästä

Suomen COVID-19-datan analysointi

Tiesitkö, että Aal­to-yliopis­tossa tutk­i­taan parhail­laan koron­aviruk­sen (COVID-19) lev­iämistä niin molekyyli- kuin tilas­to­ta­sol­la? Tässä uudessa työ­pa­jas­sa sinäkin pääset mallinta­maan ja analysoimaan Suomen COVID-19-dataa. Työ on suun­nat­tu eri­tyis­es­ti luki­o­laisille mut­ta ehdot­tomasti myös muille aiheesta kiin­nos­tuneille.

data-ana­lyti­ik­ka, epi­demi­olo­gia, ohjel­moin­ti, Python, Google Colab, ter­veyste­knolo­gia

Kat­so ohje tästä

Jättiläissaippuakuplat

Tässä työssä tehdään jät­ti­saip­puaku­plal­i­u­os sekä kuplatyökalu. Työssä tutus­tu­taan saip­puaku­pli­in liit­tyvään kemi­aan ja fysi­ikkaan. Työ sovel­tuu kaiken ikäisille, myös alle kouluikäisille.

saip­puaku­pla, irisoi­va

Kat­so ohje tästä

Antosyaniinin erotus

Työssä valmis­te­taan punakaal­ista väriä vai­h­ta­va liu­os ja tutk­i­taan sitä etikan ja ruoka­soodan avul­la. Havain­noidaan kaa­sun muo­dos­tu­mista etikan ja ruoka­soodan välisessä reak­tios­sa. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille tai muille aiheesta kiin­nos­tuneille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

kemia, punakaali, tutkimi­nen, hap­po, emäs, neu­traali, kemi­alli­nen reak­tio

Kat­so ohje tästä

Kuplataidetta

Tässä työssä pääset tekemään taide­teok­sen mus­teel­la tai vesiväreil­lä vär­jä­ty­il­lä saip­puaku­plil­la. Työssä tutk­i­taan sat­tumaa taiteen tekemisen väli­neenä. Työ sopii parhait­en alak­ouluikäisille.

saip­puaku­pla, sat­tuma, parei­do­lia, kuvataide

Kat­so ohje tästä

Liikkuva härveli

Työ­pa­jan idea on innos­taa insinöörimäiseen suun­nit­telu­un ja kek­simiseen. Kier­räte­ty­istä tarvikkeista askar­rel­laan härveli, joka voi halutes­saan tuot­taa liiket­tä tai ään­tä. Työ on suun­nat­tu ala- ja yläk­oul­u­laisille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

kolmi­u­lot­teinen rak­en­t­a­mi­nen, keksin­nöt, suun­nit­telu, kier­rä­tys­ma­te­ri­aali

Kat­so ohje tästä

Veden matka

Työssä raken­netaan pieno­is­malli veden kier­toku­lus­ta luon­nos­sa. Pieno­is­mallil­la voit tutkia veden eri olo­muo­to­ja, niihin liit­tyviä olo­suhtei­ta ja olo­muo­to­jen muu­tok­sia. Työ on suun­nat­tu alak­oul­u­laisille, aikuisen avus­tuk­sel­la.

veden kier­tokulku, tiede, neste, höyry, jää, fysi­ik­ka, maantiede

Kat­so ohje tästä

Valomaalaus

Tässä työssä val­o­maalataan käyt­tämäl­lä äly­puhe­limeen ladat­tavaa Light Paint­ing -sovel­lus­ta. Työ on suun­nat­tu kaikille val­oku­vauk­ses­ta kiin­nos­tuneille.

taide, val­ot ja värit, kuvaus, dig­i­tal art

Kat­so ohje tästä

Biomuovia mikrossa

Työssä tutus­tu­taan bio­muovin käsit­teeseen ja valmis­te­taan mikrossa bio­ha­joavaa muovia peruna­jauhoista. Valmis bio­muovi muo­toil­laan omaa luovu­ut­ta käyt­täen. Työ on suun­nat­tu alak­ouluikäisille tai muille aiheesta kiin­nos­tuneille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

bio­muovi, kemia, tutkimi­nen, muo­toilu, kestävä kehi­tys

Kat­so ohje tästä

Siltahaaste

Tässä työssä tutus­tu­taan sil­toi­hin vaikut­tavi­in voimi­in ja raken­netaan oma sil­ta. Työ yhdis­tää insinööri­ti­eteitä, fysi­ikkaa ja arkkite­htu­uria. Työ sopii 5-vuo­ti­aista ylöspäin.

suun­nit­telu, fysi­ik­ka, rak­en­telu, mate­ri­aal­i­tiede, arkkite­htu­uri

Kat­so ohje tästä

Kodin pigmentit

Työssä tutus­tu­taan pig­met­tei­hin konkreet­tis­ten ja ark­isten esimerkkien kaut­ta. Kodista löy­tyvät maus­teet ja ruo­ka-aineet sisältävät luon­non­pig­ment­te­jä, joi­ta voi käyt­tää maalaamiseen ja vär­jäämiseen. Työ on suun­nat­tu ala- ja yläk­oul­u­laisille. Jatkote­htävä, jos­sa keit­etään pajunkuores­ta pig­ment­tiä, vaatii keit­tiö­työ­taito­ja.

pig­men­tit, kestävä kehi­tys, myrkyt­tömyys, CHEMARTS

Kat­so ohje tästä

Mars-askartelu

Työssä tutus­tu­taan Mar­si­in suun­nit­tele­mal­la ja toteut­ta­mal­la oma Mar­sia tutki­va mönki­jä kier­rä­tys­ma­te­ri­aaleista. Aktivi­teet­ti innos­taa avaru­usasioiden äärelle ja oppi­maan Marsin olo­suhteista. Se myös kehit­tää kolmi­u­lot­teista hah­mot­tamista sekä muo­toilu­osaamista.

taide, avaru­us, tiede, askartelu, Mars, tutkimi­nen

Kat­so ohje tästä