Linkkejä muihin kiinnostaviin materiaaleihin

Tälle sivulle on koot­tuna linkke­jä kiin­nos­tavi­in mate­ri­aalei­hin ja sivus­toille! Kokeile kotona vaik­ka tiedekokei­den tekemistä tai ohjel­moin­tia!

VirtuaaliLUMA

Vir­tu­aaliLUMA sivus­tolle on koot­tuna LUMA-keskusten julkaisemia vir­tu­aal­i­ma­te­ri­aale­ja varhaiskas­vatuk­ses­ta toiselle asteelle. Ideoita kotona tehtävi­in kokeilui­hin sekä opetuk­sen tuek­si.
Vir­tu­aaliLUMA

Juniversityn Virtuaali-Tiedepysäkit

Tam­pereen yliopis­ton Juni­ver­si­tyn Vir­tu­aali-Tiede­pysäk­it julkai­se­vat kahdesti viikos­sa pienen kotona tehtävän tiedeko­keen.
Juni­ver­si­tyn YouTube-kana­va

Tiedonjyvä lastenohjelma

Tiedonjyvä on luon­non­ti­eteel­lisiä ilmiöitä tutki­va ohjel­masar­ja, jos­sa opi­taan tekemäl­lä. Tiedonjyvän kokei­ta voit tehdä myös kotona.
Tiedonjyvän jak­sot ja ohjeet

Heurekan Tempputehdas

Heurekan temp­pute­htaas­sa tehdään tiede­temp­pu­ja äänen, läm­mön, liik­keen ja voiman, ainei­den ja reak­tioiden, val­on ja värin, sähkön ja mag­net­ismin sekä aistien paris­sa:
Heurekan temp­pute­hdas

Jippo

Jip­po  on 3–12-vuotiaille lap­sille ja nuo­rille suun­nat­tu teknolo­gian, matem­ati­ikan ja luon­non­ti­etei­den verkkole­hti, jon­ka tutkimus­tu­vas­ta löy­tyy hauskaa ja oival­tavaa puuhaa:
 eJipon tutkimus­tu­pa ja Jip­po-vir­tu­aa­lik­er­hot.

Scratch

Scratchin avul­la voit ohjel­moi­da hel­posti ja hauskasti omia pele­jä, ani­maa­tioi­ta tai tari­noi­ta. Sopii koul­u­laisille ohjel­moin­nin alkei­den har­joit­telu­un sekä vähän eteväm­millekin!
Scratch

Code.org

Hausko­ja ohjel­moin­tite­htäviä koul­u­laisille.
Code.org