Pröva hemma

Här hit­tar du inspirerande veten­skaps- och kon­star­beten, som du lätt kan prö­va på hem­ma! Den­na sida upp­dat­eras och nytt mate­r­i­al läg­gs till var­je vec­ka under våren 2020.

Elmotor

Under job­bets gång får du byg­ga en fungerande elmo­tor med hjälp av kop­partråd, ett bat­teri och små per­ma­nen­ta mag­neter. Job­bet läm­par sig för alla åldrar. För yngre elever är målet att få en grov bild av hur en elmo­tor funger­ar. För äldre elever är målet däre­mot att bät­tre förstå hur mag­net­fäl­ten rea­ger­ar med varan­dra och funger­ar.

Elbil, elek­tro­mag­net­ism, byg­gande

Se instruk­tion­er­na här

Geometri med origami

I föl­jande jobb byg­gs en kub och en stjär­niser­ad oktaed­er med hjälp av origamien­heter vik­ta med pap­per. I job­bet kom­bin­eras matem­atik och kon­st. Instruk­tion­er­na är rik­tade till lågstadieelever men job­bet läm­par sig för alla åldrar!

Math­Arts, origa­mi, geometri, sonobe, kub, stjär­niser­ing, oktaed­er, sym­metri, Pla­ton­s­ka krop­par

Se instruk­tion­er­na här

Jättesåpbubblor

I det­ta arbete görs en lös­ning av jättesåp­bub­blor och ett bubbelverk­tyg. I arbetet bekan­tar vi oss med kemin och fysiken bakom såp­bub­blor. Arbetet läm­par sig för alla åldrar, även för barn under skolåldern.

såp­bub­blar, iris­er­ing

Se instruk­tion­er­na här

Separering av antocyanin

I arbetet tillreds av röd­kål en lös­ning som byter färg. Färgförän­drin­gen i röd­kål­slös­nin­gen under­söks med hjälp av ätti­ka och mat­so­da. Gas­bild­nin­gen i reak­tio­nen mel­lan ätti­ka och mat­so­da observeras. Arbetet är rik­tat till lågstadieelever eller andra som är intresser­ade av ämnet. Barn som är under skolåldern kan göra arbetet till­sam­mans med en vux­en.

kemi, röd­kål, forskn­ing, syra, bas, neu­tral, kemisk reak­tion

Se instruk­tion­er­na här

Bubbelkonst

I det­ta arbete får du göra ett kon­stverk av såp­bub­blor fär­gade med bläck eller vat­ten­färg­er. I arbetet under­söks slumpen som ett red­skap för att göra kon­st. Arbetet läm­par sig bäst för lågstadieelever.

såp­bub­bla, slumpen, parei­do­lia, kon­st

Se instruk­tion­er­na här

En rörlig manick

Arbetets idé är att inspir­era till ingen­jörs­likt planerande och uppfinnande. Av åter­vin­nings­bart mate­r­i­al pysslas en man­ick, som kan pro­duc­era rörelse och ljud om så önskas. Arbetet är rik­tat till lågstadie- och högstadieelever. Barn under skolåldern kan göra arbetet till­sam­mans med en vux­en.

tred­i­men­sionellt byg­gande, uppfinningar, planer­ing, åter­vun­net mate­r­i­al

Se instruk­tion­er­na här

Vattnets resa

I arbetet byg­gs en mini­atyr av vat­tnets kret­slopp i naturen. Med hjälp av mini­atyren kan du under­sö­ka vat­tnets oli­ka fas­er, fas­förän­dringar och vad de beror på. Arbetet är rik­tat till lågstadieelever (med en vux­ens hjälp).

vat­tnets kret­slopp, veten­skap, vät­s­ka, ånga, is, fysik, geografi

Se instruk­tion­er­na här

Ljusmålning

I arbetet lärs ut hur man kan ljus­måla med tele­fo­nens gratis Light Paint­ing- app­lika­tion. Arbetet är rik­tat till grund­skole- och gym­nasieåldern och för alla som är intresser­ade av fotografer­ing.

fotografer­ing, ljus­mål­ning, ljus

Se instruk­tion­er­na här

Bioplast i mikron

I arbetet bekan­tar man sig med begrep­pet bio­plast och tillverkar i mikron bioned­bry­t­bar plast av potatismjöl. Den färdi­ga plas­ten for­mas genom att använ­da egen kreativitet. Arbetet är rik­tat till lågstadieelever eller andra som är intresser­ade av ämnet. Barn som är under skolåldern kan gör arbetet till­sam­mans med en vux­en.

bioplast, kemi, forskn­ing, formn­ing, håll­bar utveck­ling

Se instruk­tion­er­na här

Brobyggningsutmaning

I arbetet bekan­tar man sig med krafter som påverkar broar och byg­ger en egen bro. Arbetet kom­binerar ingen­jörsveten­skaper, fysik och arkitek­tur. Arbetet läm­par sig från 5-åringar uppåt.

planer­ing, fysik, byg­gande, mate­ri­al­veten­skap, arkitek­tur

Se instruk­tion­er­na här

Pigment i hemmet

I arbetet bekan­tar man sig med pig­ment genom konkre­ta och vardagli­ga exem­pel. Kry­d­dor och mat­in­gre­di­enser som hit­tas i hem­met innehåller naturpig­ment som kan använ­das till att måla och fär­ga. Arbetet är rik­tat till lågstadie- och högstadieelever. Fort­sät­tning­suppgiften, där vide­bark kokas till pig­ment kräver kök­skun­skaper.

pig­ment, håll­bar utveck­ling, ogiftighet, CHEMARTS

Se instruk­tion­er­na här

Mars-pyssel

I arbetet bekan­tar man sig med Mars, planer­ar och tillverkar på basis av det av åter­vin­nings­ma­te­r­i­al en egen fyrhjul­ing för att under­sö­ka Mars. Arbetet är rik­tat till 5-10-åringar och andra som är intresser­ade av rym­den.

Mars, rym­den, byg­gande, forskn­ing

Se instruk­tion­er­na här