Virtuaalihelppi

Tuskail­laanko teil­läkin nuorten kotite­htävien paris­sa? Jäivätkö yhtälöt, derivaat­ta tai jak­solli­nen jär­jestelmä epä­selväk­si? Kysy apua Vir­tu­aal­i­helpin Dis­cordis­sa!

Tam­pereen yliopis­ton Juni­ver­si­ty ja Aal­­to-yliopis­­to Junior tar­joa­vat nyt yhdessä yläk­oul­u­laisille ja toisen asteen opiske­li­joille matem­ati­ikkaan, fysi­ikkaan ja kemi­aan vir­tu­aal­i­help­piä! Kysymyk­siä voi jät­tää kos­ka tahansa, mut­ta tukiopet ovat paikalla maanan­taisin, keskivi­ikkoisin ja torstaisin kel­lo 15-16.30 keskustele­mas­sa. Tukiopeina toimi­vat Tam­pereen yliopis­ton Juni­ver­si­tyn sekä Aal­­to-yliopis­­to Junior­in tiedekas­va­tu­so­h­jaa­jat, jot­ka ovat myös yliopis­to­jen opiske­li­joi­ta.

UUTTA: Vir­tu­aal­i­helpis­sä mukana myös kuvataide! Kuvataiteessa saa apua niin teknisi­in pul­mi­in kuin palautet­ta ilmailullisi­in kysymyk­si­in. Kuvataiteen kanaval­la käy­dään vas­taa­mas­sa päivit­täin.

Lue lisää ja liity vir­tu­aal­i­help­pi­in.