Aalto-yliopisto Junior Lab

Seu­raamme korona-tilanteen kehit­tymistä ja päiv­itämme verkko­sivuil­lamme ja Face­bookissa. Tarkoituk­se­na on ava­ta kalen­teri opin­tokäyn­neille 10.8.2020.

Ter­ve­tu­loa oppi­las­ryh­män kanssa työsken­telemään Aal­to-yliopis­ton Junior Lab:iin (ent. Lumarts). Oike­as­sa lab­o­ra­to­rios­sa tiede herää eloon, ja oppi­laat saa­vat uut­ta inspi­raa­tio­ta oppimiseen. Samal­la tutus­tu­taan korkeak­oulumaail­maan.

Junior Lab:ssa oppi­las­ryh­mät tekevät töitä biotekni­ikan, elek­tron­i­ikan, roboti­ikan, ohjel­moin­nin, fysi­ikan, insinöörisu­un­nit­telun, kemi­an, matem­ati­ikan sekä taiteen ja muo­toilun paris­sa.

Vierailul­la tutus­tu­taan tutk­i­joi­hin, tutus­tu­taan tutkimus­ryh­mi­in sekä opiskelumah­dol­lisuuk­si­in Aal­to-yliopis­tossa. Oppi­laat kuule­vat tutkimustyöstä ja sen merk­i­tyk­ses­tä jokapäiväisessä elämässä sekä tutus­tu­vat ammat­tei­hin tieteen, taiteen ja teknolo­gian alal­la.

Kaik­ki vierailukäyn­nit ovat mak­sut­to­mia.

Työskentely Junior Lab:ssa

Junior Lab on tarkoitet­tu toimin­nal­liseen STEAM-opetuk­seen (luon­non­ti­eteet, teknolo­gia, insinööri­ti­eteet, taiteet ja matem­ati­ik­ka). Toim­inta on suun­nat­tu kaikille luok­ka-asteille. Oppi­laiden työsken­te­lyä ohjaa Aal­to­lainen tai toiveesta opet­ta­ja itse. Junior Lab sijait­see Espoon Otaniemen kam­puk­sel­la. Val­itse vierailun teema ja ota yhteyt­tä.

Lisätiedot: pilvi.saaristo@aalto.fi