Biotekniikka

Tilois­sa on mah­dol­lista tehdä monipuolis­es­ti mikro­bi­olo­gian ja biotekni­ikan töitä. Töis­sä opet­ta­ja valmis­tau­tuu ohjaa­maan itsenäis­es­ti lab­o­ra­to­rio-osu­u­den sekä suun­nit­tele­maan sen toteu­tuk­sen ja valmis­te­lut yhdessä biotekni­ikan yhteistyökon­tak­tin kanssa. Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rios­sa ei tois­taisek­si ole valmi­ita ope­tuskit­te­jä lait­tei­den ohel­la, mut­ta yhteistyökon­tak­ti pystyy aut­ta­maan sopi­van ope­tuskitin tai vas­taa­van kokon­aisu­u­den suun­nit­telus­sa. Tilas­sa on geen­itekni­ikan lau­takun­nan ensim­mäisen tason työsken­te­ly­lu­pa.

Käytet­tävis­sä ole­via välineitä ja lait­tei­ta ovat muun muas­sa:
– UV-spek­tro­fo­tometri
– Kam­er­al­la ja näytöl­lä varuste­tut valo- sekä flu­o­risenssimikroskoo­p­it sekä usei­ta ”käsimikroskooppe­ja”
– PCR
– UV-val­opöytä
– Vesi­haude
– Sen­tri­fu­u­gi
– Rav­is­tel­e­va inkubaat­tori
– Lam­i­naari
– Elek­tro­foreesi­lait­teis­to
– Mikropipet­te­jä
– Pakastin, -80 °C

Tiedustele yhteistyökon­tak­til­ta mah­dol­lisia mui­ta lait­tei­ta, kemikaale­ja tai organ­is­me­ja.
Muista kat­soa myös taide ja muo­toilu kohdas­ta sopivia bio­taide­töitä.

Voit tark­istaa tämän het­ken tilava­rauk­set Varauska­len­ter­ista.

Tilava­rauk­set ja yhtey­de­not­to: Biotekni­ik­ka kaisa.kuusisto@aalto.fi

Käyn­tiosoite:
Aal­to-yliopis­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1 B, Espoo