Elektroniikka, robotiikka ja ohjelmointi

Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rios­sa on mah­dol­lisu­us päästä tutus­tu­maan elek­tron­i­ikkaan, roboti­ikkaan ja ohjel­moin­ti­in mie­lenki­in­tois­t­en ja toimin­nal­lis­ten työ­pa­jo­jen kaut­ta. Tutus­tu tar­jol­la ole­vi­in työ­pa­joi­hin ja varaa ryh­mälle­si sopi­va työ­pa­ja.

Ohje varauk­seen:

1) Tark­ista vapaat ajat varauska­len­ter­ista ja tutus­tu tar­jol­la ole­vi­in työ­pa­joi­hin.

2) Varaa opin­tokäyn­ti täyt­tämäl­lä varaus­lo­make.

3) Lue myös vierailu­un liit­tyvä ohjeis­tus.

Jos olet liik­keel­lä ensim­mäistä ker­taa tai halu­at kysyä tarken­nuk­sia, voit soit­taa tai lait­taa sähkö­pos­tia kysyäk­sesi lisäti­eto­ja.

Jos sin­ul­la on kysyt­tävää tai kehi­ty­se­hdo­tuk­sia, ota yhteyt­tä!

Riik­ka Keto-Tokoi
riikka.keto-tokoi@aalto.fi
p. 0503456646

Käyn­tiosoite:
Aal­to-yliopis­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo

Työpajat

Syksyn 2019 elek­tron­i­ikkaan, roboti­ikkaan ja ohjel­moin­ti­in liit­tyvi­in työ­pa­jat käyn­nistyvät 20.8 alka­en.

Luku­vuo­den 2019-2020 uudet työ­pa­jat julka­istaan pian. Uusi­na sisältöinä tulos­sa mm. Ele­cArts, kood­i­taide sekä satel­li­itit ja avaru­uste­knolo­gia.

ELEKTRONIIKKAA JA OHJELMOINTIA (Arduino)

Työ­pa­jois­sa raken­netaan elek­tron­i­ikkakom­po­nen­teista laite ja ohjel­moidaan sen toim­intaa.

Liiken­neval­ot
alak­oulu (5.-6.lk)
1 h
Raken­netaan ja ohjel­moidaan liiken­neval­ot.

Odotushuone
alak­oulu (5.-6.lk)
1 h
Raken­netaan ja ohjel­moidaan ter­vey­den­hoita­jan varaus­nap­pu­la.

Liiken­neval­ot
yläk­oulu / lukio
1-2 h
Tehdään led-kytken­tä ja ohjel­moidaan kolme lediä toim­i­maan kuten liiken­neval­ot. Työ­pa­ja sopii hyvin elek­tron­i­ikkarak­en­telu­un, ohjel­moin­ti­in ja Arduinoi­hin tutus­tu­miseen.

Sääase­ma
yläkoulu/lukio
1-3 h
Kytketään kolme anturia (valo, läm­pöti­la ja kos­teus) ja ohjel­moidaan ulostu­lo käyt­täjäys­täväl­lis­es­ti.

Inter­ak­ti­ivi­nen juliste
yläkoulu/lukio
1-3 h
Liitetään juliste elek­tron­i­ikkapi­iri­in ja käytetään anturia julis­teen kon­trol­loimiseen.

Synakynä
yläkoulu/lukio
1-3 h
Tehdään kynä, joka soi samal­la kun sil­lä piir­retään. Soveltavampi työ.

Laiteen uusi elämä
yläkoulu/lukio
2-3 h
Tehdään elek­tron­i­nen laite, jota tarkastel­laan kier­to­talouden kannal­ta (ohjel­moidaan uudelleen sama laite ja koete­taan rak­en­taa uusi laite edel­lisessä kytken­nässä käyte­ty­istä kom­po­nen­teista).

 

ROBOTIIKKA

Robot­ti­a­jot (ROBBO)
alakoulu/yläkoulu/lukio
1,5-2 h
Ohjel­moidaan ROB­BO-robot­te­ja kulke­maan automaat­tis­es­ti, ohjat­tuna ja sen­sor­ei­den mukaan. Tutus­tu­taan robotin ja sen­sor­ei­den toim­intaan sekä lohko-ohjel­moin­ti­in. Ohjel­moin­nis­sa käytetään graafista Rob­bo­Scratch -ohjel­moin­tiym­päristöä.

 

PUHELINSOVELLUKSET (App Inventor)

Työ­pa­jois­sa tehdään ja ohjel­moidaan puhe­linsovel­luk­sia Android-puhe­limelle käyt­täen MIT:n kehit­tämää App Inven­tor -ohjel­maa. Puhe­linsovel­luk­sia ohjel­moidaan Scratchi­in perus­tu­val­la lohko-ohjel­moin­nil­la.

Askelmit­tari
yläkoulu/lukio
1-2 h
Tehdään askel­ten mit­taamiseen puhe­linsovel­lus, jos­sa käytetään avuk­si Android-puhe­li­men anturia askel­ten mit­taamiseen.

Kie­lenopiskelu­peli
yläkoulu/lukio
2-3 h
Tehdään Android-sovel­lus, johon voi itse lisätä ja pois­taa sano­ja. App­likaa­tio arpoo sanat sat­un­naises­sa järjestyk­sessä opiske­li­jalle.

Liikun­ta-app­likaa­tio
yläkoulu/lukio
2 h
Tehdään puhe­li­nap­p­likaa­tio vat­sal­i­hasli­ikkei­den mit­taamiseen.

 

Aal­to Junio­r­il­ta on myös mah­dol­lista laina Arduino Kit­te­jä oma­lle koul­ulle. Tieduste­lut välinei­den lainaamis­es­ta sähkö­pos­titse osoit­teeseen riikka.keto-tokoi@aalto.fi .