Elektroniikka, robotiikka ja ohjelmointi

Elek­tron­i­ikkaan, roboti­ikkaan ja ohjel­moin­ti­in liit­tyviä sivu­ja kehitetään ja työo­hjei­ta lisätään sivuille pitkin syksyä. Jos sin­ul­la on ehdo­tuk­sia, mitä töitä sin­un tai jonkun muun opet­ta­maan aineeseen voisi liit­tää, lai­ta ihmeessä mail­ia! Nyt on kehit­teil­lä muun muas­sa puhe­li­nap­p­likaa­tion tekem­i­nen kasvion keräämiseen, minkä avul­la voidaan yhdis­tää biolo­gian kasvion keräämi­nen ja ohjel­moin­ti. Aiem­min on kehitet­ty muun muas­sa sananstonopiskelu­peli, jonne oppi­laat voivat lisätä itse ohjel­moimaansa app­likaa­tioon tule­van sanako­keen sanat ja opetel­la sano­ja app­likaa­tion avul­la. Arduinon puolel­la on muun muas­sa kehitet­ty sääase­ma, jon­ka avul­la oppi­las voi rak­en­taa itse lait­teen, jol­la seu­ra­ta säätä. Saatu­jen tieto­jen avul­la oppi­las voi tehdä kuvaa­jan val­it­sev­as­ta sääti­las­ta. Ker­ro sin­un ideasi, niin kat­so­taan, miten niistä voisi tehdä hyvän työn!

Automaatio ja robotiikka

Automaa­tiotekni­ikas­sa on tar­jol­la kak­si työtä: Auto­byg­gin automaa­tio-ohjel­moin­ti­har­joi­tus pal­lon kul­jet­tamisek­si, sekä automaa­tion ja man­u­aalisen säädön tarkastelu­un käytet­tävä veden pin­nanko­rkeu­den hallinnan työ. Molem­pia töitä on vain yksi kap­pale, joten työt sopi­vat parhait­en muun sisäl­lön tuek­si, jot­ta kaikille oppi­laille riit­tää mielekästä tekemistä.

Roboti­ikas­sa meil­lä on täl­lä het­kel­lä ROBBO-robot­te­ja, joi­ta ohjel­moidaan graafisel­la Scratch-ohjel­moin­tikielel­lä. Robotin voi ohjel­moi­da esimerkik­si kulke­maan labyrin­tis­sa automaat­tis­es­ti tai ohja­ta robot­tia pelio­h­jaimen tapaan hyö­dyn­täen robotin mukana tule­via sen­sor­e­i­ta.

Elektroniikka

Elek­tro­n­isia lait­tei­ta raken­netaan Arduinoil­la. Arduinol­la tehdessä mieliku­vi­tus on rajana. Sen­sor­e­i­ta käyt­täen voidaan tehdä mit­taus­lait­tei­ta kuten sään­mit­taus­laite (voidaan mita­ta läm­pöti­laa, val­oa sekä sadet­ta), lisäämäl­lä kak­sirivisen LCD-näytön ja pain­on­ap­pu­loi­ta voidaan vuorovaikut­taa käyt­täjän kanssa kuten esimerkik­si tekemäl­lä tietok­il­pailu­peli tai käyt­tämäl­lä moot­tor­e­i­ta voidaan laite saa­da liikku­maan jot­ta vaik­ka etäisyyssen­sori pääsee scan­naa­maan ympäristöä. Arduinot voidaan myös yhdis­tää mui­hin lait­teisi­in Blue­tooth-kom­po­nen­til­la. Näin voidaan esimerkik­si Arduinol­la yhdis­tet­ty mit­taus­laite kom­mu­nikoi­da App Inven­to­ria (kat­so alla) käyt­täen Anr­doid-puhe­li­men kanssa ja kerätä tietoa taulukkoon, jos­sa kerät­ty data voidaan esit­tää graafis­es­ti.

Puhelinapplikaatiot

Puhe­li­nap­p­likaa­tiot toteutue­taan MIT App Inven­to­ril­la, jol­la voidaan tehdä puhe­li­nap­p­likaa­tioi­ta Arduinoille graafista ohjel­moin­tikieltä käyt­täen. App­likaa­tiot voivat käyt­tää puhe­li­men sen­sor­e­i­ta, joten app­likaa­tioil­la voidaan tehdä niin eri­laisia toim­i­to­ja käyt­täviä tietokilpailu/läksyjenkuulustelupelejä, sanastonopet­telu­pelin tai ihan hyvi­tuk­sek­si tehtävä peli, joka käyt­tää hyväk­si puhe­li­men kallis­tamista pelin ohjauk­ses­sa.

Fysiikan töitä

Käytet­tävis­siä on elek­tron­i­ikan kom­po­nent­ti­s­ar­jat, jän­niteläh­teet sekä vir­ta ja jän­nitemit­tar­it. Välineil­lä voi tutkia esim. vas­tusten, kon­den­saat­tor­ei­den, dio­di­en, tran­sis­to­rien kytken­töjä ja toim­intaa sekä Kirch­hof­fin ja Ohmin lake­ja. Työo­hjei­ta löy­tyy Isvetin.fi ope­tu­s­paikas­ta kohdista fysi­ik­ka, sähköop­pi ja elek­tron­i­ik­ka.

Lab­o­ra­to­rios­sa on myös kak­si USB- oskil­loskoop­pia, kak­si funk­tio­gen­er­aat­to­ria sekä kak­si värähte­ly­gen­er­aat­to­ria, U-mag­neet­te­ja kak­si kpl sekä erikokoisia kelo­ja.

Mekani­ikan vaunura­ta ja siihen val­o­por­tit, voima ja paik­ka-antu­rit sekä Molab-tiedonkeru­u­laite. Välinei­den avul­la voi tutkia mm. kim­moista tör­mäys­tä tai jousi­vakio­ta.

Lisäk­si lab­o­ra­to­rios­sa on väli­ne­sar­ja (eyest.eu), jol­la voi tehdä valo-oppi­in liit­tyviä yläk­oulun ja lukion töitä kuten välit­tää vieste­jä optisen kuidun avul­la, tutkia val­on polar­isaa­tio­ta tai dif­frak­tio­ta hilas­sa. Välineitä on kymmenelle työ­par­ille.

Tilavaraukset

Voit tark­istaa tämän het­ken tilava­rauk­set kalen­ter­ista. Jos olet liik­keel­lä ensim­mäistä ker­taa tai halu­at kysyä tarken­nuk­sia, voit soit­taa tai lait­taa sähkö­pos­tia kysyäk­sek­si lisäti­eto­ja. Voit myös täyt­tää varaus­lo­mak­keen suo­raan. Lue myös vierailu­un liit­tyvä ohjeis­tus.

Jos sin­ul­la on kysyt­tävää tai kehi­ty­se­hdo­tuk­sia, ota yhteyt­tä!
heta.narhi@aalto.fi / puh. 050–3392 472

Käyn­tiosoite:
Aal­to-yliopis­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo