Elektroniikka, ohjelmointi ja robotiikka

Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rios­sa on mah­dol­lisu­us päästä tutus­tu­maan elek­tron­i­ikkaan, roboti­ikkaan ja ohjel­moin­ti­in mie­lenki­in­tois­t­en ja toimin­nal­lis­ten työ­pa­jo­jen kaut­ta. Tutus­tu tar­jol­la ole­vi­in työ­pa­joi­hin ja varaa ryh­mälle­si sopi­va työ­pa­ja.

Ohje varauk­seen:

1) Tark­ista vapaat ajat varauska­len­ter­ista ja tutus­tu tar­jol­la ole­vi­in työ­pa­joi­hin. (Varauk­set alka­vat 17.8.)

2) Varaa opin­tokäyn­ti täyt­tämäl­lä varaus­lo­make.

3) Lue myös vierailu­un liit­tyvä ohjeis­tus.

Jos olet liik­keel­lä ensim­mäistä ker­taa tai halu­at kysyä tarken­nuk­sia, voit soit­taa tai lait­taa sähkö­pos­tia kysyäk­sesi lisäti­eto­ja.

Jos sin­ul­la on kysyt­tävää, ota yhteyt­tä!

Riik­ka Keto-Tokoi
riikka.keto-tokoi@aalto.fi
p. 0503456646

Käyn­tiosoite:
Aal­to-yliopis­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo

Työpajat

 

Elektroniikkaa ja ohjelmointia (Arduino)

Työ­pa­jois­sa raken­netaan elek­tron­i­ikkakom­po­nen­teista laite ja ohjel­moidaan sen toim­intaa.

Liiken­neval­ot 1
alak­oulu (5.-6.lk) (/yläkoulu)
1 h
Tehdään led-kytken­tä ja ohjel­moidaan kolme lediä toim­i­maan kuten liiken­neval­ot. Ohjel­moin­tia tehdään lohko-ohjel­moin­nil­la graafises­sa ohjel­moin­tiym­päristössä.
Elek­tron­i­ik­ka, ohjel­moin­ti, liiken­teen ohjaus, Arduino, teknolo­gia ympäril­lämme

Liiken­neval­ot 2
yläk­oulu / lukio
1-2 h
Tehdään led-kytken­tä ja ohjel­moidaan kolme lediä toim­i­maan kuten liiken­neval­ot. Ohjel­moin­tia tehdään tek­stipo­h­jaisel­la Arduino ohjel­moin­tikielel­lä. Työ­pa­ja sopii hyvin elek­tron­i­ikkarak­en­telu­un, ohjel­moin­ti­in ja Arduinoi­hin tutus­tu­miseen. Liiken­neval­ot työo­hje
Elek­tron­i­ik­ka, ohjel­moin­ti, liiken­teen ohjaus, Arduino, teknolo­gia ympäril­lämme

Sääase­ma
yläkoulu/lukio
1-3 h
Kytketään kolme anturia (valo, läm­pöti­la ja kos­teus) ja ohjel­moidaan ulostu­lo käyt­täjäys­täväl­lis­es­ti.
Elek­tron­i­ik­ka, ohjel­moin­ti, antu­rit, Arduino, mit­taami­nen, teknolo­gia ympäril­lämme

 

ElecArts

Ele­cArts työ­pa­jois­sa yhdis­tel­lään luo­vasti teknolo­giaa, taidet­ta ja muo­toilua. Työ­pa­jois­sa tutus­tu­taan elek­tron­i­ikkaan ja hyö­dyn­netään opit­tua omi­in luovi­in tuo­tok­si­in.

Ihmevekot­timet
alak­oulu
1,5-2h
Työ­pa­jas­sa suun­nitel­laan ja raken­netaan yksinker­tai­sista elek­tron­i­ikkao­sista omia ihmevekot­timia.
Elek­tron­i­ik­ka, rak­en­telu, muo­toilu, teknolo­gia, STEAM

Art Machine
yläkoulu/lukio
2h
Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan elek­tron­i­ikkarak­en­telu­un ja sovel­letaan työ­pa­jas­sa opit­tua omi­in elek­tro­n­isi­in taide­teok­si­in.
Elek­tron­i­ikkataide, inter­ak­ti­ivi­nen taide, muo­toilu, teknolo­gia,  design think­ing, STEAM

Arduino Design Chal­lenge
yläkoulu/lukio
2h
Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan elek­tron­i­ikkarak­en­telu­un ja ohjel­moin­ti­in Arduinol­la sekä sovel­letaan työ­pa­jas­sa opit­tua omi­in elek­tro­n­isi­in taide­teok­si­in.
Elek­tron­i­ik­ka, ohjel­moin­ti, muo­toilu, Arduino, design think­ing, STEAM

Synakynä
yläkoulu/lukio
2 h
Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan elek­tron­i­ikkaan ja raken­netaan synakynä liit­tämäl­lä lyi­jykynä osak­si vir­tapi­ir­iä. Synakynä soi samal­la, kun sil­lä piir­retään. Soveltavampi työ, sopii ryh­mälle, jol­la on jo Arduinon alkeet hal­lus­sa.
Elek­tron­i­ik­ka, ohjel­moin­ti, ääni, STEAM

 

Avaruustekniikka

Avaru­ustekni­ik­ka ja satel­li­itit
lukio
2h
Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan avaru­ustekni­ikkaan sekä satel­li­it­tei­hin Kit­Sat-ope­tus­satel­li­it­tien avul­la.
Avaru­ustekni­ik­ka, satel­li­itit, Cube­Sat, Aal­to-satel­li­itit, avaru­us­tutkimus

 

Robotiikka

Robot­ti­a­jot
alakoulu/yläkoulu
1,5-2 h
Ohjel­moidaan ROB­BO-robot­te­ja kulke­maan automaat­tis­es­ti, ohjat­tuna ja sen­sor­ei­den mukaan. Tutus­tu­taan robotin ja sen­sor­ei­den toim­intaan sekä lohko-ohjel­moin­ti­in. Ohjel­moin­nis­sa käytetään graafista Rob­bo­Scratch -ohjel­moin­tiym­päristöä.
Roboti­ik­ka, ohjel­moin­ti, sen­sorit, Scratch

 

Välineistön lain­aus
Aal­to Junio­r­il­ta on myös mah­dol­lista laina­ta Arduino sekä Micro:bit -välineitä oma­lle koul­ulle. Tieduste­lut välinei­den lainaamis­es­ta sähkö­pos­titse osoit­teeseen riikka.keto-tokoi@aalto.fi .