Elektroniikka, robotiikka ja ohjelmointi

Tilavaraukset ja yhteystiedot

Voit tark­istaa tämän het­ken tilava­rauk­set kalen­ter­ista. Jos olet liik­keel­lä ensim­mäistä ker­taa tai halu­at kysyä tarken­nuk­sia, voit soit­taa tai lait­taa sähkö­pos­tia kysyäk­sek­si lisäti­eto­ja. Voit myös täyt­tää varaus­lo­mak­keen suo­raan. Lue myös vierailu­un liit­tyvä ohjeis­tus.

Jos sin­ul­la on kysyt­tävää tai kehi­ty­se­hdo­tuk­sia, ota yhteyt­tä!

Riik­ka Keto-Tokoi
riikka.keto-tokoi@aalto.fi
p. 0503456646

Käyn­tiosoite:
Aal­to-yliopis­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo

Tehtävät työt Junior Labissa

ELEKTRONIIKKA JA OHJELMOINTI (Arduino)

Jalankulk­i­jali­iken­neval­ot
alak­oulu
1 h
Raken­netaan ja ohjel­moidaan jalankulk­i­jali­iken­neval­ot

Odotushuone
alak­oulu
1 h
Raken­netaan ja ohjel­moidaan ter­vey­den­hoita­jan varaus­nap­pu­la

Hikoi­lu­mit­tari
alak­oulu
1h
Kiin­nitetään kos­teu­san­turi ja ohjel­moidaan se toim­i­maan

Sääase­ma
alak­oulu
1-3 h
Kytketään kolme anturia (valo, läm­pöti­la ja kos­teus) ja ohjel­moidaan ulostu­lo käyt­täjäys­täväl­lis­es­ti

Liiken­neval­ot
alakoulu/yläkoulu/lukio
1-3 h
Tehdään led-kytken­tä ja ohjel­moidaan kolme lediä toim­i­maan kuten liiken­neval­ot

Inter­ak­ti­ivi­nen juliste
yläkoulu/lukio
1-3 h
Liitetään juliste elek­tron­i­ikkapi­iri­in ja käytetään anturia julis­teen kon­trol­loimiseen.

Synakynä
yläkoulu/lukio
1-3 h
Tehdään kynä, joka soi samal­la kun sil­lä piir­retään.

Laiteen uusi elämä
yläkoulu/lukio
2-3 h
Tehdään elek­tron­i­nen laite, jota tarkastel­laan kier­to­talouden kannal­ta (ohjel­moidaan uudelleen sama laite ja koete­taan rak­en­taa uusi laite edel­lisessä kytken­nässä käyte­ty­istä kom­po­nen­teista).

PUHELINAPPLIKAATIO (App Inventor)

Askelmit­tari
alakoulu/yläkoulu/lukio
1-2 h
Käytetään Android-puhe­li­men anturia askel­ten mit­taamiseen.

Kie­lenopiskelu­peli
yläkoulu/lukio
2-3 h
Tehdään Android-app­likaa­tio, johon voi lisätä ja pois­taa itse sano­ja. App­likaa­tio arpoo sanat sat­un­naises­sa järjestyk­sessä opiske­li­jalle.

Vat­sal­i­has­ap­p­likaa­tio
yläkoulu/lukio
2 h
Puhe­li­nap­p­likaa­tio vat­sal­i­has­ten tekemisen mit­taamiseen.

Pun­nerrusap­p­likaa­tio
yläkoulu/lukio
2 h
Puhe­li­nap­p­likaa­tio pun­nerrusten tekemisen mit­taamiseen.

Elek­tron­i­ikkalait­teenkon­trol­loin­ti
yläkoulu/lukio
2-3 h
Tehdään yksinker­tainen led-kytken­tä ja puhe­li­nap­p­likaa­tio, jol­la sytetään ja sam­mute­taan led.

PUHELINAPPLIKAATIO (Android Studio)

Android-puhe­li­nap­p­likaa­tioiden perus­teet
yläkoulu/lukio
2-3 h
Käy­dään puhe­li­nap­p­likaa­tioiden peruskom­po­nen­tit: tek­sti, kuva, uuden sivun avaami­nen sekä toisen app­likaa­tion (kam­er­an) käyt­tämi­nen. Tes­taamme puhe­li­men toim­intaa tietokoneel­la ole­van emu­laat­torin avul­la.

NETTISIVUJEN TEKEMINEN (HTML, CSS, JavaScript)

Net­ti­sivu­jen perus­teet
yläkoulu/lukio
2-3 h
Käy­dään läpi net­ti­sivu­jen peruskom­po­nen­tit: tek­sti, kuva, uuden sivun avaami­nen, toimin­nalli­nen pain­on­ap­pi, sekä respon­ssi­iviset (saadaan sivu toim­i­maan tietokoneen näytöl­lä, tabletil­la ja puhe­limel­la) sivut.

ROBOTIIKKA (ROBBO)

Robot­ti­a­jot
alakoulu/yläkoulu/lukio
1,5-2 h
Ohjel­moidaan blok­ki-ohjel­moin­nil­la robot­te­ja kulke­maan automaat­tis­es­ti, ohjat­tuna ja sen­sor­ei­den mukaan.

Robot­ti + fysi­ik­ka
alakoulu/yläkoulu/lukio
2-3 h
Kuten robot­ti­a­jot, minkä lisäk­si käytämme robot­tia kitkan mit­taamiseen.

Robot­ti + Arduino-antu­rit
yläkoulu/lukio
2-3 h
Liitetään robot­ti­ik­ka-ajon lisäk­si robot­ti­in myös Arduino-anture­i­ta.

ELEKTRONIIKKA MIKROSKOPIA (pöytä-SEM)

Mikro­maail­ma
alakoulu/yläkoulu/lukio
2-3 h)
Kuvataan oppi­laiden näyt­teitä elek­tron­imikrosopi­al­la.

VALO JA AKUSTIIKKA

Valo
alakoulu/yläkoulu
2 h
Tehdään mit­tauk­sia val­osta ja tait­tumis­es­ta, sekä lähetetään lopus­sa val­okuidul­la vieste­jä kaver­ille.

Ääni
alakoulu/yläkoulu
2 h
Tehdään mit­tauk­sia taa­ju­ud­es­ta, sekä pro­toil­laan erim­it­tai­sista ja pak­su­i­sista lan­go­ista kielisoitin.

TIEDONKÄSITTELY

Itsemi­tatun sää­datan käsit­te­ly
yläkoulu/lukio
2-3 h
Mitataan Sääse­mal­la (ks työo­hje kohdas­ta Elek­tron­i­ik­ka ja ohjel­moin­ti) dataa ja käsitel­lään dataa excelis­sä kuten kuvaa­jia ja yleisimpiä funk­tioi­ta.