Fysiikka

Fysi­ikan alal­ta Aal­to-yliopis­to Junior tar­joaa val­oon, sähköön, läm­pöön, liik­keeseen ja ter­veyste­knolo­giaan liit­tyviä työ­pa­jo­ja. Voit vali­ta näistä sopi­van työn toimin­nal­liselle opin­tokäyn­nil­lenne. Ajan varaami­nen tapah­tuu lomak­keel­la hie­man alem­pana sivua.

Valittavat työpajat

ALAKOULU
Otsikko

Aihealueet, avain­sano­ja

Kesto
Naulas­ta sähkö­mag­neet­ti [Ope] Sähkö, mag­net­is­mi, mag­neet­ti 30-40min
Herkulli­nen paris­to [Ope] Sähkö, vir­tapi­iri 30min
Ovi­sum­meri [Ope] Sähkö, vir­tapi­iri 30min
Kanan­mu­na pul­loon [Ope] Läm­pö, läm­pölaa­jen­e­m­i­nen, paine 30min
Tihey­den määrit­tämi­nen [Ope] Tiheys, mas­sa, tilavu­us 40-60min
Veden mat­ka [Ope] Aineen olo­muodot, veden kier­tokulku 40-60min
Liik­keen kuvaa­jat [Ope] Paik­ka, nopeus, kiihtyvyys 60-75min
Val­on värit [Ope] Valo, väri, linssit, val­okuitu, spek­tri 75-90min

 

 

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VÄLINEET

Käytet­tävis­sä on elek­tron­i­ikan kom­po­nent­ti­s­ar­jat, jän­niteläh­teet sekä vir­­ta- ja jän­nitemit­tar­it. Välineil­lä voi tutkia esim. vas­tusten, kon­den­saat­tor­ei­den, dio­di­en, tran­sis­to­rien kytken­töjä ja toim­intaa sekä Kirch­hof­fin ja Ohmin lake­ja.Lab­o­ra­to­rios­sa on myös kak­si USB-oskil­loskoop­pia, kak­si funk­tio­gen­er­aat­to­ria sekä kak­si värähte­ly­gen­er­aat­to­ria, U-mag­neet­te­­ja kak­si kap­palet­ta sekä erikokoisia kelo­ja.Mekani­ikan vaunura­ta ja siihen val­o­por­tit, voima- ja paik­­ka-antu­rit sekä Vernier-mit­tausautomaa­tiovä­lineistöä. Välinei­den avul­la voi tutkia mm. kim­moista tör­mäys­tä tai jousi­vakio­ta.Lisäk­si lab­o­ra­to­rios­sa on väli­ne­sar­ja (eyest.eu), jol­la voi tehdä valo-oppi­in liit­tyviä yläk­oulun ja lukion töitä kuten välit­tää vieste­jä optisen kuidun avul­la, tutkia val­on polar­isaa­tio­ta tai dif­frak­tio­ta hilas­sa.

TILAVARAUKSET

Voit tark­istaa tämän het­ken tilava­rauk­set Varauska­len­ter­ista. (Varauk­set alka­vat 17.8.) Varaa fysi­ikan töille aika Aal­to Junior -lab­o­ra­to­ri­oon täl­lä lomak­keel­la. Lue myös vierailu­un liit­tyvä ohjeis­tus.


Lisäti­eto­ja vierailuista: Pil­vi Saaris­to pilvi.saaristo@aalto.fi
Lisäti­eto­ja sisäl­löistä: Eija Myö­tyri, eija.myotyri@aalto.fi, puh. 050 516 6101Käyn­tiosoite:
Aal­­to-yliopis­­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo

YLÄKOULU
Otsikko

Aihealueet, avain­sano­ja

Kesto
Omi­nais­läm­pöka­p­a­siteet­ti – vesi (ja hiek­ka) [Ope] Läm­pö, omi­nais­läm­pöka­p­a­siteet­ti, mit­tauk­set 60-75(+30)min
Opti­ik­ka: Linssit [Ope] Opti­ik­ka, linssit, valo, teleskoop­pi 30min
Viesti val­ol­la [Ope] Opti­ik­ka, kokon­aishei­jas­tu­mi­nen, salakir­joi­tus, val­okuitu 60min
Tihey­den määrit­tämi­nen [Ope] Tiheys, mas­sa, tilavu­us 40-60min
Liik­keen kuvaa­jat [Ope] _ Paik­ka, nopeus, kiihtyvyys 60-75min
Mitat­tu minä [Ope] Ter­veyste­knolo­gia, hyv­in­voin­ti, ihmi­nen, mit­tauk­set 60-75min
LUKIO
Otsikko

Kurssi

Aihealueet, avain­sano­ja

Kesto
Omi­nais­läm­pöka­p­a­siteet­ti – vesi ja hiek­ka [Ope] FY2, Työkurssi Läm­pö, omi­nais­läm­pöka­p­a­siteet­ti, mit­tauk­set 90min
Ener­giaa faasimuu­tok­sis­sa [Ope] FY2 Läm­pö, ener­gia, faasimuu­tos 40-60min
Voimia ja tör­mäyk­siä vaunuradal­la [Ope][Opp1][Opp2][Opp3] FY4 Voima, liike, ener­gia, impulssi 90min
Viesti val­ol­la [Ope] FY6 Opti­ik­ka, kokon­aishei­jas­tu­mi­nen, salakir­joi­tus 60-75min
Pienois­tes­la­muun­ta­ja [Ope] FY3/6 Sähkö, tran­sis­tori, induk­tio 60-120min
Val­on dif­frak­tio [Ope] _ FY6 _ Valo, aal­tolu­onne, dif­frak­tio, inter­fer­enssi 90min