Fysiikka

Aal­to-yliopis­ton Junior­in fysi­ikan aktivi­teet­te­ja laa­jen­netaan vuo­den 2018 aikana.

Tutus­tu sil­lä välin elek­tron­i­ik­ka, roboti­ik­ka ja ohjel­moin­ti -tar­jon­taamme.

Voit tiedustel­la jo ole­mas­sa ole­via fysi­ikkaan liit­tyviä töitä, joi­ta opet­ta­ja voi saa­pua oppi­las­ryh­män kanssa toteut­ta­maan. Mukana on muun muas­sa mekani­ikkaan ja valo-oppi­in liit­tyviä töitä.

Tilava­rauk­set ja yhtey­de­not­to: Eija Myö­tyri, eija.myotyri@aalto.fi puh. 050–3010 613