Insinöörisuunnittelu ja -mallinnus

Aal­to-yliopis­to Junior tar­joaa insinöörisu­un­nit­telu­un liit­tyviä har­joituk­sia, jois­sa tiim­i­työsken­te­ly ja rak­en­te­lu­taidot har­jaan­tu­vat. Myös 3D-mallinnuk­sel­la on omat sisältön­sä, jot­ka tutus­tut­ta­vat oppi­laat insinööreille tärkeisi­in dig­i­taal­isi­in työkalui­hin. Suun­nit­teluhar­joituk­sis­sa tutus­tu­taan insinöörimäiseen ongel­man­ratkaisu­un eri­lais­ten leikkimielis­ten suun­nit­teluhaastei­den kaut­ta. Töi­hin on myös sisäl­lytet­ty kokeel­lista mit­taamista sekä tieteen sisältöjä.

Tilava­rauk­set opin­tokäyn­nille
Voit tark­istaa tämän het­ken tilava­rauk­set kalen­ter­ista. Kun olet löytänyt sopi­van vapaan ajan, voit vara­ta opin­tokäyn­nin täl­lä lomak­keel­la. (Varauk­set alka­vat 17.8.)

Opin­tokäyn­ti­in liit­tyvis­sä asiois­sa ole yhtey­dessä insinööri­ti­etei­den korkeak­oulun ko­or­di­naat­toriin:
Tom­mi Sap­pinen, tommi.sappinen@aalto.fi

Käyn­tiosoite:
Aal­­to-yliopis­­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo

Opintokäynnit

3D-Mallinnus osa 1

Tutus­tu­taan 3D-mallinnuk­seen ja yksinker­taiseen Tin­ker­cad 3D-mallinnu­so­hjel­maan. Oppi­laat tekevät ohjat­tu­ja har­joituk­sia, ja pää­sevät suun­nit­tel­e­vat oma­toimis­es­ti kap­palei­ta.

Avain­sano­ja: 3D-mallinnus, CAD, Tietotekni­ik­ka, 3D-tulostus
Kesto: har­joi­tusten määrästä riip­puen 1, 2 tai 3 h
Sopii ala-ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille.

3D-Mallinnus osa 2

Pere­hdytään 3D-mallinnuk­seen ja ammat­ti­lais­ta­son Creo Para­met­ric mallinnu­so­hjel­maan. Oppi­laat opet­tel­e­vat mallintamista ohjat­tu­jen har­joi­tusten avul­la. HUOM! Tätä työ­pa­jaa ei jär­jestetä Aal­to Junior­in lab­o­ra­to­rios­sa vaan kam­puk­sen tietokonelu­okas­sa, joten ilmoit­tau­tu­miseen ei tarvitse kat­soa Junior varauska­len­te­ria. Sovi opin­tokäyn­ti suo­raan koor­di­naat­torin kanssa.

Avain­sano­ja: 3D-mallinnus, CAD, Tietotekni­ik­ka, 3D-tulostus
Kesto: har­joi­tusten määrästä riip­puen 1, 2 tai 3 h
Sopii yläk­oul­u­laisille ja luki­o­laisille.

Spaget­tisil­ta

Työssä opi­taan suun­nit­telua ja raken­netaan sil­ta käyt­täen pääraken­nus­ma­te­ri­aali­na spaget­tia. Mit­taamme sil­to­jen kuor­mankan­tokykyä pun­nusten avul­la.

Avain­sano­ja: Voima, Kuor­ma, Arkkite­htu­uri, Luju­u­sop­pi
Kesto: n. 2 h
Sopii ala- ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille.

Kanan­mu­nan tipu­tus

Tehtävänä on suun­nitel­la kehikko tai muu laite, jol­la kanan­mu­na voidaan tiput­taa mah­dol­lisim­man korkeal­ta sen särkymät­tä. Kanan­mu­nan tör­mäys­tä analysoidaan voima-anturil­la.

Avain­sano­ja: Impulssi, Mekani­ikan perus­lait, Tör­mäys, Aero­dy­nami­ik­ka
Kesto: n. 2 h
Sopii ala- ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille.

Vaah­tokarkki­torni

Tehtävänä on rak­en­taa anne­tu­il­la raken­nus­ma­te­ri­aaleil­la mah­dol­lisim­man korkea torni, joka kan­nat­telee vaah­tokarkkia määrä­tyn ajan.

Avain­sano­ja: Voima, Kuor­ma, Tas­apaino, Vipu
Kesto: n. 1 h
Sopii ala- ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille. 

Hydrauli­nen präs­si

Työssä tutus­tu­taan paineeseen ja sen omi­naisuuk­si­in, sekä raken­netaan ryh­mis­sä pienoiskokoinen hydrauli­nen präs­si. Präs­seil­lä voidaan painaa esimerkik­si vaah­tokarkke­ja tai rikkoa kanan­mu­na.

Avain­sano­ja: Paine, Hydrauli­ik­ka, Pin­ta-ala, Voima
Kesto: n. 1,5 h
Sopii ala- ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille.

Put-put-vene

Työssä tutus­tu­taan yksinker­taiseen läm­pövoimakoneeseen ja raken­netaan ryh­mis­sä läm­pövoimakoneel­la liikku­va vene. Venei­den ja moot­torin toimivu­us tes­tataan.

Avain­sano­ja: Ter­mo­dy­nami­ik­ka, Läm­pövoimakone, Tekni­ik­ka
Kesto: n. 2h
Sopii ala- ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille

Mec­ca­noa­jot

Har­joituk­ses­sa raken­netaan ryh­mis­sä leikkimielistä kil­pailua varten mäki­au­tot Mec­ca­noista ja opi­taan mekani­ikan perustei­ta ener­gian ja voimien kaut­ta. Tämän työn kaut­ta saat­taa teekkarikult­tuurikin tul­la tutuk­si!

Avain­sano­ja: Mekani­ik­ka, Rak­en­telu, Suun­nit­telu, Kil­pailu
Kesto: n. 2h
Sopii ala- ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille.

Met­al­lien kier­to­talous

Har­joituk­ses­sa mietitään met­al­lien keräyk­seen ja kier­rä­tyk­seen liit­tyviä tekni­ikoi­ta. Eri met­al­lit ja niiden omi­naisu­udet tule­vat tutuk­si kier­to­talouden näkökul­mas­ta. Myös kier­rätet­ty­jen met­al­li­jakei­den jalostuk­seen ja uudelleenkäyt­töön pere­hdytään.

Avain­sano­ja: Kier­to­talous, Ympäristö, Met­al­lit, Teknolo­gia, Kemia
Kesto: n. 2h
Sopii ala- ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille