Insinöörisuunnittelu ja -mallinnus

Aal­to-yliopis­to Junior tar­joaa insinöörisu­un­nit­telu­un liit­tyviä suun­nit­teluhar­joituk­sia sekä tiet­ty­i­hin aihealueisi­in keskit­tyviä raste­ja. Suun­nit­teluhar­joituk­sis­sa tutus­tu­taan insinöörimäiseen ongel­man­ratkaisu­un eri­lais­ten leikkimielis­ten suun­nit­teluhaastei­den kaut­ta. Töi­hin on myös sisäl­lytet­ty kokeel­lista mit­taamista ja fysi­ikan sisältöjä.

Tilava­rauk­set opin­tokäyn­nille
Voit tark­istaa tämän het­ken tilava­rauk­set kalen­ter­ista. Varaa aika sähkö­pos­til­la. Opin­tokäyn­ti­in liit­tyvis­sä asiois­sa ole yhteydssä insinööri­ti­etei­den korkeak­oulun ko­or­di­naat­toriin, Tom­mi Sap­piseen tommi.sappinen@aalto.fi.

Käyn­tiosoite:
Aal­­to-yliopis­­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo

Suunnitteluharjoitukset

3D-Mallinnus: Tule­vaisu­u­den elinympäristön laite

Tutus­tu­taan yksinker­taiseen Tin­ker­CAD-mallinnu­so­hjel­maan ja oppi­laat suun­nit­tel­e­vat omat esineen­sä. Liitet­tävis­sä esimerkik­si teemaan “Tule­vaisu­u­den elinympäristö”.

Kesto: n. 2 h
Sopii ala-ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille.

Kanan­mu­nan tipu­tus

Tehtävänä on suun­nitel­la kehikko tai muu laite, jol­la kanan­mu­na voidaan tiput­taa mah­dol­lisim­man korkeal­ta sen särkymät­tä. Tutkimme tör­mäystapah­tu­maa suurnopeuskam­er­al­la.

Avain­sano­ja: Impulssi, Mekani­ikan perus­lait, Tör­mäys, Aero­dy­nami­ik­ka
Kesto: n. 2 h
Sopii ala-ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille.

Spaget­tisil­ta

Työssä raken­netaan sil­ta käyt­täen pääraken­nus­ma­te­ri­aali­na spaget­tia. Mit­taamme voima-anturil­la sil­to­jen kuor­mankan­tokykyä.

Avain­sano­ja: Voima, Kuor­ma, Arkkite­htu­uri, Luju­u­sop­pi
Kesto: n. 2 h
Sopii ala- ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille.

Vaah­tokarkki­torni

Tehtävänä on rak­en­taa anne­tu­il­la raken­nus­ma­te­ri­aaleil­la mah­dol­lisim­man korkea torni, joka kan­nat­telee vaah­tokarkkia määrä­tyn ajan.

Avain­sano­ja: Voima, Kuor­ma, Tas­apaino, Vipu
Kesto: 1 h
Sopii ala- ja yläk­oul­u­laisille sekä luki­o­laisille. 

Ras­timuo­toiset har­joituk­set

Rasti­har­joituk­set ovat kestoltaan lyhyem­piä ja ne suorite­taan pienem­mis­sä ryh­mis­sä (3-5 oppi­las­ta ras­tia kohden). Suosit­telemme val­it­se­maan noin 3-5 ras­tia opin­tokäyn­nille sen kestos­ta ja ryh­mäkoos­ta riip­puen. Rastit kestävät keskimäärin 30 min.

Kierre
Mit­taamme eri kiertei­den nousua ja mietimme miten nousu vaikut­taa ruu­vien käyt­täy­tymiseen

Paine
Tutkimme, miten paine, pin­ta-ala ja voima vaikut­ta­vat toisi­in­sa rak­en­ta­mal­la prässin lääkeruiskuista.

Res­o­nanssi
Tutkimme, miten jousi pun­nus jousi -jär­jestelmä käyt­täy­tyy eri taa­juuk­sisil­la herät­teil­lä.

Heil­uri
Mit­taamme heil­urin jak­son­aikaa. Selvitämme, miten anturin anta­ma jän­nites­ig­naali muun­netaan asteik­si.

Konenäkö
Kali­broimme konenäkö-ohjel­man tun­nista­maan eri värisiä kohtei­ta.