Varauskalenteri

Ilmoita­mme eloku­un toisel­la viikol­la syksyn 2020 toimin­nas­tamme. Odotamme yliopis­ton ohjeis­tus­ta ja seu­raamme koronati­lanteen kehit­tymistä. Opin­tokäyn­te­jä voi vara­ta ennakkoti­eto­jen mukaan 17.8 alka­en. Tiedo­tamme tästä lisää mah­dol­lisim­man pian.

Kos­ka tavat­taisi­in? Alla olev­as­ta Varauska­len­ter­ista näet Aal­to Junior -lab­o­ra­to­ri­on vapaat ajat. Tutus­tu eri teemoi­hin ja varaa vierailu lab­o­ra­to­ri­oomme.

Varaus tapah­tuu lomak­keel­la alla ole­vista teemoista. Ilmoi­ta samal­la varauska­len­ter­ista löy­tynyt vapaa aika. Varauska­len­teri löy­tyy tämän sivun alalaidas­ta (vier­itä sivu­palkkia riit­tävästi alaspäin).

Pyy­dämme varaa­maan ajan vähin­tään kak­si viikkoa etukä­teen. Emme valitet­tavasti pysty aina jär­jestämään vierailu­ja muu­ta­man päivän varoi­tusa­jal­la.

Biotekni­ik­ka
Elek­tron­i­ik­ka, roboti­ik­ka ja ohjel­moin­ti
Fysi­ik­ka
Insinöörisu­un­nit­telu ja -mallinnus
Kemia
Matem­ati­ik­ka
Taide ja muo­toilu

Lisätiedot: pilvi.saaristo@aalto.fi