Varauskalenteri

Aal­to-yliopis­to Junior on sul­jet­tu 16.3-31.5.2020. Pyrimme toimen­piteel­lä tekemään oman osamme koron­aviruk­sen pys­täyt­tämisek­si. Päiv­itämme tilan­net­ta verkko­sivuil­lamme ja Face­bookissa.

Kos­ka tavat­taisi­in? Alla olev­as­ta Varauska­len­ter­ista näet Aal­to Junior -lab­o­ra­to­ri­on vapaat ajat. Tutus­tu eri teemoi­hin ja varaa vierailu lab­o­ra­to­ri­oomme.

Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio on täy­teen varat­tu kevääk­si 2020 (muu­ta­ma aika löy­tyy toukoku­un viimeiseltä viikol­ta).

Varaus tapah­tuu lomak­keel­la alla ole­vista teemoista. Ilmoi­ta samal­la varauska­len­ter­ista löy­tynyt vapaa aika. Varauska­len­teri löy­tyy tämän sivun alalaidas­ta (vier­itä sivu­palkkia riit­tävästi alaspäin).

Pyy­dämme varaa­maan ajan vähin­tään kak­si viikkoa etukä­teen. Emme valitet­tavasti pysty aina jär­jestämään vierailu­ja muu­ta­man päivän varoi­tusa­jal­la.

Biotekni­ik­ka
Elek­tron­i­ik­ka, roboti­ik­ka ja ohjel­moin­ti
Fysi­ik­ka
Insinöörisu­un­nit­telu ja -mallinnus
Kemia
Matem­ati­ik­ka
Taide ja muo­toilu

Lisätiedot: pilvi.saaristo@aalto.fi