Kemia

Monipuoliseen työ­va­likoimaan kuu­lu­vat mm. spek­tro­fome­tria, rikostekniset työt, aurinko­ken­non valmis­tus ja alak­oul­u­laisille sopi­vat työt.

Käytet­tävis­sä ole­via välineitä ja lait­tei­ta ovat mm:

  • Neljä isoa vetokaap­pia, joista kuhunkin mah­tuu esim. kak­si tis­laus­lait­teis­toa. Vetokaap­pi­en varus­tuk­seen kuu­lu­vat läm­mit­tävät mag­neet­tisekoit­ta­jat, bun­sen­lam­put, läm­pöhau­teet, byretit, ym.
  • UV-Vis-spek­tro­fo­tometri
  • Kro­matografe­ja
  • Mit­tausautomaa­tioan­ture­i­ta
  • Kam­er­al­la ja näytöl­lä varustet­tu mikroskoop­pi
  • Kuusi sar­jaa finnpipet­te­jä
  • Elek­tro­foreesi­lait­teis­to, jos­sa kam­era

Tilavaraukset

Voit tark­istaa tämän het­ken tilava­rauk­set kalen­ter­ista. Varaa aika lomak­keel­la. Lue myös vierailu­un liit­tyvä ohjeis­tus.

Lisätiedot ja yhtey­de­no­tot:

Opin­tokäyn­ti­in liit­tyvis­sä asiois­sa Vierailuko­or­di­naat­tori Otto Uusi­paik­ka otto.uusipaikka@aalto.fi

Mui­hin kemi­aan liit­tyvis­sä asiois­sa CHEM-koor­di­naat­tori Karl Mih­hels karl.mihhels@aalto.fipuh. 050–5132 852

Käyn­tiosoite:
Aal­to-yliopis­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo

 Kemian kokeelliset työohjeet

1.Kasvien väriaineiden erotus

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: Liukoisu­us, kro­matografia (TLC), poolisu­us, karotenoid­it

2. Antosyaniinin erotus punakaalista ja pH-riippuvuuden tarkastelu

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: alak­oulu, yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: hap­pa­muus, emäk­sisyys, indikaat­tori, tutkimi­nen ja kokeilem­i­nen, luon­non rak­en­teet

3. Viherhiukkasten eristäminen ja tarkastelu mikroskoopilla

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: ero­tus­menetelmät, mikrosko­pointi, viher­hiukkaset

4. Aspiriinin valmistus

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: Orgaa­ni­nen syn­teesi, kemi­alli­nen reak­tio, toimin­nal­liset ryh­mät

5. Cis-trans-isomerian vaikutus aineen ominaisuuksiin

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: lukio
Avain­sano­ja: Iso­me­ria, läm­pöti­lan vaiku­tus omi­naisuuk­si­in

6. Potentiometrinen titraus

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: lukio
Avain­sano­ja: titraus, kak­siar­voinen emäs, kuvaa­jan piirtämi­nen ja tulk­in­ta

7. Spektrofotometria: Kobolttipitoisuuden määritys

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: lukio
Avain­sano­ja: spek­tro­fo­tome­tria, kvan­ti­tati­ivi­nen määri­tys, stan­dard­is­uo­ra

8. Spektrofotometria: Nikkelipitoisuuden määritys

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: lukio
Avain­sano­ja: spek­tro­fo­tome­tria, kvan­ti­tati­ivi­nen määri­tys, stan­dard­is­uo­ra

9. Nestekiteen valmistus

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: Seok­sen omi­naisu­udet, kider­akenne, nestekide

10. Hydrofobinen hopeapeili

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: Pelk­istymi­nen, hydro­fo­bisu­us, kemi­alli­nen reak­tio

11. Titaanidioksidi-vadelma-aurinkokennon valmistaminen

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: Aurinko­ken­no, sähkökemi­alli­nen reak­tio, kestävän tule­vaisu­u­den rak­en­t­a­mi­nen, kemi­alli­nen energin­lähde

12. Rikos Aalto-yliopistossa

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: Tutkimi­nen, kemi­alli­nen reak­tio, mikrosko­pointi, paperikro­matografia, mys­teeri

13. Biomuovia mikrossa

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: alak­oulu, yläk­oulu
Avain­sano­ja: Tutkimi­nen ja kokeilem­i­nen, luon­non rak­en­teet, kestävän tule­vaisu­u­den rak­en­t­a­mi­nen, kemi­alli­nen reak­tio, seok­sen omi­naisu­udet, luon­non poly­meer­it, tärkkelys

14. Muovia maidosta

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: alak­oulu, yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: Tutkimi­nen ja kokeilem­i­nen, luon­non rak­en­teet, kestävän tule­vaisu­u­den rak­en­t­a­mi­nen, kemi­alli­nen reak­tio, seok­sen omi­naisu­udet, luon­non poly­meer­it, pro­tei­init

15. Limoneenin uutto appelsiineista höyrytislauksella

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: lukio
Avain­sano­ja: ero­tus­menetelmät, tis­laus, höyrystymi­nen, osoi­tus­reak­tio

16. Suolat sekaisin

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf

Koulut: yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: Liuken­e­m­i­nen, entalpia, kuvaa­jan tulk­in­ta, tutkimi­nen

17. Sokerisateenkaaret

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: alak­oulu
Avain­sano­ja: Tutkimi­nen ja kokeilem­i­nen, veden omi­naisu­udet, pitoisu­us, sok­er­il­i­u­os, tiheys

18. DNAn eristäminen

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: Ero­tus­menetelmät, DNA:n denatur­oi­tu­mi­nen, biokemia

19. Puunlajin tunnistus mikroskoopilla

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: lukio
Avain­sano­ja: Puu­la­jit, omi­naisu­udet, puun­jalostus, biolo­gia

20. Paperin valmistus

Tulos­sa

21. Tuoksuvien esterien synteesi

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf

Koulut: yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: Orgaa­ni­nen syn­teesi, toimin­nal­liset ryh­mät, esteröin­ti

22. Saippuan valmistus

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf
lär-pdf, elev-pdf

Koulut: yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: Kemi­alli­nen reak­tio, orgaa­ni­nen suo­la, emäk­sisyys

23. Takavarikko tullissa

Tiedos­tot
opp-pdf

Koulut: yläk­oulu, lukio
Avain­sano­ja: Spek­troskopia, FTIR, kval­i­tati­ivi­nen ana­lyysi

24. Tulevaisuuden autot

Tiedos­tot
ope-pdf, opp-pdf

Koulut: alak­oulu, yläk­oulut, lukio
Avain­sano­ja: Tutkimi­nen ja kokeilem­i­nen, kestävän tule­vaisu­u­den rak­en­t­a­mi­nen, sähkökemi­alli­nen reak­tio, polt­to­ken­no, kaa­sut, kemi­alli­nen ener­gia, veden molekyy­likaa­va