Matematiikka

Työ­va­likoimaan kuu­luu avaru­us­ge­ome­tri­an töitä, jois­sa oppi­laat pää­sevät tutki­maan eri­laisia matem­ati­ikan ilmiöitä kolmi­u­lot­teisia mallikap­palei­ta rak­en­ta­mal­la. Ker­ral­la työsken­telemään mah­tuu yksi luok­ka (maks. 32 oppi­las­ta).

Työo­hjeet:

Oheis­ma­te­ri­aale­ja: monikul­mio­taulukko, Pla­tonin kap­paleet-taulukko

Voit tark­istaa tämän het­ken tilava­rauk­set Varauska­len­ter­ista. Lue myös vierailu­un liit­tyvä ohjeis­tus.

TILAVARAUKSET
Varaa matem­ati­ikan töille aika Aal­to Junior -lab­o­ra­to­ri­oon täl­lä lomak­keel­la. (Varauk­set alka­vat 17.8.)
Lisäti­eto­ja vierailuista: Pil­vi Saaris­to pilvi.saaristo@aalto.fi

Lisäti­eto­ja sisäl­löistä: Eija Myö­tyri, eija.myotyri@aalto.fi, puh. 050 516 6101


Käyn­tiosoite:
Aal­to-yliopis­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo