Taide ja muotoilu

Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rios­sa pääsee tutus­tu­maan taiteen ja tieteen rajap­in­toi­hin elek­tron­i­ikkataiteesta kaupunkisu­un­nit­telu­un. Alo­jen­välisyys sekä taiteen ja muo­toilun uudet suun­nat ovat keskiössä toiminnallisil­la vierailuil­la. Kouluryh­mille mak­sut­to­mia pajo­ja löy­tyy kaikille koulu­asteille alalu­ok­ista lukioon.

Jär­jestet­tävät käyn­nit ovat tyyp­il­lis­es­ti noin puo­len­toista tun­nin mit­taisia vierailu­ja, joiden aikana tutus­tu­taan taiteen ja tieteen yhteistyön mah­dol­lisuuk­si­in tietyssä taiteen tai muo­toilun osa-alueessa (ks. tar­jon­ta alla). Suositel­tu ryh­mäkoko on enin­tään 25 oppi­las­ta.

Tark­ista ensin vapaat ajat varauska­len­ter­istamme, tutus­tu sisältöi­hin ja täytä varaus­lo­make! Opetus­sisäl­löstä kan­nat­taa olla etukä­teen yhtey­dessä Aal­to Junior -koor­di­naat­tori­in. Vierail­uryh­män toiveet ote­taan mah­dol­lisuuk­sien mukaan huomioon.

1)   Tark­ista vapaat ajat varauska­len­ter­ista

2)    Varaa käyn­ti varaus­lo­mak­keel­la

Koor­di­naat­tori (taide ja muo­toilu):
Ida Ruuth
ida.ruuth@aalto.fi
p. 050 470 5560

Käyn­tiosoite:
Aal­­­to-yliopis­­­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo

Tar­jot­ta­vat sisäl­löt

ELECARTS (varaa) – UUSI SISÄLTÖ !
Ele­carts työ­pa­jois­sa yhdis­tel­lään luo­vasti elek­tron­i­ikkaa, taidet­ta ja muo­toilua.

Ihmevekot­timet
1,5-2h
alak­oulu
elek­tron­i­ik­ka, muo­toilu, design, Ele­cArt, STEAM
Työ­pa­jas­sa suun­nitel­laan ja raken­netaan yksinker­tai­sista elek­tron­i­ikkao­sista omia ihmevekot­timia.

Art machine
2h
yläkoulu/lukio

elek­tron­i­ikkataide, inter­ak­ti­ivi­nen taide, muo­toilu, Ele­cArt, STEAM
Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan elek­tron­i­ikkarak­en­telu­un ja sovel­letaan työ­pa­jas­sa opit­tua omi­in elek­tro­n­isi­in taide­teok­si­in.

Arduino design chal­lenge
2h
yläkoulu/lukio

Elek­tron­i­ik­ka, ohjel­moin­ti, muo­toilu, design think­ing, Ele­cArt, STEAM
Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan elek­tron­i­ikkarak­en­telu­un ja ohjel­moin­ti­in Arduinol­la sekä  sovel­letaan työ­pa­jas­sa opit­tua omi­in elek­tro­n­isi­in taide­teok­si­in.

Synakynä
1-3 h
yläkoulu/lukio
Elek­tron­i­ik­ka, ohjel­moin­ti, ääni, Ele­cArt, STEAM
Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan elek­tron­i­ikkaan ja raken­netaan synakynä liit­tämäl­lä lyi­jykynä osak­si vir­tapi­ir­iä. Synakynä soi samal­la, kun sil­lä piir­retään. Soveltavampi työ, sopii ryh­mälle, jol­la on jo Arduinon alkeet hal­lus­sa.

 

ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU (varaa)

Tule­vaisu­u­den kaupun­ki – UUSI SISÄLTÖ
2h
alak­oulu / yläk­oulu / lukio
kaupunkisu­un­nit­telu, ryh­mä­työ, keskustelu ja kom­mu­nikoin­ti, pieno­is­malli, julki­nen- vs.
yksi­tyi­nen tila, maise­ma-arkkite­htu­uri, mit­takaa­va, kaupunki­ti­la, ympäristö
Haaveiletko omas­ta skeit­tipuis­tos­ta tai kaikkien kaupunki­lais­ten yhteis­es­tä puu­tarhas­ta? Sopisiko lähipuis­toosi julki­nen sauna tai kaikille avoin esi­in­tymis­la­va? Kaupunkisu­un­nit­telu on poikki­ti­eteel­listä ryh­mä­työtä, jos­sa tarvi­taan eri alo­jen ammat­ti­laisia. Tule­vaisu­u­den kaupun­ki-työ­pa­jas­sa työsken­nel­lään ryh­mässä ja suun­nitel­laan kaupunki­laisille uusi julki­nen tila.

Posti­paket­ti­haaste – UUSI SISÄLTÖ
1,5-2h
alakoulu/yläkoulu/lukio
arkkite­htu­uri, mit­takaa­va, poh­japi­ir­ros, pieno­is­malli, kolmi­u­lot­teinen rak­en­t­a­mi­nen,
mate­ri­aalit ja tun­nel­mat
Työ­pa­jas­sa osal­lis­tu­jat haaste­taan luo­vaan tila­su­un­nit­telu­un annet­tu­jen mate­ri­aalien ja ajan raameis­sa. Tehtävä tutus­tut­taa osal­lis­tu­jat mit­takaavaan ja pieno­is­mall­in tekemiseen.

Valais­in­työ­pa­ja
2h
yläk­oulu / lukio
kier­to­talous, muo­toilu, romu­taide, design think­ing 

Mat­ka Mar­si­in ja mui­ta muo­toiluhaastei­ta
1,5h
alak­oulu
muo­toilu, design think­ing

 

BIOTAIDE (varaa)
Bio­taidet­ta tehdään biote­knolo­gian välineil­lä ja eläväl­lä mate­ri­aalil­la. Taiteen mate­ri­aali­na voivat toimia niin bak­teeriv­il­jelmät, DNA, sam­mal kuin sienetkin. Bio­taiteessa voimme haas­taa ihmiskeskeistä maail­manku­vaa ja hah­motel­la roo­liamme maail­mas­sa uudel­la taval­la – mitä jää jäl­jelle ihmisen aikakaud­es­ta?

Mikroskoop­pi­maail­mat
1,5h
alak­oulu
mikrosko­pointi, piirus­tus ja maalaus

Pere­hdy­tys bio­taiteeseen
1,5h
yläk­oulu / lukio
biote­knolo­gia, eti­ik­ka, DNA


KEMIA & TAIDE (
varaa)
Mate­ri­aalit ja ilmaisu lähtöko­htana kemia & taide -sisäl­löis­sä tutus­tu­taan lab­o­ra­to­ri­on käyt­töön taiteen tekemisen paikkana. Minkälaista jälkeä syn­tyy saip­puaku­plakäärmeil­lä tai pajunkuo­ri­u­ut­teel­la maalates­sa?

Kuplataidet­ta
1h
alak­oulu
kemia, kokeelli­nen maalaus, sat­tuma

Työ­pa­jaa jär­jestetään vain huhti-, touko-, elo- ja syysku­us­sa.

CHEMARTS 
1,5h
alak­oulu / yläk­oulu
mate­ri­aal­i­tutkimus, kemia,, paju, piirus­tus ja maalaus

Syan­otyp­ia
2h
yläk­oulu / lukio
kemia, val­oku­vaus, valo ja väri

Työ­pa­jaa jär­jestetään vain huhti-, touko-, elo- ja syysku­us­sa.


PELISUUNNITTELU (
varaa)
Pelisu­un­nit­telun sisäl­löis­sä tutus­tu­taan dig­i­taal­isi­in pelei­hin, hah­mo­su­un­nit­telu­un ja pelien graafisi­in ele­ment­tei­hin itse tekemäl­lä ja kokeile­mal­la.

Pelien ABC – ruudul­ta paper­ille
2h
alak­oulu / yläk­oulu
analogi­nen, askartelu, pelisu­un­nit­telu

Peligrafi­ikan perus­teet
1,5h, suositel­laan max. 20 oppi­laan ryh­mille
yläk­oulu / lukio
kon­sep­ti­taide, peligrafi­ik­ka

Peligrafi­ik­ka: Hah­mo ja Asset suun­nit­telu, syven­tävä
1,5h, suositel­laan max. 20 oppi­laan ryh­mille
yläk­oulu / lukio
kon­sep­ti­taide, dig­i­taa­li­nen maalaus


ELOKUVA / ANIMAATIO (
varaa)
Eloku­vaan liit­tyvis­sä sisäl­löis­sä keski­tytään etenkin stop-motion- ja piirrosani­maa­tioon.
Työ­pa­jat sovel­tu­vat kaiken ikäisille ja sisältöjä muokataan osal­lis­tu­jien mukaan.

Abstrak­ti ani­maa­tio
1h
alak­oulu / yläk­oulu / lukio
abstrak­ti taide, taiteelli­nen ajat­telu

Stop-motion-ani­­maa­­tio
1h
alak­oulu / yläk­oulu
ani­maa­tion perus­teet


VALO / VÄRI / ÄÄNI (
varaa)
Moni­ais­ti­sis­sa työ­pa­jois­sa yhdis­tel­lään elek­tron­i­ikkaa, väri­op­pia ja muo­toilua. Valo / väri / ääni -pajat joh­dat­ta­vat medi­ataiteen äärelle yhdis­tämäl­lä taidet­ta ja teknolo­giaa.

Val­o­maalaus
2h
alakoulu/ yläk­oulu / lukio
val­otaide, val­oku­vaus

Va­rauk­set ja yhtey­de­not­to:

1)    Tark­ista vapaat ajat varauska­len­ter­ista

2)    Varaa käyn­ti varaus­lo­mak­keel­la


Koor­di­naat­tori (taide ja muo­toilu):
Ida Ruuth
ida.ruuth@aalto.fi
p. 050 4705560

Käyn­tiosoite:
Aal­­­to-yliopis­­­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo