Taide ja muotoilu

Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rios­sa pääsee tutus­tu­maan taiteen ja tieteen rajap­in­toi­hin bio­taiteesta mate­ri­aal­i­tutkimuk­seen. Alo­jen­välisyys sekä taiteen ja muo­toilun uudet suun­nat ovat keskiössä toimin­nal­lisil­la vierailuil­la. Kouluryh­mille mak­sut­to­mia pajo­ja löy­tyy kaikille koulu­asteille alalu­ok­ista lukioon.

Jär­jestet­tävät käyn­nit ovat tyyp­il­lis­es­ti noin puo­len­toista tun­nin mit­taisia vierailu­ja, joiden aikana tutus­tu­taan taiteen ja tieteen yhteistyön mah­dol­lisuuk­si­in tietyssä taiteen tai muo­toilun osa-alueessa (ks. tar­jon­ta alla). Suositel­tu ryh­mäkoko on enin­tään 25 oppi­las­ta.

Tutus­tu sisältöi­hin ja täytä varaus­lo­make! Ope­tus­sisäl­löstä kan­nat­taa olla etukä­teen yhtey­dessä Aal­to Junior koor­di­naat­tori­in. Vierail­uryh­män toiveet ote­taan mah­dol­lisuuk­sien mukaan huomioon. Syksyl­lä 2018 Aal­to Junioris­sa tee­m­ana ovat valo ja väri! Teema­sisäl­löt tun­ni­stat tästä merk­istä 💡

Voit tark­istaa tämän het­ken tilava­rauk­set Varauska­len­ter­ista.

Varaa käyn­ti VARAUSLOMAKKEELLA

Koor­di­naat­tori (taide ja muo­toilu):
Kasperi Mäki-Reinikka
kasperi.maki-reinikka@aalto.fi
p. 0408203791

Käyn­tiosoite:
Aal­­to-yliopis­­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo

Tarjottavat sisällöt

BIOTAIDE (varaa)

Bio­taidet­ta tehdään biote­knolo­gian välineil­lä ja eläväl­lä mate­ri­aalil­la. Taiteen mate­ri­aali­na voivat toimia niin bak­teeriv­il­jelmät, DNA, sam­mal kuin sienetkin. Bio­taiteessa voimme haas­taa ihmiskeskeistä maail­manku­vaa ja hah­motel­la roo­liamme maail­mas­sa uudel­la taval­la – mitä jää jäl­jelle ihmisen aikakaud­es­ta?

Mikroskoop­pi­maail­mat
1,5h
alak­oulu
mikrosko­pointi, piirus­tus ja maalaus

Pere­hdy­tys bio­taiteeseen
1,5h
yläk­oulu / lukio
biote­knolo­gia, eti­ik­ka, DNA

Kas­va­va viesti
2x 1h (noin viikon välein)
yläk­oulu / lukio
biote­knolo­gia, bak­teer­it, viestin­tä

Bio­taiteen eti­ik­ka
1,5h
lukio
filosofia, eti­ik­ka, antro­poseeni

KEMIA & TAIDE (varaa)

Mate­ri­aalit ja ilmaisu lähtöko­htana kemia & taide -sisäl­löis­sä tutus­tu­taan lab­o­ra­to­ri­on käyt­töön taiteen tekemisen paikkana. Minkälaista jälkeä syn­tyy saip­puaku­plakäärmeil­lä maalates­sa tai itsete­hdys­tä väri­paletista?

Kuplataidet­ta 💡
1h
alak­oulu
kemia, kokeelli­nen maalaus

Bio­muovi 💡
1h
alak­oulu
kemia, mikro­muovit

Muo­vailu­va­ha 💡
1h
alak­oulu / yläk­oulu
kemia, muo­vailu­va­ha

Syan­otyp­ia 💡
2h
yläk­oulu / lukio
kemia, val­oku­vaus

CHEMARTS 💡
1,5h
yläk­oulu / lukio
mate­ri­aal­i­tutkimus, kemia, muo­toilu

PELISUUNNITTELU (varaa)

Pelisu­un­nit­telun sisäl­löis­sä tutus­tu­taan dig­i­taal­isi­in pelei­hin, hah­mo­su­un­nit­telu­un ja pelien graafisi­in ele­ment­tei­hin itse tekemäl­lä ja kokeile­mal­la.

Pelien ABC – ruudul­ta paper­ille
2h
alak­oulu / yläk­oulu
analogi­nen, askartelu, pelisu­un­nit­telu

Peligrafi­ikan perus­teet
1,5h
yläk­oulu / lukio
kon­sep­ti­taide, peligrafi­ik­ka

Peligrafi­ik­ka: Hah­mo ja Asset suun­nit­telu, syven­tävä
1,5h
yläk­oulu / lukio
kon­sep­ti­taide, dig­i­taa­li­nen maalaus

ELOKUVA / ANIMAATIO (varaa)

Eloku­vaan liit­tyvis­sä sisäl­löis­sä keski­tytään ani­maa­tioon, lavas­tuk­seen ja puvus­tuk­seen.
Työ­pa­jat sovel­tu­vat kaiken ikäisille ja sisältöjä muokataan osal­lis­tu­jien mukaan.

Abstrak­ti ani­maa­tio 💡
1h
alak­oulu / yläk­oulu / lukio
abstrak­ti taide, taiteelli­nen ajat­telu

Stop-motion-ani­maa­tio 💡
1h
alak­oulu / yläk­oulu
ani­maa­tion perus­teet

VALO / VÄRI / ÄÄNI (varaa)

Moni­ais­ti­sis­sa työ­pa­jois­sa yhdis­tel­lään elek­tron­i­ikkaa, väri­op­pia ja muo­toilua. Valo / väri / ääni -pajat joh­dat­ta­vat medi­ataiteen äärelle yhdis­tämäl­lä taidet­ta ja teknolo­giaa.

Syna­pa­ja
1,5h
yläk­oulu / lukio
ääni­taide, elek­tron­i­ik­ka

Valais­in­työ­pa­ja 💡
2h
yläk­oulu / lukio
val­otaide, muo­toilu

Val­o­maalaus 💡
2h
alakoulu/ yläk­oulu / lukio
val­otaide, val­oku­vaus

PIIRUSTUS JA MAALAUS (varaa)

Klas­sisia kuvis-sisältöjä Aal­to Junior -twistil­lä!

Asetel­ma väri­val­oil­la💡
1,5h
alak­oulu / yläk­oulu / lukio
maalaus, väri­op­pi

Soi­va piir­ros
1h
yläk­oulu / lukio
lyi­jykynä, elek­tron­i­ik­ka

ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU (varaa)

Romu­taide
1,5h-2h
alak­oulu / yläk­oulu / lukio
ITE-taide, kier­rä­tys, 3D

Spaget­tisil­ta
1,5h
alak­oulu / yläk­oulu / lukio
arkkite­htu­uri, fysi­ik­ka

Mat­ka Mar­si­in ja mui­ta muo­toiluhaastei­ta
1,5h
alak­oulu
muo­toilu, design think­ing 

Emo­tion­al Nature
2h (in Eng­lish)
alak­oulu / yläk­oulu / lukio
envi­ron­men­tal art, bio­ma­te­ri­als, design

Va­rauk­set ja yhtey­de­not­to:

Voit tark­istaa tämän het­ken tilava­rauk­set Varauska­len­ter­ista.

VARAUSLOMAKE

Koor­di­naat­tori (taide ja muo­toilu):
Kasperi Mäki-Reinikka
kasperi.maki-reinikka@aalto.fi
p. 0408203791 

Käyn­tiosoite:
Aal­­to-yliopis­­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo