Taide ja muotoilu

Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rios­sa pääsee tutus­tu­maan taiteen ja tieteen rajap­in­toi­hin bio­taiteesta kaupunkisu­un­nit­telu­un. Alo­jen­välisyys sekä taiteen ja muo­toilun uudet suun­nat ovat keskiössä toiminnallisil­la vierailuil­la. Kouluryh­mille mak­sut­to­mia pajo­ja löy­tyy kaikille koulu­asteille alalu­ok­ista lukioon.

Jär­jestet­tävät käyn­nit ovat tyyp­il­lis­es­ti noin puo­len­toista tun­nin mit­taisia vierailu­ja, joiden aikana tutus­tu­taan taiteen ja tieteen yhteistyön mah­dol­lisuuk­si­in tietyssä taiteen tai muo­toilun osa-alueessa (ks. tar­jon­ta alla). Suositel­tu ryh­mäkoko on enin­tään 25 oppi­las­ta.

Tark­ista ensin vapaat ajat varauska­len­ter­istamme, tutus­tu sisältöi­hin ja täytä varaus­lo­make! Opetus­sisäl­löstä kan­nat­taa olla etukä­teen yhtey­dessä Aal­to Junior -koor­di­naat­tori­in. Vierail­uryh­män toiveet ote­taan mah­dol­lisuuk­sien mukaan huomioon.

Aal­to Junioris­sa eri­tyisenä ilmiötee­m­oina ovat valo ja väri! Nämä teema­sisäl­löt tun­ni­stat tästä merk­istä 💡

1)   Tark­ista vapaat ajat varauska­len­ter­ista

2)    Varaa käyn­ti varaus­lo­mak­keel­la

Koor­di­naat­tori (taide ja muo­toilu):
Ida Ruuth
ida.ruuth@aalto.fi
p. 050 470 5560

Käyn­tiosoite:
Aal­­­to-yliopis­­­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo

Luku­vuo­den 2019-2020 uudet sisäl­löt ja niiden tarkem­mat kuvauk­set julka­istaan syksyn aikana.

Tulos­sa ole­via uusia sisältöjä:

Math­Arts

Ele­cArts

Arkkite­htu­uri

Muo­toilu

 

Tar­jot­ta­vat sisäl­löt

BIOTAIDE (varaa)
Bio­taidet­ta tehdään biote­knolo­gian välineil­lä ja eläväl­lä mate­ri­aalil­la. Taiteen mate­ri­aali­na voivat toimia niin bak­teeriv­il­jelmät, DNA, sam­mal kuin sienetkin. Bio­taiteessa voimme haas­taa ihmiskeskeistä maail­manku­vaa ja hah­motel­la roo­liamme maail­mas­sa uudel­la taval­la – mitä jää jäl­jelle ihmisen aikakaud­es­ta?

Mikroskoop­pi­maail­mat
1,5h
alak­oulu
mikrosko­pointi, piirus­tus ja maalaus

Pere­hdy­tys bio­taiteeseen
1,5h
yläk­oulu / lukio
biote­knolo­gia, eti­ik­ka, DNA

Kas­va­va viesti
2x 1h (noin viikon välein)
yläk­oulu / lukio
biote­knolo­gia, bak­teer­it, viestin­tä


KEMIA & TAIDE (
varaa)
Mate­ri­aalit ja ilmaisu lähtöko­htana kemia & taide -sisäl­löis­sä tutus­tu­taan lab­o­ra­to­ri­on käyt­töön taiteen tekemisen paikkana. Minkälaista jälkeä syn­tyy saip­puaku­plakäärmeil­lä tai pajunkuo­ri­u­ut­teel­la maalates­sa?

Kuplataidet­ta 💡
1h
alak­oulu
kemia, kokeelli­nen maalaus, sat­tuma

Työ­pa­jaa jär­jestetään vain huhti-, touko-, elo- ja syysku­us­sa.

CHEMARTS 💡
1,5h
alak­oulu / yläk­oulu
mate­ri­aal­i­tutkimus, kemia,, paju, piirus­tus ja maalaus

Syan­otyp­ia 💡
2h
yläk­oulu / lukio
kemia, val­oku­vaus, valo ja väri

Työ­pa­jaa jär­jestetään vain huhti-, touko-, elo- ja syysku­us­sa.

 


PELISUUNNITTELU (
varaa)
Pelisu­un­nit­telun sisäl­löis­sä tutus­tu­taan dig­i­taal­isi­in pelei­hin, hah­mo­su­un­nit­telu­un ja pelien graafisi­in ele­ment­tei­hin itse tekemäl­lä ja kokeile­mal­la.

Pelien ABC – ruudul­ta paper­ille
2h
alak­oulu / yläk­oulu
analogi­nen, askartelu, pelisu­un­nit­telu

Peligrafi­ikan perus­teet
1,5h
yläk­oulu / lukio
kon­sep­ti­taide, peligrafi­ik­ka

Peligrafi­ik­ka: Hah­mo ja Asset suun­nit­telu, syven­tävä
1,5h
yläk­oulu / lukio
kon­sep­ti­taide, dig­i­taa­li­nen maalaus


ELOKUVA / ANIMAATIO (
varaa)
Eloku­vaan liit­tyvis­sä sisäl­löis­sä keski­tytään etenkin stop-motion- ja piirrosani­maa­tioon.
Työ­pa­jat sovel­tu­vat kaiken ikäisille ja sisältöjä muokataan osal­lis­tu­jien mukaan.

Abstrak­ti ani­maa­tio 💡
1h
alak­oulu / yläk­oulu / lukio
abstrak­ti taide, taiteelli­nen ajat­telu

Stop-motion-ani­­maa­­tio 💡
1h
alak­oulu / yläk­oulu
ani­maa­tion perus­teet


VALO / VÄRI / ÄÄNI (
varaa)
Moni­ais­ti­sis­sa työ­pa­jois­sa yhdis­tel­lään elek­tron­i­ikkaa, väri­op­pia ja muo­toilua. Valo / väri / ääni -pajat joh­dat­ta­vat medi­ataiteen äärelle yhdis­tämäl­lä taidet­ta ja teknolo­giaa.

Ääni­taide ja elek­tron­i­ik­ka
1,5h
yläk­oulu / lukio
ääni­taide, elek­tron­i­ik­ka

Ei tois­taisek­si varat­tavis­sa.

Val­o­maalaus 💡
2h
alakoulu/ yläk­oulu / lukio
val­otaide, val­oku­vaus

Asetel­ma väri­val­oil­la 💡
1,5h
alak­oulu / yläk­oulu / lukio
asetel­ma, väri­op­pi, piirus­tus ja maalaus


ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU (
varaa)

Kaupunkisu­un­nit­telu
2h
alak­oulu / yläk­oulu / lukio
arkkite­htu­uri, pieno­is­malli, esteet­tömyys, maise­ma-arkkite­htu­uri

Valais­in­työ­pa­ja 💡
2h
yläk­oulu / lukio
kier­to­talous, muo­toilu, romu­taide, design think­ing

Mat­ka Mar­si­in ja mui­ta muo­toiluhaastei­ta
1,5h
alak­oulu
muo­toilu, design think­ing

 

 


Va­rauk­set ja yhtey­de­not­to:

1)    Tark­ista vapaat ajat varauska­len­ter­ista

2)    Varaa käyn­ti varaus­lo­mak­keel­la


Koor­di­naat­tori (taide ja muo­toilu):
Ida Ruuth
ida.ruuth@aalto.fi
p. 050 4705560

Käyn­tiosoite:
Aal­­­to-yliopis­­­to
Aal­to Junior -lab­o­ra­to­rio
Kemistin­tie 1B, Espoo