Talous ja yrittäjyys

Aal­to-yliopis­to Junio­r­il­la on talouteen ja yrit­täjyy­teen liit­tyvää toim­intaa. Meiltä löy­tyy usei­ta Kaup­pako­rkeak­oulun kanssa yhteistyössä luo­tu­ja työ­pa­jo­ja opin­tokäyn­neille. Kat­so sivun alaosas­ta työ­pa­jat ja varaa aika ryh­mälle­si. Ter­ve­tu­loa vierailulle!

Varau­so­hjeet:

Kevään 2020 opin­tovierailut ovat varat­tavis­sa nyt. Vierailuis­sa käytetään eri kalen­te­ria kuin Junior­Labis­sa (kts. ohjeet alla).

  •     Val­itse halu­a­masi työ­pa­ja.
  •     Varaa halu­a­masi opin­tovierailu täyt­tämäl­lä varaus­lo­make. (Varauk­set alka­vat 17.8.)
  •     Näet valit­tavis­sa ole­vat vai­h­toe­hdot lomak­keessa. Voit halutes­sasi vali­ta use­am­man vai­h­toe­hdon.
  •     Varmis­tamme ajan­va­rauk­sen ole­mal­la sin­u­un yhtey­dessä sähkö­pos­til­la.

Jos teil­lä on kysymyk­siä tai kehi­ty­se­hdo­tuk­sia, ole mei­hin yhtey­dessä!

Ota yhteyt­tä englan­niksi:
Semih Ersöz
semih.ersoz@aalto.fi
p. 0417 578 824

 

Talouden & yrittäjyyden työpajat

Asiakkaiden ymmärtäminen

Jokaisen men­estyvän yri­tyk­sen tari­na alkaa into­hi­mos­ta ja jonkin ongel­man ratkaisemis­es­ta. Juuri sik­si asi­akkaiden ongelmien ymmärtämi­nen on tärkeä men­estymisen edel­ly­tys. Tässä työ­pa­jas­sa opetamme kuin­ka ajatel­la kuin yrit­täjä ja pain­o­tamme tutkimustyön sekä selvi­tys­ten tärkeyt­tä. Oppi­laat toimi­vat kon­sult­teina ja yrit­tävät kek­siä, kuin­ka paran­taa tuot­teen tai palvelun asi­akaskoke­mus­ta.

Koulu­as­teet: alak­oulu, yläk­oulu, ammat­tik­oulu, lukio
Kieli: FI, SE, EN
Kesto: 1h
Kat­e­go­ri­at: Yrit­täjyys, muo­toilu­a­jat­telu, kulut­ta­jatutkimus, palvelu­muo­toilu

Brändin luominen

Logot, slo­gan­it, nimet. Jokainen yri­tys tarvit­see tapo­ja erot­tau­tua joukos­ta ja viestiä tuot­teis­taan, palveluis­taan ja arvois­taan sekä siitä, mikä tekee tietys­tä yri­tyk­ses­tä eri­tyisen. Tässä työ­pa­jas­sa oppi­laat oppi­vat teo­ri­aa siitä, mikä tekee brändis­tä yksilöl­lisen ja saa­vat hyö­dyn­tää tätä teo­ri­aa tiimeis­sä tehtävässä käytän­nön har­joituk­ses­sa.

Lisäk­si työ­pa­jas­sa käy­dään läpi niitä taito­ja, joi­ta oppi­laat tule­vat tarvit­se­maan tule­vaisu­u­den työelämässä ja sitä, miten koulus­sa opitut asi­at liit­tyvät yri­tys­maail­maan ja laa­jem­min yhteiskun­taan.

Koulu­as­teet: alak­oulu (4.lk-6.lk), yläk­oulu
Kieli: FI, SE, EN
Kesto: 1h

Vaikuta sijoittamalla

Kuin­ka voimme käyt­tää sijoi­tusin­stru­ment­te­ja saadak­semme aikaan posi­ti­ivista muu­tos­ta yhteiskun­nas­sa ja vaikut­taa ilmas­to­toimi­in? Tässä työ­pa­jas­sa käymme läpi olen­naisim­mat sijoit­tamiseen ja kestävään kehi­tyk­seen liit­tyvät asi­at. Lisäk­si työ­pa­jan tarkoituk­se­na on tutus­tua tarkem­min vaikut­tavu­us­si­joit­tamisen käsit­teeseen. Työ­pa­jaan kuu­luu käytän­nön tehtävä, jos­sa oppi­laat toimi­vat päätök­sen­tek­i­jöinä vaikut­tavu­us­si­joit­tamiseen keskit­tyvässä yri­tyk­sessä. Jot­ta voimme luo­da kokon­ais­val­taisem­man kuvan vaikut­tavu­ud­es­ta, käymme työ­pa­jan aikana läpi myös kestävän kehi­tyk­sen tavoit­tei­ta.

Koulu­as­teet: lukio, ammat­tik­oulu, yläk­oulu
Kielet: FI, SE, EN
Kesto: 1h
Kat­e­go­ri­at: kestävä kehi­tys, kestävän kehi­tyk­sen tavoit­teet, sijoit­ta­mi­nen

Joustatko?

Tämä työ­pa­ja poh­jau­tuu Smart Ener­gy Tran­si­tion-han­kkeen kehit­tämään sähkön kulu­tusjous­toa demon­stroivaan Joustatko?-lautapeliin, jos­sa tutus­tu­taan kulu­tusjous­ton perusideaan.

Pelin myötä oppi­laat hah­mot­ta­vat, kuin­ka he voivat esim. omakoti­talo­jen asukkaina vaikut­taa sähkön kulu­tus­pi­ikkien tasaamiseen omil­la valin­noil­laan ja samal­la hyö­dyn­tää uusi­u­tuvil­la ener­gia­muodoil­la tuotet­tua sähköä aiem­paa tehokkaam­min. Kulu­tusjoustopeli antaa yksinker­taisel­la, mut­ta havain­nol­lis­taval­la taval­la kuvan kulu­tusjous­ton ja ener­gia­jär­jestelmän toim­inta­pe­ri­aat­teista. Peliä voi myös soveltaa mui­hin saman­tyyp­pisi­in käyt­tö­tarkoituk­si­in, kuten kulu­tuk­sen vähen­tämiseen ja tasaamiseen.

Koulu­as­teet: lukio, ammat­tik­oulu, yläk­oulu, alak­oulu (3.lk-6.lk)
Kielet: FI, SE, EN
Kesto: 1h
Kat­e­go­ri­at: taloustiede, ener­gia­markki­nat, kysyn­tä ja tar­jon­ta

Yrittäjyys Aalto-yliopistossa

Aal­to-yliopis­ton yrit­täjäy­hteisö tar­joaa laa­jan skaalan eri­no­maisia yrit­täjyyshankkei­ta, joi­hin kuu­luu esimerkik­si kursse­ja, käytän­nön­läheisiä oppimis­mah­dol­lisuuk­sia ja opiske­li­joiden vetämiä työ­pa­jo­ja.

Tämä työ­pa­ja on opin­tovierailu, jos­sa käy­dään läpi eri­laisia Aal­to-yliopis­ton yrit­täjyy­sekosys­teemi­in liit­tyviä aktivi­teet­te­ja ja paikko­ja. Paikko­jen käytet­tävyy­destä riip­puen oppi­laat voivat käy­dä kiertueel­la Aal­to-yliopis­ton kaup­pako­rkeak­oulun, Start­up Saunan, Design Fac­to­ryn ja A Gridin tilois­sa.

Koulu­as­teet: lukio, yläk­oulu
Kielet: FI, SE, EN
Kesto: 1h

Entrepreneurship & Business

Now, we have a brand new cat­e­go­ry for eco­nom­ics and entre­pre­neur­ship in Aal­to Junior. In coor­di­na­tion with the School of Busi­ness, there are work­shops avail­able on var­i­ous top­ics in this field. Check out the work­shops and book them for your group.

Instruc­tions for book­ing:

The work­shops for the spring peri­od are avail­able now.

  • Select the work­shop you want to have. Details of the work­shops are below.
  • Request your study vis­it by fill­ing out the book­ing form. 
  • You will see the avail­able times­lots inside the form. You can select mul­ti­ple options to make our job eas­i­er.
  • We will con­tact you to con­firm your book­ing request by email.

If you have any ques­tions or sug­ges­tions for improve­ment, please con­tact us!

Con­tact in Eng­lish: 
Semih Ersöz
semih.ersoz@aalto.fi
p. 0417 578 824

Entrepreneurship & Business Workshops

Understanding Customers 

Every suc­cess­ful entre­pre­neur­ial jour­ney starts with a pas­sion to solve a prob­lem. That’s why under­stand­ing cus­tomer prob­lems is very cru­cial for the suc­cess. In this work­shop, we intro­duce an entre­pre­neur­ial think­ing approach and empha­size the impor­tance of prob­lem explo­ration. Stu­dents will have a chance to act as con­sul­tants to improve the user expe­ri­ence of a prod­uct or ser­vice that they like.

Tar­get Grades: alak­oulu, yläk­oulu, ammat­tik­oulu, lukio
Lan­guage: FI, SE, EN
Dura­tion: 1hr
Cat­e­gories: Entre­pre­neur­ship, design think­ing, cus­tomer research, product/service design

 

Creating a Brand

Logos, slo­gans, names; all com­pa­nies need ways to stand out and to com­mu­ni­cate what they do and what their val­ues are; what makes them who they are. In this work­shop, stu­dents will learn the­o­ry about what makes a brand dis­tinc­tive and mem­o­rable and will also have a chance to apply this the­o­ry in prac­tice while improv­ing their team­work skills.

The work­shop also briefly cov­ers the kinds of skills the stu­dents will need in the future and how what they learn in school is con­nect­ed to busi­ness and soci­ety at large.

Tar­get Grades: 4th – 9th Grade
Lan­guage: FI, SE, EN
Dura­tion: 1hr

 

Investing in Impact

How can we approach invest­ment instru­ments to make a pos­i­tive change in our soci­ety and in the envi­ron­ment? In this ses­sion, stu­dents will explore basic con­cepts about invest­ment and sus­tain­abil­i­ty. The ses­sion also aims to intro­duce a recent­ly emerg­ing invest­ing approach called impact invest­ment. Dur­ing the hands-on exer­cise part, stu­dents will act as deci­sion-mak­ers of an impact invest­ment com­pa­ny. In order to cre­ate a more com­pre­hen­sive under­stand­ing about sus­tain­abil­i­ty, stu­dents will also famil­iar­ize them­selves with sus­tain­able devel­op­ment goals (SDGs) dur­ing the ses­sion.

Tar­get Grades: Lukio, Ammat­tik­oulu, Yläk­oulu
Lan­guage: FI, SE, EN
Dura­tion: 1hr
Cat­e­gories: Sus­tain­abil­i­ty, Sus­tain­able Devel­op­ment Goals, Invest­ment

 

Joustatko?

This ses­sion is based on the board game “Jous­tatko?” which is devel­oped by Smart Ener­gy Tran­si­tion Project. The pur­pose of the board game is to intro­duce the basic con­cept of con­sumer flex­i­bil­i­ty.

As res­i­dents of hous­es, pupils will see how they can influ­ence the choice of elec­tric­i­ty con­sump­tion peaks. At the same time, they will learn to make bet­ter use of elec­tric­i­ty pro­duced by renew­able ener­gy sources. The board game gives you a sim­ple but illus­tra­tive expla­na­tion of how pow­er sys­tems work. The game can also be applied to oth­er sim­i­lar uses such as reduc­ing and lev­el­ing con­sump­tion.

Koulu­as­teet: lukio, ammat­tik­oulu, yläk­oulu, alak­oulu (3.lk-6.lk)
Kielet: FI, SE, EN
Kesto: 1h
Kat­e­go­ri­at: taloustiede, ener­gia­markki­nat, kysyn­tä ja tar­jon­ta

 

Journey of an Aaltopreneur

The Aal­to Uni­ver­si­ty entre­pre­neur­ship com­mu­ni­ty offers a wide range of excel­lent entre­pre­neur­ship ini­tia­tives, includ­ing for­mal cours­es orga­nized by schools, hands-on learn­ing oppor­tu­ni­ties and stu­dent-led ini­tia­tives.

This ses­sion is a study tour that we explore var­i­ous activ­i­ties and places in Aal­to Entre­pre­neur­ship Ecosys­tem. Depend­ing on the avail­abil­i­ty of the places, stu­dents will have a chance to vis­it and learn about Aal­to School of Busi­ness, Start­up Sauna, Design Fac­to­ry, and A Grid.

Tar­get Grades: Lukio, Ammat­tik­oulu
Lan­guage: FI, SE, EN
Dura­tion: 1hr