Materiaalit

Tutus­tu ja lataa inspi­raa­tiok­si tai opetuk­sen tuek­si:

Arduino tutuk­si -opas: Oppaan tutkimustyöt tekemäl­lä saa perustiedot ja -taidot tehdä yksinker­taisia kokei­ta Arduino-ympäristössä. Lataa opas suomek­si (pdf)


Arduino töi­den ohjei­ta: liiken­neval­ot, sääase­maelek­tron­i­ikkataide

Kemi­an kokei­ta (Tar­ton yliopis­to): http://www.chemicum.com/


Khan Acad­e­my Uraau­ur­ta­va palvelu, jos­sa paljon matem­ati­ikan, fysi­ikan, kemi­an, biolo­gian ym. teo­ri­avideoita ja har­joi­tuste­htäviä: http://www.khanacademy.org/


Nan­otekni­ikkaan liit­tyvää ope­tus­ma­te­ri­aalia: http://nanopinion.eu/en/education http://education.mrsec.wisc.edu

Las­ke­taan lan­gas­ta: tek­sti­il­i­työn, matem­ati­ikan, fysi­ikan ja kemi­an yhdis­täviä tehtäviä

Ohjel­moin­nin opiskelun tuek­si tehtyjä videoita: http://www.ohjelmointivideot.fi/fi/


OuLUMA.fi-portaalin mate­ri­aalit: http://ouluma.fi/sivu/materiaalit/