Tiedetapahtumat ja luennot

Valtakunnalliset LUMA-päivät opettajille

Val­takun­nal­liset LUMA-päivät Aal­to-yliopis­tossa 3.-5.6.2020

Luonnontiedeluennot kaikille

Kvant­ti­fysi­ikkaa, tuotan­to­talout­ta ja neu­roti­eteitä. Aal­to-yliopis­ton avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös yläk­oul­u­laiset, opet­ta­jat ja Aal­lon opiske­li­jat ovat ter­ve­tullei­ta. Nuo­rille suun­natut tiedeluen­not tuo­vat myös opet­ta­jalle uusia näkökul­mia mm. luon­non­ti­etei­den ja matem­ati­ikan opiskelu­un. Luen­noit­si­joina Aal­to-yliopis­ton tutk­i­jat. Tapah­tu­mi­in voi osal­lis­tua sekä ryh­mänä että yksin. Luen­noille on vapaa pääsy. Yli kymme­nen hen­gen ryh­miltä toiv­otaan ilmoit­tau­tu­mista.

[PERUTTU]
Ti 17.3.2020 klo 15-16, Fysi­ik­ka
Jonatan Slotte: Mate­ri­als sci­ence using anti­mat­ter
Kuin­ka anti­ma­te­ri­aa käytetään mate­ri­aal­i­tutkimuk­ses­sa.

[PERUTTU]
Ti 7.4.2020 klo 15-16, Neu­roti­eteet
Akatemiatutk­i­ja Ilk­ka Nis­silä: Aivo­jen opti­nen kuvan­t­a­mi­nen

[PERUTTU]
Ti 21.4.2020 klo 15-16, Fysi­ik­ka
Imran Asghar: TBA (clean ener­gy tech­nolo­gies)

[PERUTTU]
Ti 5.5.2020 klo 15-16, Neu­roti­eteet
Enri­co Glere­an: Brain Net­works – from neu­rons to behav­iour
With its hun­dreds of bil­lion neu­rons and its quadrillion con­nec­tions, the brain is pos­si­bly the most com­plex and fas­ci­nat­ing net­work in the uni­verse. But how does see­ing, hear­ing, mov­ing, and expe­ri­enc­ing emo­tions emerge from the brain net­work? In this lec­ture we will go through brain net­works ABC from anato­my to func­tion­al net­works and what neu­ro­science is cur­rent­ly try­ing to under­stand about brain net­works and behav­iour.

Lisäti­eto­ja luon­non­tiedeluen­noista voi kysel­lä:
eija.myotyri@aalto.fi

Muita avoimia luentoja Aalto-yliopistossa

Nämä luen­not sopi­vat esimerkik­si luen­topassin täyt­töön.