Tiedetapahtumat ja luennot

Valtakunnalliset LUMA-päivät opettajille

Val­takun­nal­liset LUMA-päivät Aal­to-yliopis­tossa 3.-5.6.2020

Luonnontiedeluennot kaikille

Kvant­ti­fysi­ikkaa, tuotan­to­talout­ta ja neu­roti­eteitä. Aal­to-yliopis­ton avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös yläk­oul­u­laiset, opet­ta­jat ja Aal­lon opiske­li­jat ovat ter­ve­tullei­ta. Nuo­rille suun­natut tiedeluen­not tuo­vat myös opet­ta­jalle uusia näkökul­mia mm. luon­non­ti­etei­den ja matem­ati­ikan opiskelu­un. Luen­noit­si­joina Aal­to-yliopis­ton tutk­i­jat. Tapah­tu­mi­in voi osal­lis­tua sekä ryh­mänä että yksin. Luen­noille on vapaa pääsy. Yli kymme­nen hen­gen ryh­miltä toiv­otaan ilmoit­tau­tu­mista.

Ti 25.2.2020 klo 15-16, Fysi­ik­ka
Jonatan Slotte: Mate­ri­als sci­ence using anti­mat­ter
Kuin­ka anti­ma­te­ri­aa käytetään mate­ri­aal­i­tutkimuk­ses­sa.
sali AS2 (Maar­in­tie 8, Espoo)

Ti 7.4.2020 klo 15-16, Neu­roti­eteet
Akatemiatutk­i­ja Ilk­ka Nis­silä: Aivo­jen opti­nen kuvan­t­a­mi­nen
A Grid, sali Jeti (2.krs, Otakaari 5A, Espoo)

Ti 5.5.2020 klo 15-16, Neu­roti­eteet
Enri­co Glere­an: Brain Net­works – from neu­rons to behav­iour
With its hun­dreds of bil­lion neu­rons and its quadrillion con­nec­tions, the brain is pos­si­bly the most com­plex and fas­ci­nat­ing net­work in the uni­verse. But how does see­ing, hear­ing, mov­ing, and expe­ri­enc­ing emo­tions emerge from the brain net­work? In this lec­ture we will go through brain net­works ABC from anato­my to func­tion­al net­works and what neu­ro­science is cur­rent­ly try­ing to under­stand about brain net­works and behav­iour.
A Grid, sali Jeti (2.krs, Otakaari 5A, Espoo)

Lisäti­eto­ja luon­non­tiedeluen­noista voi kysel­lä:
eija.myotyri@aalto.fi

Muita avoimia luentoja Aalto-yliopistossa

Nämä luen­not sopi­vat esimerkik­si luen­topassin täyt­töön.

Aika: Pe 21.2.2020 klo 10.30-11.30
Paik­ka: Sali AS1, Maar­in­tie 8
Mitä: CS Forum
Vic­tor Lem­pit­sky (Sam­sung AI Cen­ter & Skoltech, Moscow): Draw­ing Humans with Neur­al Net­works
Lisäti­eto­ja

Aika: Ti 25.2.2020 klo 15.15-16.15
Paik­ka: Kan­di­daat­tikeskus, Sali U5, Otakaari 1M (1.krs)
Mitä: Matem­ati­ikan ja sys­teemi­ana­lyysin laitok­sen Col­lo­qui­um
Tuo­mas Hytö­nen (Helsin­gin yliopis­to): Com­mu­ta­tors and Jaco­bians
Lisäti­eto­ja

Aika: Ke 26.2.2020 klo 12.15-14.00
Paik­ka: Kan­di­daat­tikeskus, Sali M3 (huone M234), Otakaari 1
Mitä: Sem­i­nar on analy­sis and geom­e­try
Peter Lindqvist (NTNU): The time deriv­a­tive in some Evo­lu­tion­ary p-Laplace Equa­tions: a prob­lem­at­ic quan­ti­ty
Lisäti­eto­ja, More info

Aika: Ke 26.2.2020 klo 14.45-16.00
Paik­ka: Kan­di­daat­tikeskus, luen­tos­ali U6, Otakaari 1M (1.krs)
Mitä: Sovel­letun fysi­ikan tutkimussem­i­naari
Prof. Karsten Wedel Jacob­sen (Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty of Den­mark): Machine learn­ing-accel­er­at­ed com­pu­ta­tion­al screen­ing and struc­ture deter­mi­na­tion
Lisäti­eto­ja

Aika: Ma 2.3.2020 klo 10.00-11.00
Paik­ka: Sali AS1, Maar­in­tie 8
Mitä: Spe­cial sem­i­nar (Com­put­er sci­ence)
Vikas Garg: Graph Guid­ed Pre­dic­tions
Lisäti­eto­ja

Aika: Ma 2.3.2020 klo 15.15-16.15
Paik­ka: Kan­di­daat­tikeskus, huone M205, Otakaari 1
Mitä: Aal­to Sto­chas­tics & Sta­tis­tics Sem­i­nar
Kon­stan­tin Avrachenkov (INRIA Sophia Antipo­lis): Hedo­nic coali­tion­al game approach to net­work par­ti­tion­ing
Lisäti­eto­ja, More info

Aika: Ti 3.3.2020 klo 10.00-11.00
Paik­ka: Sali AS1, Maar­in­tie 8
Mitä: Spe­cial sem­i­nar (Com­put­er sci­ence)
Thomas Pasquier: Prove­nance-based Intru­sion Detec­tion
Lisäti­eto­ja

Aika: To 5.3.2020 klo 10.00-11.00
Paik­ka: Sali AS2, Maar­in­tie 8
Mitä: Spe­cial sem­i­nar (Com­put­er sci­ence)
Alexan­dra Ion: Meta­ma­te­r­i­al Devices
Lisäti­eto­ja

Aika: Pe 6.3.2020 klo 10.00-11.00
Paik­ka: Sali AS1, Maar­in­tie 8
Mitä: Spe­cial sem­i­nar (Com­put­er sci­ence)
Bal­akr­ish­nan Chan­drasekaran: TBA
Lisäti­eto­ja

Aika: Ma 9.3.2020 klo 10.00-11.00
Paik­ka: Sali AS1, Maar­in­tie 8
Mitä: Spe­cial sem­i­nar (Com­put­er sci­ence)
Aravind Machiry: Secur­ing Mod­ern Sys­tems
Lisäti­eto­ja

Aika: Ma 9.3.2020 klo 15.00-17.00
Paik­ka: Design Fac­to­ry, Beton­imiehenku­ja 5
Mitä: Games Now! luen­tosar­ja
Brooke Mag­gs, Senior Nar­ra­tive Design­er (Rem­e­dy Enter­tain­ment): Reflec­tions on Nar­ra­tive Design
Lisäti­eto­ja

Aika: Ke 11.3.2020 klo 10.00-11.00
Paik­ka: Sali TU1, Maar­in­tie 8
Mitä: Spe­cial sem­i­nar (Com­put­er sci­ence)
Onur Varol: TBA
Lisäti­eto­ja

Aika: To 12.3.2020 klo 10.00-11.00
Paik­ka: Sali AS2, Maar­in­tie 8
Mitä: Spe­cial sem­i­nar (Com­put­er sci­ence)
David Lindl­bauer: Dynam­ic Visu­al Appear­ance to Bridge the Vir­tu­al and Phys­i­cal World
Lisäti­eto­ja

Aika: Pe 13.3.2020 klo 12.00-12.30
Paik­ka: Aula, Nan­o­ta­lo, Puumiehenku­ja 2
Mitä: Fysi­ikan sem­i­naari
Xi Chen: Hybrid Noble Met­al Clus­ters: Build­ing Blocks for Nov­el Nano­ma­te­ri­als
Lisäti­eto­ja

Aika: Ma 16.3.2020 klo 10.00-11.00
Paik­ka: Sali AS1, Maar­in­tie 8
Mitä: Spe­cial sem­i­nar (Com­put­er sci­ence)
Xia Li: TBA
Lisäti­eto­ja

Aika: Ke 18.3.2020 klo 12.15-14.00
Paik­ka: Kan­di­daat­tikeskus, Sali M3 (huone M234), Otakaari 1
Mitä: Sem­i­nar on analy­sis and geom­e­try
Sari Rogovin: Poin­caré inequal­i­ties and a gen­er­al qua­si­hy­per­bol­ic growth con­di­tion
Lisäti­eto­ja, More info

Aika: Ma 20.4.2020 klo 15.00-17.00
Paik­ka: Design Fac­to­ry, Beton­imiehenku­ja 5
Mitä: Games Now! luen­tosar­ja
Katleen Evers, EMEA Busi­ness Devel­op­ment and Devel­op­er Rela­tions (Gen­vid Tech­nolo­gies Inc.), Robin Squire, CEO (Black Block): Next Gen­er­a­tion of Inter­ac­tive Stream­ing
Lisäti­eto­ja

Aika: Ke 22.4.2020 klo 14.15-17.00
Paik­ka: Lumi­tu­uli, Dipoli (Otakaari 24)
Mitä: Aal­to-yliopis­ton uudet pro­fes­sorit luen­noi­vat omas­ta tutkimus- ja ope­tusalas­taan
Lisäti­eto­ja

Aika: Ma 4.5.2020 klo 15.00-17.00
Paik­ka: Design Fac­to­ry, Beton­imiehenku­ja 5
Mitä: Games Now! luen­tosar­ja
Anna Lisa Mar­tin-Niedeck­en (Sphery & Zurich Uni­ver­si­ty), Raine Kajasti­la (Valo Motion), Pert­tu Hämäläi­nen (Aal­to Uni­ver­si­ty & Valo Motion), Stephan Niedeck­en (Sphery): Exergam­ing
Lisäti­eto­ja

Muita avoimia tapahtumia Aalto-yliopistossa

Aika: Ke 1.4.2020 klo 10:30-16:00
Paik­ka: Aal­to Indus­tri­al Inter­net Cam­pus, Puumiehenku­ja 5 E
Mitä: Meka­tron­i­ikan sirkus
More info