Tiedetapahtumat ja luennot

Nuo­rille suun­natut tiedeluen­not tuo­vat myös opet­ta­jalle uusia näkökul­mia mm. luon­non­ti­etei­den ja matem­ati­ikan opiskelu­un. Tapah­tu­mi­in voi osal­lis­tua sekä ryh­mänä että yksin.

Ti 23.10. klo 15-16, Pro­fes­sor Math­ias Groth, Physics: Man-made ther­monu­clear fusion – putting a star in a box,  sali E (Otakaari 1, Espoo)

Ti 13.11. klo 15-16, DI Vesa Vuo­jamo, Matem­ati­ik­ka: Mitä yhteistä on nuot­tikir­joituk­sel­la ja lan­gat­toma­l­la kom­mu­nikaa­ti­ol­la?sali E (Otakaari 1, Espoo) [Luen­non mate­ri­aalit]

Ti 4.12. klo 15-16, Sara Lil­jan­der, Neu­roti­eteet: Muu­tok­set aivo­jen sähköisessä toimin­nas­sa pal­jas­ta­vat Alzheimerin taudin – tutk­i­jan unel­ma vai mum­mon arkipäivää vuon­na 2025?sali E (Otakaari 1, Espoo)

Ma 25.2. klo 15-16 Paul Jack­son, Tähtilu­en­to: The art and Sci­ence of Fold­ing, Aal­to-sali (Otakaari 1, Espoo)

Lisäti­eto­ja luen­noista voi kysel­lä:
eija.myotyri@aalto.fi