Tiedetapahtumat ja luennot

Kvant­ti­fysi­ikkaa, tuotan­to­talout­ta ja neu­roti­eteitä. Aal­to-yliopis­ton avoimet luon­non­tiedeluen­not on suun­nat­tu luki­o­laisille, mut­ta myös yläk­oul­u­laiset, opet­ta­jat ja Aal­lon opiske­li­jat ovat ter­ve­tullei­ta. Nuo­rille suun­natut tiedeluen­not tuo­vat myös opet­ta­jalle uusia näkökul­mia mm. luon­non­ti­etei­den ja matem­ati­ikan opiskelu­un. Luen­noit­si­joina Aal­to-yliopis­ton tutk­i­jat. Tapah­tu­mi­in voi osal­lis­tua sekä ryh­mänä että yksin. Luen­noille on vapaa pääsy.

Ti 10.9.2019 klo 15-16, Tuotan­to­talous
Apu­lais­pro­fes­sori Lau­ri Saari­nen: [TBA]
Kan­di­daat­tikeskus, sali C (Otakaari 1, Espoo)

Ti 8.10.2019 klo 15-16, Met­sähovin radio­tutkimusase­ma
Joni Tam­mi: Super­mas­si­iviset mus­tat aukot
Kan­di­daat­tikeskus, sali C (Otakaari 1, Espoo)

Ti 29.10.2019 klo 15-16, Fysi­ik­ka
Pro­fes­sor Sebas­ti­aan van Dijken: The physics behind google, youtube and insta­gram
Kan­di­daat­tikeskus, sali E, (Otakaari 1, Espoo)

Ti 12.11.2019 klo 15-16, Neu­roti­eteet
Apu­lais­pro­fes­sori Anton Kuzyk: DNA as con­trac­tion mate­r­i­al at nanoscale
Kan­di­daat­tikeskus, sali E, (Otakaari 1, Espoo)

Joulukuu 2019
TBA

Lisäti­eto­ja luen­noista voi kysel­lä:
eija.myotyri@aalto.fi