Tiede- ja taidetuokiot kouluihin

Tiede- tai taidetuokio omassa luokassa

Aal­to-yliopis­to Junior­in tiede­tuokiot laa­jenevat moni­alaisik­si tiede-taide­tuokioik­si kevääl­lä 2020. Tiede- ja taide­tuokios­sa Aal­to-yliopis­ton edus­ta­ja saa­puu luokkaasi jär­jestämään toimin­nal­lisen oppitun­nin mie­lenki­in­tois­es­ta ja innos­tavas­ta aiheesta. Tuomme mukanamme kaiken tarvit­ta­van – koul­ul­ta tarvi­taan vain innokkaat oppi­laat ja tyhjää pöytäti­laa.

Tiede­tuokioiden tarkoituk­se­na on esitel­lä tiedet­tä yhdessä tekemisen kaut­ta ja antaa lap­sille posi­ti­ivisia koke­muk­sia tieteen parista Aal­to-yliopis­ton eri osaamisalueil­ta. Taide­tuokiois­sa puolestaan päästetään luovu­us val­loilleen ja opi­taan samal­la luon­non­ti­eteen ilmiöistä sekä teknolo­gias­ta Aal­to-yliopis­ton osaamisalueil­ta. Tuokioiden keskiössä on yhdessä tekem­i­nen, ihmette­ly ja oival­t­a­mi­nen.

Toim­inta on kouluille mak­su­ton­ta ja se on suun­nat­tu alak­ouluille Uuden­maan alueel­la (taide­tuokiot ain­oas­taan pääkaupunkiseudul­la). Tuokiot voidaan jär­jestää joko suomek­si tai englan­niksi. Suositelta­va ryh­mäkoko on enin­tään 27 oppi­las­ta. Tarvit­taes­sa voidaan jär­jestää peräkkäisiä tuokioi­ta, jos ryh­mäkoko on huo­mat­tavasti suurem­pi. Alak­oulu­jen työt suun­nitel­laan aina mah­dol­lisim­man tur­val­lisik­si, joten töis­sä ei käytetä haitallisia ainei­ta eikä hel­posti rikkoutu­via välineitä.

Kevät 2020

Voit vara­ta tiede- tai taide­tuokion luokkaasi täl­lä lomak­keel­la. Kat­so varaus­ta varten täl­lä sivul­la lis­tatut töi­den aiheet ja val­itse niistä mieluisin. Pyy­dämme huomioimaan, että keväälle 2020 pystymme otta­maan uusia varauk­sia enää vain taide­tuokioi­hin.

Jos halu­at apua aiheen valin­nas­sa, voit olla yhtey­dessä seu­raavi­in henkilöi­hin:

Tiede­tuokiot: susanna.ahola@aalto.fi  (kemia) ja joona.hulkkonen@aalto.fi (elek­tron­i­ik­ka ja insinöörisu­un­nit­telu)

Taide­tuokiot: greta.salonen@aalto.fi

Tiedetuokioiden työt

Kemi­an työt:

 • Antosyani­inin ero­tus punakaal­ista ja pH-riip­pu­vu­u­den tarkastelu
 • Bio­muovia mikrossa
 • Muovia mai­d­os­ta
 • Sok­erisateenkaaret
 • Tule­vaisu­u­den autot

Kemi­arts työt:

 • Saip­puaku­pla
 • Laavalamp­pu

Avaru­ustekni­ikan työt:

 • Mars-askartelu

Fysi­ikan työt:

 • Veden mat­ka

Elek­tron­i­ikan ja insinöörisu­un­nit­telun työt (saatavil­la lähin­nä maanan­taisin):

 • Ovi­sum­meri
 • Vaah­tokarkki­torni
 • Ihmevekot­timet

Taidetuokioiden työt

 • pH-maalaus:

Työ­pa­jas­sa tutus­tu­taan pH-asteikkoon, ainei­den hap­pa­muu­teen ja emäk­sisyy­teen. Teo­riaosan jäl­keen maalataan luon­non indikaat­to­ril­la ja eri liuok­sil­la oma teos paper­ille. Kesto 45 min.

 • Mikroskoop­pi­maail­mat:

Työ­pa­jas­sa pohdi­taan mit­takaavaa ja tutk­i­taan pin­to­ja mikroskoopin avul­la. Mikroskoop­il­la nähtävi­in maail­moi­hin suun­nitel­laan elämää ja muo­vail­laan omat oliot vahas­ta. Kesto 1 h.

 • Paperin mar­moroin­ti:

Työ­pa­jas­sa mar­moroidaan pape­ria kel­lu­van mus­teen tekni­ikalla ja tarkastel­laan paperin ja sum­imus­teen kemi­aa sekä kapil­laari-ilmiötä. Kesto 45 min.