Tiedetuokio kouluihin

Tiede­tuokio omas­sa luokas­sa

Aal­to Junior­ista voit nyt tila­ta tiede­tuokion myös omaan luokkaasi. Tiede­tuokios­sa Aal­to-yliopis­ton edus­ta­ja saa­puu luokkaasi jär­jestämään toimin­nal­lisen tiedeop­pitun­nin mie­lenki­in­tois­es­ta ja innos­tavas­ta aiheesta. Tuomme mukanamme kaiken tarvit­ta­van – koul­ul­ta tarvi­taan vain innokkaat oppi­laat ja tyhjää pöytäti­laa. Tiede­tuokion tarkoituk­se­na on esitel­lä tiedet­tä yhdessä tekemisen kaut­ta ja antaa lap­sille posi­ti­ivisia koke­muk­sia tieteen parista Aal­to yliopis­ton eri osaamisalueil­ta.

Tiede­tuokio-toim­inta on kouluille mak­su­ton­ta ja se on suun­nat­tu alak­ouluille Uuden­maan alueel­la. (Yläk­oulut ja lukiot voivat myös tiedustel­la sähkö­pos­titse.) Tiede­tuokio voidaan pitää joko suomek­si tai englan­niksi. Suositelta­va ryh­mäkoko on enin­tään 27 oppi­las­ta. Tarvit­taes­sa voidaan jär­jestää peräkkäisiä tiede­tuokioi­ta, jos ryh­mäkoko on huo­mat­tavasti suurem­pi. Alak­oulu­jen työt suun­nitel­laan aina mah­dol­lisim­man tur­val­lisik­si, joten töis­sä ei käytetä haitallisia ainei­ta eikä hel­posti rikkoutu­via välineitä.

Syksy 2019

Ennen syys­lo­maa tiede­tuokioi­ta on saatavil­la hyvin rajoite­tusti ja ne on jo varat­tu täy­teen. Syys­lo­man jäl­keen tiede­tuokioi­ta jär­jestetään seu­raav­ina päiv­inä:

 • maanan­taisin klo 9-13
 • keskivi­ikkoisin klo 9-15
 • per­jan­taisin klo 10-14

Voit vara­ta tiede­tuokion luokkaasi täl­lä lomak­keel­la

Lisätiedot:
susanna.ahola@aalto.fi

Valit­ta­vana on usei­ta aihei­ta tieteen eri osa-alueil­ta. Voit itse vali­ta aiheen tai halutes­sasi tiedustel­la sähkö­pos­titse sopi­vaa aihet­ta.

Kemi­an työt:

 • Antosyani­inin ero­tus punakaal­ista ja pH-riip­pu­vu­u­den tarkastelu
 • Bio­muovia mikrossa
 • Muovia mai­d­os­ta
 • Sok­erisateenkaaret
 • Tule­vaisu­u­den autot

 

Kemi­arts työt:

 • Saip­puaku­pla
 • Laavalamp­pu
 • Paperin mar­moroin­ti

 

Avaru­ustekni­ikan työt:

 • Mars-askartelu

 

Fysi­ikan työt:

 • Veden mat­ka