Vierailuohjeet

Toimin­nalli­nen opin­tokäyn­ti voidaan jakaa kolmeen vai­heeseen. Vai­heet sisältävät kon­struk­tivis­tisen oppimiskäsi­tyk­sen mukaises­ti opin­tokäyn­nille valmis­tau­tu­misen, työn toteu­tuk­sen ja koon­nin jälkikä­teen. Tutkimusten mukaan tämä paran­taa oppimista ja käyn­nistä tulee luon­nolli­nen osa kurssia. Oppi­las­ryh­män tieto- ja taito­ta­so tulisi kohteessa tap­atu­vat aktivi­teetit. Vai­heis­tus tukee myös oppimisym­päristön monipuolista käyt­töä.

1. Toiminnot ennen vierailua koulussa

 • Opin­tokäyn­nin tavoit­teen määrit­te­ly
 • Riit­tävät esi­tiedot ja teo­ri­ata­so tulee saavut­taa ennen vierailua
 • Opin­tokäyn­tiä tuke­vien aktivi­teet­tien toteut­ta­mi­nen koulus­sa tai muus­sa oppimisym­päristössä
 • Opin­tokäyn­nin arvioin­nin suun­nit­telu
 • Hallinnol­liset alku­valmis­te­lut, jot­ka tuke­vat vierailun onnis­tu­mista

2. Toteutusosa

 • Koko ryh­mälle tekemistä (tiedos­sa etukä­teen luokkata­so ja ryh­män koko)
 • Töi­den sisäl­löt on hyvä rak­en­taa siten, että ne tuke­vat oppimista aut­ent­tises­sa tilanteessa.
 • Töitä tehtäessä on hyvä ottaa huomioon mikä on kokeel­lisen työsken­te­lyn tavoite. Työsken­te­lyn tarkoituk­se­na on har­joitel­la tieteen tekemistä ja tutkimisen taito­ja.
 • Keskustelu on tärkeää työsken­te­lyn aikana ja jäl­keen.

3. Aktiviteetit opintokäynnin jälkeen

 • Liitetään opin­tokäyn­ti osak­si kurssia.
 • Reflek­toidaan mitä ollaan tehty
 • Esimerkik­si kootaan tulok­set taul­ulle, keskustel­laan tutkimuk­sen vai­heista ja vas­tataan kokoavi­in kysymyk­si­in.
 • For­mati­ivisen arvioin­nin menetelmiä