Valmistautuminen ja arviointi

Etu- ja jälkikäteis­toim­inta sekä työ­ta­vat ja arvioin­ti kuu­lu­vat olen­naise­na osana tavoit­teel­liseen ja mielekkääseen toimin­nal­liseen opin­tokäyn­ti­in. Oppimis­tavoit­tei­den saavut­tamisek­si opin­tokäyn­ti tulisi struk­tur­oi­da ennen vierailua, mielel­lään jo kurssin alus­sa jos mah­dol­lista. Opin­tokäyn­ti on hyvä suun­nitel­la yhdessä yliopis­ton kon­tak­ti­henkilön kanssa.

Taulukkoon on kerät­ty didak­tisia malle­ja joi­ta opet­ta­jat toteut­ta­vat opin­tokäyn­nin yhtey­dessä. Toimin­nal­lisi­in opin­tokäyn­tei­hin voi valmis­tau­tua teo­reet­tisel­la ja toimin­nal­lisel­la tasol­la. Samoin niiden kokoamiseen opin­tokäyn­nin jäl­keen. Taulukkoon kir­jatut toim­inta­mallit sekä niiden toteu­tus ovat esimerkke­jä kuin­ka inte­groi­da toimin­nalli­nen opin­tokäyn­ti koulu­opetuk­seen ja tuke­maan oppimista. Mallit ovat esimerkke­jä eri­lai­sista toimin­noista ja työ­tavoista. Opet­ta­jien malle­ja kan­nat­taa kerätä jatkos­sa vierailukäyn­nin yhtey­dessä palaut­teen muo­dos­sa. Taulukko on täy­den­tyvä lista malleista.

Ennen vierailua

Teoreettinen valmistautuminen

 • Opin­tokäyn­nil­lä tarvit­ta­van teo­ri­an opiskelu
 • Opin­tokäyn­nil­lä toteutet­tavi­in kokeel­lisi­in työo­hjeisi­in tutus­tu­mi­nen
 • Tutus­tu­taan ennen opin­tokäyn­tiä vierailun teemaan ja aihealueisi­in. Liitetään vierailu yläkäsit­teel­lis­es­ti osak­si kurssia. Voidaan toteut­taa keskustele­mal­la tai muil­la aktivi­teeteil­la.
 • Tutus­tu­taan ennen vierailukäyn­tiä aiheen luon­teeseen, sen merk­i­tyk­seen omas­sa arjes­sa, yhteiskun­nas­sa tai ammateis­sa. Voidaan toteut­taa keskustele­mal­la tai muil­la aktivi­teeteil­la.
 • Tutus­tu­taan yliopis­toon, laitok­seen ja Juniori­in verkko­sivu­jen avul­la

Kokeellisuuteen valmistautuminen

 • Toteutetaan koulus­sa kokeel­lisia töitä opin­tokäyn­ti­in liit­tyen. Kokeel­li­sis­sa töis­sä har­joitel­laan etukäteis­es­ti työ­tapo­ja ja käden­taito­ja. Lisäk­si töi­den avul­la voidaan tutus­tut­taa oppi­lai­ta vierailun teemaan ja opet­taa teo­ri­aa.
 • Mallinnetaan tietokoneel­la opin­tokäyn­ti­in liit­tyviä ilmiöitä.
 • Opetel­laan toim­i­maan lab­o­ra­to­rios­sa tur­val­lis­es­ti. Ker­rataan lab­o­ra­to­riosään­nöt.

Vierailukäytänteet

 • Annetaan käytän­nön ohjei­ta vierailu­un liit­tyen, kuten esimerkik­si käy­dään läpi matkus­tus­re­it­ti, sovi­tut kel­lon­a­jat ja vierailu­ai­ka, liikku­miseen liit­tyvät asi­at, sekä käyt­täymis­sään­nöt.

 

Vierailun jälkeen

Teorian ja tulosten kertaus

 • Ker­rataan koulus­sa opitut asi­at. Voidaan toteut­taa keskustele­mal­la tai muil­la aktivi­teeteil­lä.
 • Ker­rataan koulus­sa tulok­set. Voidaan toteut­taa keskustele­mal­la tai muil­la aktivi­teeteil­lä.

Syvennetään teoriaa

 • Syven­nytään opin­tokäyn­nin teemaan tai teo­ri­aan jatka­mal­la koulus­sa samas­ta aiheesta. Voidaan toteut­taa keskustele­mal­la tai muil­la aktivi­teeteil­lä.
 • Tehdään opin­tokäyn­ti tai tavataan tutk­i­ja toises­sa vierailuko­hteessa, kuten teol­lisu­udessa samas­ta aiheesta (voidaan tehdä myös ennen vierailua).
 • Keskustel­laan opin­tokäyn­nil­lä herän­neistä kysymyk­sistä.
 • Viitataan vierailul­la opit­tui­hin asioi­hin myöhem­min kurssil­la sopi­vas­sa tilanteessa. Palaute­taan koke­muk­set mie­len ja käytetään esimerkkeinä.
 • Ker­rataan opin­tokäyn­nin sisältöä yliop­pi­laskoet­ta varten tai sovel­letaan mui­hin kohteisi­in opit­tua tietoa.
 • Tehdään työselostus kokeel­lis­es­ta töistä.
 • Kir­joite­taan raport­ti tai aine vierailun sisäl­löistä tai tapah­tu­mista.

Eheyttävä tai projektityöskentely

 • Pide­tään esitelmiä opin­tokäyn­nin teemaan liit­tyen
 • Kir­joite­taan oppimis­päiväkir­jaa
 • Tehdään kuvataide­työ liit­tyen opin­tokäyn­ti­in
 • Tehdään blogikir­joi­tus opin­tokäyn­nistä
 • Kir­joite­taan jut­tu koulun lehteen tai verkko­sivuille, jos­sa on mukana kuvia
 • Tehdään pro­jek­tile­hti, jos­sa opin­tokäyn­ti on yht­enä osana.

Opinto-ohjaus

 • Keskustelu aiheeseen liit­tyvästä jatko-opiskelus­ta ja ammateista

Kokeelliset työt

 • Toteutetaan koulus­sa kokeel­lisia töitä opin­tokäyn­ti­in liit­tyen. Jatke­taan työ­tapo­jen ja käden­taito­jen har­joit­telua. Syven­netään vierailun teemaa ja teo­ri­aa.
 • Mallinnetaan tietokoneel­la opin­tokäyn­ti­in liit­tyviä ilmiöitä. Har­joitel­laan vierailukäyn­nil­lä opit­tu­ja mallinnus­menetelmiä
 • Opete­taan sama työ pienem­mille koul­u­laisille

Yleinen keskustelu vierailusta

 • Jae­taan koke­muk­sia ja jutel­laan vierailus­ta
 • Kerätään oppi­lail­ta vierailu­palaute

Arviointi

Formatiivinen arviointi

 • Toteutetaan opin­tokäyn­nil­lä oppimisen tuke­na itsearvioin­tia sopi­vak­si val­i­t­ul­la menetelmäl­lä. Arvioin­nin kohteina voivat olla esimerkik­si työsken­te­ly­taidot, tutkimisen taidot, teo­riaosaami­nen, moti­vaa­tio, akti­ivi­su­us ja käyt­täy­tymi­nen.
 • Toteutetaan opin­tokäyn­nil­lä oppimisen tuke­na ver­tais­arvioin­tia sopi­vak­si val­i­t­ul­la menetelmäl­lä.
 • Keskustel­laan henkilöko­htais­es­ti tai ryh­mässä opin­tokäyn­nistä ymmär­rystä syven­täen.

Summatiivinen arviointi

 • Opin­tokäyn­nistä tehdään arvioita­va kir­jalli­nen tai suulli­nen työ
 • Opin­tokäyn­tien sisäl­löistä tulee kurssiko­keeseen
 • Arvioidaan tutkimisen taito­ja osana kurssin numeroarvioin­tia
 • Arvioidaan kokeel­lisen työsken­te­lyn taito­ja osana kurssin numeroarvioin­tia