Vierailun tavoitteet

Tavoit­teel­liselle opin­tokäyn­nille on kahdek­san omi­naisu­ut­ta. Omi­naisu­udet tuke­vat monipuolis­es­ti oppimisym­päristön käyt­töä, sekä oppimista vierailukäyn­nin aikana.

Osal­lis­tuneisu­us – Opin­tokäyn­nil­lä on toimin­nal­lisia tehtäviä, akti­ivista ja sosi­aal­ista vuorovaiku­tus­ta, yhteis­toimin­nal­lisu­ut­ta, sekä työsken­telystä saadaan posi­ti­ivisia koke­muk­sia. Käyn­nin tarkoituk­se­na on innos­taa ja motivoi­da.

Mate­ri­aaliym­päristö – Non-for­maali oppimisym­päristö sisältää välineitä, lait­tei­ta, sekä resursse­ja joi­ta koul­ul­la ei ole. Oppimisym­päristössä voidaan toteut­taa aktivi­teet­te­ja joi­ta koulus­sa ei ole mah­dol­lista toteut­taa.

Merk­i­tyk­sel­lisyys – Opin­tokäyn­ti­in kuu­luu sisältö­jen oppimista henkilöko­htaisel­la, yhteiskun­nal­lisel­la ja ammatil­lisel­la tasol­la. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa esimerkik­si sisältöjä joi­ta tarvi­taan arkielämässä, koulus­sa, tieteen luon­teen ymmärtämisessä, jatko-opin­toi­hin hakeutues­sa, ammat­in­valin­nas­sa ja yhteiskun­nal­lises­sa päätök­sen­teossa. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa sisältöjä Aal­lon pain­opis­tealueista, tutkimusko­hteista ja kansal­lis­es­ta ope­tus­su­un­nitel­mas­ta. Esimerkik­si tutkimuk­set Aal­lon tutkimusalueista jot­ka ovat liit­tyneet OPS:iin ovat hedelmäl­lisiä. Myös tutkimus­ryh­mi­in vierailut ja tutk­i­jat­a­paamiset ovat tärkeitä.

Tutkimuk­sel­lisu­us – Opin­tokäyn­nil­lä har­joitel­laan tutkimisen taito­ja. Työsken­te­ly toteutetaan luon­non­ti­eteel­lisen tutkimuk­sen per­in­teen mukaises­ti.

Tietotekni­ikan käyt­tö – Opin­tokäyn­nil­lä tietotekni­ik­ka tukee ja monipuolis­taa tiedonhakua, visu­al­isoin­tia ja aineis­ton käsit­te­lyä. Tietotekni­ik­ka tuo­daan osak­si mod­er­nia tutkimuskäytän­töä.

Opet­ta­jan työn tukem­i­nen – Opet­ta­jat saa­vat uusia ideoita opetuk­seen, oppi­vat uusia kokeel­lisia töitä ja teo­ri­aa, saa­vat esimerkkiä kokeel­lisen työ­ta­van opetuk­ses­ta, sekä saa­vat vinkke­jä sisältöi­hin jot­ka tekevät opetuk­ses­ta mielekästä. Opet­ta­jat voivat opin­tokäyn­nil­lä monipuolis­taa ope­tus­taan ja saa­vat vai­htelua. Lisäk­si opin­tokäyn­nin aikana opet­ta­jal­la on mah­dol­lisu­us tarkkail­la omia oppi­laitaan ja havain­noi­da toim­intaa per­spek­ti­ivistä, joka ei olisi mah­dol­lista opet­ta­jan roolis­sa ollessaan.

Eriyt­tämi­nen – Opin­tokäyn­nin sisältö- ja taito­tavoit­teet kohtaa­vat ryh­män tason. Kokeel­liset työt tulee struk­tur­oi­da siten, että niiden vaa­ti­ma teo­ria sekä motoriset taidot ovat ryh­mälle sopi­vat. Toisin sanoen opin­tokäyn­nin suun­nit­telus­sa tulee ottaa huomioon ryh­män tarpeet. Tämä tulee tehdä Opin­tokäyn­nin varauk­sen yhtey­dessä.

Ohjei­den selkeys – Toim­into­jen ohjeis­tus tulee olla selkeätä ja tukea toimin­nal­lisia aktivi­teet­te­ja.