Yleiset ohjeet

 • Oppilaat/opiskelijat työsken­televät lab­o­ra­to­rios­sa oman koulun­sa ja opet­ta­jansa vas­tu­ul­la.
 • Mikäli teet kemi­an töitä ryh­mäsi kanssa, tutus­tu ennal­ta kaikkien töis­sä tarvit­tavien kemikaalien käyt­tö­tur­val­lisu­ustiedot­teisi­in ja pere­hdytä myös oppilaat/opiskelijat niihin.
 • Käy tutus­tu­mas­sa lab­o­ra­to­ri­oti­laan, ennen kuin ohjaat oppi­las­ryh­män sinne. Tark­ista hätäkatkaisi­joiden, pois­tu­mis­re­it­tien, ensi­a­pu­vä­linei­den sekä hätä- ja silmä­suihku­jen sijain­ti. Huomioi myös alkusam­mu­tuskalus­ton ja sam­mu­tus­peit­tei­den sijain­ti.
 • Lab­o­ra­to­ri­otilois­sa saa olla yhtä aikaa korkein­taan 40 henkilöä.
 • Pere­hdy ennal­ta niiden töi­den työo­hjeisi­in, joi­ta olet valin­nut ryh­mäsi tehtäväk­si.
 • Ulko­vaat­teet ja reput jätetään aulas­sa ole­vi­in lukit­tavi­in lokeroi­hin.
 • Kän­nyköitä ei suositel­la vietäväk­si lab­o­ra­to­ri­oon, ellei niitä tarvi­ta esim. töi­den doku­men­toin­ti­in, vaan ne jätetään lukit­tavi­in lokeroi­hin.
 • Lab­o­ra­to­ri­oon ote­taan mukaan vain tarvit­ta­vat muis­ti­in­panovä­li­neet ja ennal­ta annetut työo­hjeet.
 • Lab­o­ra­to­ri­oon ei saa tuo­da eväitä eikä juo­mia.
 • Lab­o­ra­to­rios­sa työsken­nel­lään rauhal­lis­es­ti eikä juos­ta tai ryn­täil­lä.
 • Pitkät hiuk­set (yli korvien ulot­tuvat) kuu­luu lait­taa kiin­ni ennen lab­o­ra­to­ri­oon menoa.
 • Käytävään ei saa jät­tää rep­pu­ja tms. ettei pois­tu­mistie tukkeudu.
 • Lab­o­ra­to­ri­oon tul­taes­sa puetaan suo­jatak­ki (kemia ja biolo­gia). Kemi­an töitä tehtäessä käytetään suo­jalase­ja, jot­ka ote­taan lab­o­ra­to­ri­oon tul­taes­sa ja palaute­taan töi­den lop­ut­tua takaisin paikalleen. Suo­jakäsineitä löy­tyy pesu­al­taiden läheisyy­dessä. Niitä käytetään käsiteltäessä kemikaale­ja tai biotekni­ikan töis­sä.
 • Kaik­ki sel­l­aiset kemi­antyöt, joista mah­dol­lis­es­ti erit­tyy kaa­su­ja tai höyryjä tehdään aina vetokaapeis­sa. Myös bun­sen­polt­timia käytetään vetokaapeis­sa.
 • Lab­o­ra­to­ri­o­työsken­telyssä on aina mah­dol­lisia vaaratek­i­jöitä, joten täh­den­nä oppi­laille huolel­lisu­ut­ta ja tarkkaavaisu­ut­ta sekä ohjei­den nou­dat­tamisen tärkeyt­tä.
 • Työo­hjei­ta ei ole vält­tämätön­tä print­a­ta, sil­lä ne hei­jaste­taan lab­o­ra­to­ri­on isolle taul­ulle.
 • Tark­ista sähkötöis­sä kytken­nät ennen kuin annat luvan jän­nit­teen kytkemiseen. Jos jokin laite tai väline ei toimi/on rik­ki, ota se erilleen ja ilmoi­ta asi­as­ta lab­o­ra­to­rios­sa ole­valle Aal­to-yliopis­ton työn­tek­i­jälle. Rikkoon­tunut laite tai väline on merkit­tävä selvästi ”Rik­ki” ja on laitet­ta­va erilleen ehjistä. Mikäli joku oppi­las tarkoituk­sel­la rikkoo välineitä, hän on kor­vaus­vas­tu­us­sa.
 • Ker­ro oppi­laille ennal­ta, että Aal­to Junior-lab­o­ra­to­rios­sa on meneil­lään myös kehi­tys- ja tutkimustyötä, joten siel­lä tulee käyt­täy­tyä rauhal­lis­es­ti ja asial­lis­es­ti.
 • Häir­iötä ja vaaraa aiheut­ta­vat oppi­laat on pois­tet­ta­va tilas­ta. Pyy­dä tarvit­taes­sa koulu­avus­ta­ja mukaan.
 • Tark­ista ja laske työsken­te­lyn jäl­keen, että kaik­ki töis­sä käyte­tyt väli­neet on laitet­tu takaisin niille kuu­luville paikoille.
 • Käyte­tyt asti­at pestään tai kootaan vietäväk­si astian­pe­sukoneeseen.