Tähtiin tähyilyä

Avaru­us ja satel­li­itit -kurssil­la luki­o­laiset suun­nit­te­liv­at avaru­us­mis­sioi­ta asiantun­ti­joiden opas­tuk­sel­la.

Aal­lon jär­jestämä Avaru­us ja satel­li­itit -kurssi tar­josi luki­o­laisille mah­dol­lisu­u­den tutus­tua tutkimuk­seen, johon koul­u­lu­okas­sa opitut asi­at perus­tu­vat: ”Koulus­sa ker­ro­taan, että tuol­la jos­sain pyörii pla­neet­ta, mut­ta tääl­lä pääsee oikeasti näkemään, miten sen ole­mas­sao­lo on alun perin saatu selville”, ker­too Saara Virkkunen Olar­in lukios­ta.

Saaraa avaru­us on kiehtonut aina. Lapse­na hän osal­lis­tui Ursan jär­jestämille Tähtileireille eikä kiin­nos­tus aihet­ta kohtaan ole hiipunut. Mukaansa kurssille hän houkut­teli ystävän­sä Safiyah Korho­sen ja Lau­ra Kan­er­van Olar­in lukios­ta.

”Vierailu Ilmati­eteen laitok­selle jäi mieleen. Oli siis­tiä päästä näkemään lait­teis­to ja miten avaru­ut­ta tutk­i­taan”, Safiyah ker­too.

Saara Virkkunen, Safiyah Korho­nen ja Lau­ra Kan­er­va Olar­in lukios­ta suun­nit­te­liv­at mönki­jäl­lä las­tatun luo­taimen lähet­tämistä näyt­tei­den­haku­matkalle Ceres-kääpiö­pla­nee­talle.

Riik­ka Rin­ta­la Kot­ka Sven­s­ka Sam­skolanista halusi hyö­dyn­tää kurssin tar­joa­man tilaisu­u­den ja oppia lisää avaru­us­tutkimuk­ses­ta huip­pu­osaa­jien opas­tuk­sel­la.

”Pienessä koulus­sa ei ole tar­jol­la esimerkik­si tähti­ti­etei­den kaltaisia kursse­ja. Tääl­lä pääsee tapaa­maan alan ammat­ti­laisia ja saa esi­makua siitä, mil­laista tääl­lä olisi opiskel­la ja työsken­nel­lä”, hän toteaa.

Ilmapi­iri kurssil­la oli innos­tunut, minkä toteaa myös kurssin opet­ta­ja Alexan­dros Bin­ios: ”Oppi­laat oli­vat erit­täin akti­ivisia ja halu­si­vat oppia lisää. He naut­ti­vat päästessään pohti­maan asioi­ta itse, ilman valmi­ita vas­tauk­sia.”

Kurssi­laiset pää­sivät vieraile­maan Suomen ensim­mäis­ten satel­li­it­tien lab­o­ra­to­ri­ois­sa.

Luki­o­laisille suun­nat­tu Avaru­us ja satel­li­itit -kärkikurssi jär­jestet­ti­in huhtiku­us­sa jo seit­semät­tä ker­taa. Aal­lon asiantun­ti­joiden johdol­la oppi­laat pää­sivät vieraile­maan Suomen ensim­mäis­ten satel­li­it­tien Aalto-1:n, Aalto-2:n ja Aalto-3:n lab­o­ra­to­ri­ois­sa, oppi­maan aster­oidimis­sioista, kat­so­maan Kumpu­lan Mars-luo­tain­ta sekä suun­nit­tele­maan omat avaru­us­mis­sion­sa. Suun­nitelmia tehti­in muun muas­sa näyt­tei­den­haku­matkas­ta Ceres-kääpiö­pla­nee­talle sekä kaivos­toimin­nan aloit­tamis­es­ta robot­tien miehit­tämässä Kuus­sa.

Kärkikurssit ovat luki­o­laisille tarkoitet­tua huip­puope­tus­ta, jon­ka tarkoituk­se­na on kas­vat­taa kiin­nos­tus­ta matemaat­tis­lu­on­non­ti­eteel­lisiä ainei­ta kohtaan sekä tar­jo­ta oppi­laille mah­dol­lisu­us tutus­tua yliopis­tom­aail­maan jo lukion aikana. Aiheista kuten avaru­us ja satel­li­itit, biotekni­ik­ka sekä mikro- ja nan­otekni­ik­ka jär­jestet­täviä kursse­ja opet­ta­vat Aal­to-yliopis­ton pro­fes­sorit, tutk­i­jat ja opet­ta­jat. Viikon kestäviä inten­si­ivikursse­ja jär­jestetään syksy­isin ja keväisin.